Jørn Hurum og formidling av vitenskap

Jørn Hurum har vært den førs­te til å skjøn­ne hvor kult et vel­dig, vel­dig kult fos­sil er, og det har han gjort så mye han kan ut av. Det­te har vakt blan­de­de reak­sjo­ner.

Jeg tror jeg skal begyn­ne med å si at jeg skjøn­ner Hurum, jeg øns­ker ham alt godt, og jeg tror ikke det er noen sær­lig ska­de skjedd. Hoved­pro­ble­met er det­te:

  1. Det er bort­imot umu­lig å få spalte­plass til viten­skap i pres­sen der­som man ikke alt har et navn (se f.eks. Kan det være nød­ven­dig å være så sint).
  2. Det er helt umu­lig å få jour­na­lis­ter til å videre­for­mid­le viten­ska­pe­li­ge nyhe­ter så kor­rekt at det gir mening. Jeg kun­ne gitt eksemp­ler, men jour­na­lis­te­ne vil­le ikke tatt poen­get, så det vil­le vært litt menings­løst.

Så hva skal en viten­skaps­mann med lyst til å for­mid­le gjø­re? Jo, omtrent som Hurum.

Hurun har sagt at dyret er en link. Jour­na­lis­te­ne har til­føyd «mis­sing.» Hva kun­ne Hurum ha gjort for å hind­re det­te? Ingen ver­dens ting. Han kun­ne sagt noe for å få de som har peil til å skjøn­ne at han vet det, men vi som har peil vet jo at han vet det.

Jørn Hurum er ikke direk­te ukjent len­ger, men han begyn­ner å få seg et navn. I og med at det å få seg et navn innen viten­skap er så vans­ke­lig som det er, synes jeg alle mid­ler, innen rime­lig­he­tens gren­ser, må være til­latt, i og med at til­stan­de­ne er som de er, at gren­se­ne for rime­lig­het må være vide.

De to muli­gens mest kjen­te popu­lær­vi­ten­ska­pe­li­ge for­mid­ler­ne i Nor­ge, Tho­mas Hyl­land Erik­sen og Knut Jør­gen Røed Øde­gaard, får jevn­lig pep­per. Erik­sen typisk for­di han sva­rer på alt enten han har greie på det eller ikke, og Røed Øde­gaard for­di han tar luven fra fors­ke­re som har opp­da­get et eller annet.

Det er klart at det er for lett­vint å avvise kri­tikk mot popu­lær­vi­ten­ska­pe­li­ge for­mid­le­re med mis­un­nel­se – alle gjør vi feil av og til. Men hel­ler enn å sam­ar­bei­de med de som får det til, og lære av dem, går and­re fors­ke­re til angrep. Det er pro­ble­ma­tisk på man­ge måter: Leif Ken­n­air har skre­vet gans­ke utfyl­len­de i Tids­skrift for Norsk Psy­ko­log­for­ening om hvor ube­ha­ge­lig det er å stå fram i media med ube­ha­ge­li­ge fak­ta.

Hurum prø­ver seg. Han gjør tab­ber. Men det Michael D. Lemo­nick reflek­te­rer rundt – at opp­stus­set vil redu­se­re den viten­ska­pe­li­ge betyd­nin­gen av fun­net – tvi­ler jeg på er sær­lig begrun­net. En av de vir­ke­lig fine egen­ska­pe­ne ved viten­skap er at betyd­nin­gen av et funn er uav­hen­gig av hvem som fin­ner det, og at fak­ta taler for seg selv.

Skal man for­mid­le viten­skap, gjør man tab­ber. Hurum har gjort noen tab­ber. Det ver­ste som kan skje er at han ikke lærer av dem. Det bur­de han få til – han er nep­pe dum.

nb_NONorwegian