Om Anders Behring Breivik: Fremskrittspartiet og grumset

I dag ble åpen­bart fred­nin­gen av de mørke­blå avslut­tet1,2. Jeg er ikke sik­ker på om jeg er enig i at de ikke mørke­blå egent­lig har så mye for­tref­fe­lig­het å sole seg i.

Frem­med­frykt er natur­lig. Det har til­med over­le­vel­ses­ver­di. Vi er skapt med det.

Den­gang vi var jege­re og sam­le­re på savan­nen i Afri­ka kun­ne vi dø om vi ikke var til­strek­ke­lig red­de for rov­dyr, for ild, for men­nes­ker som ikke til­hør­te vår egen stam­me. Den­ne fryk­ten har vi med oss. Det­te er alment og men­nes­ke­lig. Hvor red­de vi er for frem­me­de, varie­rer, men alle har noe frem­med de er red­de for, og noen blir let­te­re red­de enn and­re.

Noe annet almen­men­nes­ke­lig er angs­ten for det som er ukjent. Hvis noe er svært vel­kjent, kan det bli kje­de­lig. Det som er litt ukjent og litt nytt, det er spen­nen­de. Det som er helt ukjent, det kan være skum­melt. Alle er vi red­de for det ukjen­te, men noen tåler mye mer ukjent enn and­re før de blir red­de. Alle men­nes­ker har behov for en viss grad av for­ut­sig­bar­het i til­væ­rel­sen. Noen mer enn and­re.

Så når fru Han­sen på Furu­set engang på søtti­tal­let ble redd når det flyt­tet inn pakis­ta­ne­re i opp­gan­gen, var det ikke et utslag av rasis­me at hun ble redd. Ikke nød­ven­dig­vis, i hvert fall. At hver­da­gen hen­nes nå ble mer usik­ker, had­de hun nem­lig rett i – hun kun­ne ikke vite, ikke engang gjet­te på, hvor­dan hver­da­gen med pakis­ta­ne­re i opp­gan­gen kom til å bli. Hvor­dan hun kom til å tak­le det vil­le avhen­ge av så ymse. I hvor stor grad hun var vant med for­and­rin­ger, for eksem­pel. Eller hvor mye hun var født med av tole­ran­se for nytt og ukjent. Fru Han­sen på Furu­set er nep­pe redd for pakis­ta­ne­re i opp­gan­gen len­ger – det er ikke uvan­lig len­ger – i våre dager er det hvor man­ge det skal bli som er skum­melt, hva de kan fin­ne på, og det er vel sant å si all­tid herr Han­sen som har vært mest bekym­ret.

Frem­med­frykt er med­født, rasis­me er til­lært, i den for­stand at frem­med­frykt er noe vi er født med, mens rasis­me er ideo­lo­gisk. Frem­med­frykt er natur, rasis­me er kul­tur. Rasis­me er noe men­nes­ker kan ska­pe seg imel­lom for å fyl­le tom­rom­me­ne i det de ikke vet om fram­ti­da. Sær­lig men­nes­ker som ikke har opp­le­vet mye kon­troll fra før.

Alle søker trygg­het og for­ut­sig­bar­het, i en eller annen grad. Viten­skap og reli­gion er to for­skjel­li­ge men­nes­ke­li­ge sys­ler som beg­ge har det sam­me fomå­let: Å ska­pe over­sikt og begrun­nel­ser for det som skjer, slik at det ikke blir så ufor­ut­sig­bart. Viten­ska­pen for­tel­ler oss at ver­den er styrt av lover, og at der­som noe for­fer­de­lig skjer, så kun­ne det i hvert fall i prin­sip­pet ha vært for­ut­sett og unn­gått – i hvert fall nes­te gang. Reli­gio­nen for­tel­ler oss at alt har mening, og om det ikke er innen­for men­nes­ke­lig rekke­vid­de å fat­te hvor­for noe for­fer­de­lig skjer, så er det innen­for Guds rekke­vid­de. Vel, det er sånn for de fles­te. For enkel­te er det ikke nok. Enkel­te må ska­pe seg sine helt egne fore­stil­lin­ger for å få trygg­het, og de er gjer­ne ufor­ståe­li­ge for res­ten av oss. Når meto­de­ne for å ska­pe trygg­het blir ufor­ståe­li­ge, og årsa­ke­ne til mang­len­de trygg­het blir ufat­te­li­ge, det er da vi begyn­ner å stil­le dia­gno­ser.

