Noen tanker om hvorfor folk kjøper Mac selv om PC er billigere

En gang i tida het Apple «The troubled com­pu­ter maker». Michael Dell fore­slo at Apple ble solgt og res­te­ne av sal­get gikk til eier­ne. Nå for­kla­res den suk­ses­sen Apple har for tida med at Apple er et kult vare­mer­ke, uten at noen tar seg bry­et med å for­kla­re hvor­dan det ble slik.

Den typisk kunn­skaps­løse IT-sjef eller IT-jour­na­list vil bort­for­kla­re at folk kjø­per dyre Mac-er med at Apple er blitt et kult desi­gni­kon. En bær­bar med Win­dows er atskil­lig bil­li­ge­re enn en bær­bar fra Apple.

Det er nes­ten rik­tig. Men selv om det var sant: Hvor­for kjø­per folk bær­ba­re i det hele tatt? Du får mye mer for pen­ge­ne ved å kjø­pe sta­sjo­nær. Stør­re og bed­re skjerm, ras­ke­re maskin, mye stør­re disk. Det må vel være for­di det å ha bær­bar får deg til å føle deg hip og kul og med i tida – bær­bar som desi­gni­kon?

Det­te stem­mer selv­sagt ikke. Poen­get er at folk er vil­li­ge til å ofre gans­ke mye for fri­het. De er vil­li­ge til å ofre funk­sjo­na­li­tet og pen­ger for å ha en maskin som ikke for­tel­ler dem hvor de skal job­be.

Jeg bru­ker Mac for­di jeg vil ha en maskin som ikke for­tel­ler meg hvor­dan jeg skal job­be. Mac-en lyk­kes på langt nær så godt som jeg skul­le øns­ke, men den lyk­kes langt mer enn en maskin med Win­dows XP vil­le ha gjort. Jeg vil at maski­nen skal støt­te min verdi­kje­de, jeg vil ikke at min verdi­kje­de skal til­pas­ses maski­nen.

Hvis man ikke har IT-kom­pe­tan­se, ser man ikke det­te. Da tror man at for­skjel­len er vare­mer­ket, siden hard­wa­ren er så lik. Mens det er lett å se hvor­for bær­bar er mer prak­tisk enn sta­sjo­nær, er det vans­ke­lig å se hvor­for Mac gir så mye mer fri­het enn Win­dows gjør.

Ikke for alle, åpen­bart nok: Har du en verdi­kje­de som pas­ser til å bru­ke Win­dows XP, så hur­ra for deg, da kan du kjø­pe det bil­ligs­te alter­na­ti­vet. Sjøl vil jeg ha alt det snack­set som gjør at jeg får ting for­te­re unna på Mac enn under Win­dows.

nb_NONorwegian