Roffes teknologiske tidslinje

Char­lie Stross og Eirik Newth har skre­vet om sine tek­no­lo­gis­ke tids­lin­jer og opp­ford­rer and­re til å gjø­re det sam­me.

 1. Arm­bånds­ur: 6 år (dvs. 1973). Dvs. jeg had­de det ikke len­ge, for store­bro­ren min treng­te også klok­ke, så det ble avgjort noe over mitt hode at jeg skul­le få ei ny klok­ke sei­ne­re. Tror jeg fikk igjen da jeg var sju, og det var vel også en Timex, men den førs­te så mye kule­re ut med svart urski­ve. Klok­ka had­de tall som kun­ne lyse i mør­ket. Hvor den er nå aner jeg ikke, men den tål­te gans­ke mye. Mener å hus­ke at den sis­te tida jeg bruk­te det, dog­get det under glas­set. I 7. klas­se (ca 12 år) fikk jeg digi­tal­ur fra Sei­ko som jeg del­fi­nan­sier­te for pen­ger jeg had­de tjent på jord­bær­pluk­king. Jeg har to armånds­ur nå som er kjøpt i USA, ingen av dem går rik­tig. Jeg bru­ker iPo­den og mobi­len.
 2. Kas­sett­spil­ler: 13 Fikk en bær­bar Sanyo til kon­fir­ma­sjo­nen. Den had­de to mik­ro­fo­ner, radio, og kun­ne bru­kes til opp­tak. Det var vel ikke akku­rat det ste­reo­an­leg­get jeg had­de øns­ket meg, men jeg bruk­te den flit­tig. Det had­de len­ge vært hobby i fami­li­en å lage radio­pro­gram på kas­sett­spil­ler, den­ne gjor­de det let­te­re å lage mor­som­me effek­ter.
 3. Bånd­opp­ta­ker: 15 Jeg kjøp­te en brukt Sony spole­bånd­opp­ta­ker da jeg var ca. 15, noe jeg had­de hatt lyst på len­ge. Den had­de sepa­rat lyd- og opp­taks­hode og kun­ne lage ekko og and­re mor­som­he­ter.
 4. Data­ma­skin: 16 Jeg mas­te, gråt og klor­te meg til en ZX Spec­trum, som var­te noen år inn­til jeg voks­te fra den og byt­tet den mot Rune­Quest IV. jeg kun­ne pro­gram­me­re den i Basic og Pas­cal, og litt i Forth, og abso­lutt ikke i Assem­bler. Det jeg hus­ker best fra den var å lære Pas­cal og å spil­le The Hobbit. Jeg opp­lev­de nok Blin­derns DEC-20 som noe kraf­ti­ge­re, men også litt ned­tur, Spec­tru­men had­de bed­re lyd og gra­fikk.
 5. Gram­mo­fon: 18 NAD 5120, kjøpt for opp­spar­te mid­ler på butik­ken på Tre­kan­ten. Den krev­de noe jobb å set­te sam­men. Den­ne har jeg fak­tisk ennå.
 6. Ordent­lig data­ma­skin: 19 Sin­clair QL. Hvor ordent­lig den var er jeg ikke sik­ker på, men den kun­ne multi­tas­ke på sitt vis og had­de tekst­be­hand­ler og stan­dard-com­pli­ant Pas­cal-kom­pi­la­tor. Jeg bruk­te den til å skri­ve opp­ga­ver på Blin­dern. Min førs­te ordent­li­ge ordent­li­ge data­ma­skin var en Mac Power­book som jeg kjøp­te da jeg var ca. 25, og siden har jeg ald­ri hatt annet enn bær­bar fra Apple. Det­te skri­ver jeg på en MacBook Pro, fra den aller førs­te batch­en av Intel-baser­te sån­ne som kom til lan­det.
 7. På nett førs­te gang: 20 Jeg skul­le egent­lig bli fysi­ker og tok real­fag på Blin­dern. Mitt førs­te møte med Inter­net var via Blin­derns DEC-20 som var kob­let opp mot net­tet via omvei­er, man kun­ne bl.a lese mai­ling­lis­ter. Det var først ei stund sei­ne­re, da Blin­dern begyn­te med Unix, at det ble lett å del­ta aktivt på net­tet, og jeg had­de min førs­te mel­ding på Use­net da jeg var 22. Via net­tet fant jeg tema­et til hoved­opp­ga­va (per­son­lig­hets­tes­ting) som er det jeg lever av for tida.