Men vi er alle red­de for for­and­rin­ger. Også jeg har et nos­tal­gisk for­hold til ei tid som er for­bi – søtti­tal­let – som jeg hus­ker, som jeg føl­te som trygg og god, og som jeg ikke kan brin­ge vide­re til mine barn. Mine barn får hel­ler opp­le­ve nåti­da som trygg og god, og få et nos­tal­gisk for­hold til den.

Min erfa­ring når jeg har dis­ku­tert med men­nes­ker fra diver­se poli­tis­ke par­ti­er og ideo­lo­gis­ke stå­ste­der er at de kul­ti­ver­te men­nes­ke­ne, alt­så de som leser, skri­ver, rei­ser og blir tone­an­gi­ven­de men­nes­ker i poli­tis­ke par­ti­er og inter­esse­or­ga­ni­sa­sjo­ner, de til­hø­rer en ver­den hvor det som er nytt er noe de har erfa­ring med å mest­re. Vi har tålt and­re for­and­rin­ger, vi tåler den­ne også. Ver­re med de som ikke har hatt, eller tatt, mulig­he­te­ne til å lese, skri­ve og rei­se, og som ofte føler at ver­den er noe som blir til rundt dem, hel­ler enn at ver­den er noe de er med på. I sån­ne lei­re, erfa­rings­mes­sig, er frem­med­frykt = rasis­me, og enhver form for inn­røm­mel­se av å synes at inn­vand­ring er skum­melt, er grums.

Så hva skjer med de som fort­satt er red­de, de som ikke føler seg hjem­me hos de som er vant med at de får til ting og at ting går bra?

Jeg snak­ker ikke om Anders Behring Brei­vik eller Osa­ma Bin Laden her. Dis­se er men­nes­ker som kom­mer fra øvre mid­del­klas­se og opp­over, og hvor angs­ten anta­ge­lig har langt mer kom­pli­ser­te røt­ter. Jeg snak­ker om helt almin­ne­li­ge men­nes­ker. Ikke helt uli­ke deg og meg.

De som fort­satt er red­de, de føler at Frem­skritts­par­ti­et, Demo­kra­te­ne eller Nor­we­gi­an Defen­ce League tar dem på alvor. Der blir de fak­tisk møtt på fryk­ten sin. Den blir ikke lat­ter­lig­gjort. Og selv om de snak­ker om dras­tis­ke måter å møte inn­vand­ring og frem­med­kul­tur på, blir det van­lig­vis med pra­ten. Og jeg lurer på om ikke det­te, for de aller fles­te, er nok – å møte folk hvor de kan snak­ke om hva de kan gjø­re for å hol­de fryk­ten for frem­me­de kul­tu­rer unna – og at risi­ko­en for at fle­re had­de gått til dras­tis­ke til­tak for å hånd­te­re fryk­ten sin had­de vært stør­re om de ikke had­de et par­ti som de føl­te tok dem på alvor. Vel har Frem­skritts­par­ti­et ført en hate­full reto­rikk til tider, men der­som Utøya had­de vært resul­tat av den hate­ful­le reto­rik­ken, had­de vi hatt mer av slikt enn det vi fak­tisk har.

Jeg er ikke redd for inn­vand­ring eller isla­mi­se­ring, men jeg er hel­ler ikke redd for å påstå at om jeg had­de vært det, så had­de det vært helt natur­lig og ingen­ting å skam­me seg over. Jeg tror de and­re par­ti­ene, de som ikke vil iden­ti­fi­se­re seg med grum­set fra Frem­skritts­par­ti­et, fak­tisk har en del av skyl­den for frust­ra­sjo­nen i befolk­nin­ga når de ikke vil ta frem­med­frykt på alvor. Det er ikke snakk om at de skal være eni­ge i at inn­vand­ring må begren­ses. Det er gans­ke enkelt snakk om å være tyde­li­ge på at de for­står og respek­te­rer de som synes det­te er skum­melt, og at de fak­tisk har en poli­tikk om hvor­dan folk flest skal kun­ne føle seg tryg­ge selv i et sam­funn som ikke len­ger er helt hvitt.

Frem­skritts­par­ti­ets opp­slut­ning har økt, sies det, hver gang de har hatt mulig­het til å trek­ke inn­vand­rer­kor­tet. Det har anta­ge­lig også ført til at akku­rat de som er red­de for kul­tu­rend­rin­ger og inn­vand­ring, har følt seg tryg­ge­re. Noen tar dem på alvor.

Sva­ret på fryk­ten for den øken­de inn­vand­rin­ga er ikke bare å fore­slå å redu­se­re inn­vand­rin­gen.  Jeg skul­le øns­ke det fan­tes poli­ti­ke­re med fan­ta­si nok til å fat­te det­te.

 

 

 

 

 

nb_NONorwegian