IQ, gener, arv, miljø: Ei fortelling

Skan­da­ler fin­ner man over­alt, og psy­ko­lo­gi er ikke noe unn­tak. Den størs­te skan­da­len psy­ko­lo­gi­en som fag har pres­tert er vel­eg­net som peda­go­gisk eksem­pel på hvor­for man skal være for­sik­tig med å tro at man vet noe om intel­li­gens. Følg med, så får du ei his­to­rie du kan dra i fest­lig lag og kan­skje, men bare hvis du vil, lærer du noe på kjø­pet.

Fra 1944 til 1976 var det van­lig i Eng­land at alle skole­barn tok en test som het 11+. Det­te var en test som mål­te aka­de­mis­ke fer­dig­he­ter ut fra en idé om at der­som man er intel­li­gent, er man aka­de­misk anlagt; er man ikke, er man prak­tisk anlagt. Føl­ge­lig ble prak­sis at de som skår­te over et bestemt nivå gikk gym­na­set, res­ten gikk yrkes­sko­len.

Eksa­me­nen ble desig­net av Sir Cyril Burt, som ble adlet for sin inn­sats for lan­det. Han had­de, trod­de han, bevist at intel­li­gens er arve­lig. Han had­de stu­dert over 50 eneg­ge­de tvil­ling­par som var atskilt ved fød­se­len, og fun­net at eneg­ge­de tvil­lin­ger som had­de vokst opp hver for seg, alt­så i for­skjel­lig mil­jø, had­de nes­ten sam­me IQ. Da måt­te intel­li­gens være svært arve­lig, og siden intel­li­gens var svært arve­lig, var det ikke noe poeng i å bru­ke res­sur­ser på å utdan­ne dum­me men­nes­ker.

Ame­ri­ka­ner­ne fant ikke like stor arve­lig­het som bri­te­ne, men Burts mate­ria­le var solid. Det ble spe­ku­lert i at for­skjel­len mel­lom bri­tis­ke og ame­ri­kans­ke funn kun­ne skyl­des for­skjell i tro på hva man kan få ut av evne­ne sine i de respek­ti­ve lan­de­ne, men det­te ble bare spe­ku­la­sjo­ner.

Etter at Sir Cyril døde, ryd­det en assis­tent opp på kon­to­ret hans, og gjor­de en sen­sa­sjo­nell opp­da­gel­se. For å gjø­re en lang his­to­rie kort: Det vis­te seg at tvil­ling­pa­re­ne hans var opp­dik­tet, og det var de to sek­re­tæ­re­ne hans også. Det ble stor skan­da­le, hele hans viten­ska­pe­li­ge arbei­de ble truk­ket i tvil, og en av kon­se­kven­se­ne var at 11+-tes­ten ble kraf­tig tonet ned.

Sam­ti­dig begyn­te ame­ri­ka­ner­ne å rap­por­te­re om arve­lig­het av intel­li­gens på sam­me nivå som det Burt had­de dik­tet opp. Hva var det­te for noe? Slik forsk­nin­gen står i dag, er det det­te:

For det førs­te: Det er ikke sant at det er noen sam­men­heng mel­lom intel­li­gens og prak­tisk kon­tra aka­de­misk anlegg. Både de dyk­tigs­te prak­ti­ker­ne og de dyk­tigs­te aka­de­mi­ker­ne skå­rer høyt på IQ-tes­ter, men noen av de som skå­rer høyt på IQ-tes­ter liker å mek­ke bil mens and­re liker å knek­ke mat­te­nøt­ter. Det er all­tid lurt å være flink til å ten­ke. Prak­si­sen i Eng­land før­te til at de fikk mas­se dum­me arbei­de­re og mas­se umo­ti­ver­te aka­de­mi­ke­re.

For det and­re: Det er ikke sant at høy arve­lig­het betyr vans­ke­lig å end­re. Folk tror gjer­ne det, kan­skje for­di de enk­les­te eksemp­le­ne på arve­lig­het fak­tisk er ting som er vans­ke­lig å end­re. Øyen­far­ge er svært arve­lig, og det er svært vans­ke­lig å end­re – mens ord­for­råd også er svært arve­lig, sam­ti­dig som hele ord­for­rå­det ditt er lært. Arve­lig­het er et av de begre­pe­ne innen psy­ko­lo­gi­en som er vans­ke­ligst å for­stå, og jeg skal ikke prø­ve her. Kan­skje i et sei­ne­re inn­legg her. Hvis man­ge nok spør om det.

Intel­li­gens er vel­dig arve­lig, og intel­li­gens har vist seg å være svært vans­ke­lig å end­re. Mil­jø­et set­ter ret­ning, men de som er intel­li­gen­te fra fød­se­len av er flin­kest til å utnyt­te mil­jø­et, noe som ska­per posi­ti­ve sirk­ler for de som er født med bra anlegg og neg­a­ti­ve sirk­ler for de som ikke er det.

Sam­ti­dig bidrar også skole­sys­te­met til å for­ster­ke ulik­he­ter: Når alle får det sam­me mil­jø­et i sko­len, er det bak­grun­nen til hver enkelt elev som utgjør for­skjel­len mel­lom ele­ve­ne. Skal man behand­le men­nes­ker likt, må man behand­le dem for­skjel­lig. Det­te ser ut til å vin­ne gehør i sko­len, men lang­somt og til dels feil, som for eksem­pel når sko­len kom­mer i ska­de for å omfav­ne de rare teori­ene til Howard Gard­ner hel­ler enn å set­te seg inn i hva forsk­nin­gen fak­tisk sier.

nb_NONorwegian