 8. Pro­gram som jeg behers­ket: 21 Når man mel­der seg opp til kurs på Blin­dern må man stå i kø, og det bru­ker stu­dent­for­enin­ge­ne til rekrut­te­rings­grunn­lag. Jeg ble shang­hai­et med i Noregs Mål­lags Ung­dom, blant annet, og der­fra til blad­sty­ret i Mål og Makt, Noregs Mål­lags mål­po­li­tis­ke tids­skrift. Øko­no­mi­en var skral, så vi vur­der­te å ta over set­tin­ga sjøl. Jeg hus­ker bl.a. et møte hvor vi ble pre­sen­tert for Page­Ma­ker, tror jeg, på en PC med stor skjerm, og det ble vur­dert om alle tids­skrif­te­ne skul­le gå sam­men om å kjø­pe en PC til egen­pro­duk­sjon. Vi snak­ker ca. 1989. Jeg sat­te et par num­mer i LaTeX på Blin­dern, og siden har jeg vært litt typo­gra­fi­nerd, men i våre dager fore­trek­ker jeg nok InDe­sign. Kva­li­te­ten blir ikke den sam­me, men det går mye for­te­re og det ser OK ut hvis man vet hvil­ke bry­te­re man skal vri på og hva de skal stå på.
 9. CD-spil­ler: 24 Jeg kjøp­te en CD-ROM til kraft­boka, den had­de dob­bel has­tig­het. Whe­ee. Jeg kun­ne kob­le den til ste­reo­an­leg­get og bru­ke Mac-en som fjern­kon­troll, så selv om ikke spil­le­ren var rare grei­e­ne fra et lyd­ent­usi­ast­per­spek­tiv, så var fjern­kon­trol­len vir­ke­lig rådyr.
 10. Modem: 29 US Robo­tics-greie. Så gikk vi over til ISDN, og så gikk vi over til UPC etter å ha fått en måneds­reg­ning på vel­dig mye ISDN-bruk.
 11. Far­ge-TV: 29 Vi kjøp­te vel far­ge-TV hjem­me midt på 80-tal­let en gang, som de sis­te i gata, og Sve­ri­ge fikk vi ald­ri. Jeg har fak­tisk ald­ri hatt noe for­hold til svensk TV. Men jeg var stu­dent i man­ge år og had­de ikke egen TV før jeg var fer­dig med å stu­de­re og kjøp­te lei­lig­het.
 12. Walk­man Vel hus­ker jeg 80-tal­let, men Walk­man fikk jeg ald­ri.
 13. Mobil­te­le­fon: 33 Rett før dot­com-bob­la ble jeg hyret inn til å kode en SMS-appli­ka­sjon (i Java og MyS­QL! – kva­li­fi­ka­sjo­nen min var at jeg had­de kun­net Java i en måned). Jeg lån­te en Erics­son som jeg fak­tisk lik­te gans­ke godt, og fikk behol­de den da pro­sjek­tet var over. Den ble stjå­let i ei dro­sje ei stund sei­ne­re. Da jeg var 35 kjøp­te jeg min førs­te egne, etter å ha inn­sett at i våre dager for­ven­tes det at man skal kun­ne rin­ges opp til alle døg­nets tider, men vik­ti­ge­re: Det fan­tes ikke len­ger tele­fon­kjos­ker.
 14. MP3-spil­ler: 41 Jeg vant en iPod Touch i ei trek­ning hos MacWorld Nor­ge. Den er vel­dig vel­dig fin.
 15. Bil Må vel få meg fører­kort først vel …

Stross spør om hva slags tek­no­lo­gi som for­and­ret livet mitt. Jeg er tem­me­lig sik­ker på at uten Inter­net had­de jeg ikke fun­net tema for hoved­opp­ga­va, og had­de garan­tert dre­vet med helt and­re ting nå enn jeg fak­tisk gjør. Om det var ei for­and­ring til det bed­re vet jeg ikke. Men net­tet gjor­de det mulig for meg å opp­da­ge at per­son­lig­hets­psy­ko­lo­gi og per­son­lig­het var helt and­re ting enn jeg trod­de det var. Uten TeX had­de jeg ikke fått råd til min førs­te lei­lig­het, jeg lev­de godt på å set­te ord­bø­ker ei stund, bl.a. set­tes Alv Hel­le­viks Nynorsk Ord­lis­te i TeX.

nb_NONorwegian