Kunnskapsforakt hos politikere (og ledere?)

Poli­ti­ke­re og Manns­ut­val­get vil slå et slag for man­nen og for like­stil­ling og fore­slår å gjø­re noe med fød­sels­per­mi­sjo­nen. Far skal kun­ne få til­brin­ge mer tid sam­men med bar­net og der­for blir det fore­slått å for­kor­te deler av moras perm­i­sjon og over­fø­re den­ne til far. Det­te høres jo til­for­la­te­lig ut.

Det­te blir imøte­gått av en rek­ke fors­ke­re, som, såvidt jeg har for­stått, mener at det er ting som tyder på at å skif­te hoved­om­sorgs­per­son så tid­lig kan være en risi­ko for bar­net, og de øns­ker mer forsk­ning før til­ta­ke­ne even­tu­elt blir satt i gang.

Det­te fører til inter­es­san­te reak­sjo­ner. Manns­fors­ker Jør­gen Lorent­zen hev­der, stikk i strid med fak­ta, at det­te fin­nes det ikke viten­ska­pe­lig belegg for å hev­de (det viten­ska­pe­li­ge beleg­get er bl.a. doku­men­tert her: http://www.forskning.no/Artikler/2008/mars/1204728587.86). Det er alt­så ikke snakk om livs­fjer­ne pro­fes­so­rer som har sit­tet i salon­ge­ne sine, røkt siga­rer og tenkt. Det er snakk om men­nes­ker som har vært ute i ver­den og sett hva som skjer når barn skif­ter omsorgs­per­son. Jør­gen Lorent­zen omta­ler i et inter­vju i Kanal24 en av de aktu­el­le fors­ker­ne som bio­fa­scist og kre­ver at han trek­ker seg som fors­ker. Gunn Karin Gjul fra Arbei­der­par­ti­et ber fors­ker­ne slut­te å syn­se og begyn­ne å fors­ke. Manns­pa­ne­lets leder, som later til å føle at man­nens evne som opp­dra­ger er under angrep, går like gjer­ne ut og sier at det­te er så dumt at det bare kan ha vært sagt av en pro­fes­sor. Hva mener de egent­lig? At forsk­ning er syn­sing hvis den ikke støt­ter deeres ideo­lo­gisk og poli­tisk baser­te vur­de­rin­ger?

Ingen av kom­men­ta­to­re­ne ser ut til å ta poen­get med at det er byt­te av omsorgs­per­son som er pro­ble­ma­tisk uav­hen­gig av for­eld­re­nes evne som opp­dra­ge­re.
Forskning.nos leder leser ikke forskning.nos egne artik­ler og tror fors­ker­ne snak­ker ut fra ideo­lo­gi og ver­dens­syn, ikke med utgangs­punkt i hva under­sø­kel­ser viser fak­tisk skjer. Ars Ethi­ca har, såvidt jeg ser, tatt poen­get: http://arsethica.org/2008/03/07/biologi-som-utgangspunkt-for-likestilling/ og skum­melt nok ingen and­re.

Vi tren­ger mer forsk­ning, det er ikke sik­kert det­te er bra, sier fors­ker­ne. Poli­ti­ker­ne rea­ge­rer med avvis­ning av selve for­sla­get om å ten­ke og fin­ne ut – og det­te, den­ne for­ak­ten for å ten­ke og fin­ne ut – blir ikke pro­ble­ma­ti­sert eller debat­tert i det hele tatt.

En kom­pe­tent poli­ti­ker vil­le ha rea­gert med at «Siden vi øns­ker at men­ne­ne får stør­re del i spe­barns­al­de­ren, så hvis det stem­mer at skif­te av omsorgs­per­son etter 11 uker ikke er bra, så får vi se om det er måter å kom­me rundt det­te på. Ta uke­ne sam­men, for eksem­pel. Se om det fin­nes måter å redu­se­re risi­ko­en for at skif­tet blir pro­bel­ma­tisk for bar­net ved grad­vis utfa­sing.» F.eks. Det er man­ge mulig­he­ter. Men poli­ti­ker­ne vil ikke engang prø­ve.

Jeg sav­ner reak­sjo­ner fra poli­tikk og nærings­liv her. Hva tren­ger vi aka­de­mi­ke­re til, når de som fat­ter beslut­nin­ger bare hører på dem når de støt­ter deres eget syn? Den­ne for­ak­ten for å la kunn­skap være en del av beslut­nings­pro­ses­sen, pro­vo­se­rer ikke den lede­re i kunn­skaps­be­drif­ter? Eller har de gitt opp? Tryg­ve Heg­nars kom­men­tar i Finans­avi­sen nå nylig, hvis den var iro­nisk, sig­na­li­se­rer kan­skje at han har gitt opp poli­ti­ker­ne her. Det vur­de­rer i hvert fall jeg å gjø­re.

nb_NONorwegian