Min Kamp 1 – 5

Karl Ove Knaus­gård har gjort noe monu­men­talt med bok­se­ri­en om sitt liv. Lever bøke­ne opp til hypen?

Biblio­gra­fi­er og erind­rin­ger er van­lig­vis for­be­holdt men­nes­ker som er kjen­te for å ha utret­tet noe. I «Legen­den om Mor­gan Kane» spør Mor­gan Kane: Må man ikke være død for å være en legen­de? I Knaus­gårds til­fel­le blir han en slags lit­te­ra­tu­rens svar på Sol­frid Rør­li­en Saue: En kjen­dis i kraft av å være kjen­dis. Bøke­ne om hans liv blir begrun­nel­sen  for å skri­ve bøke­ne om hans liv.

Bøke­ne er en slags lit­te­ra­tu­rens svar på rea­li­ty: Ingen blir stemt ut – det blir de i så fall i avi­se­ne etter hvert bind – men det bøke­ne hand­ler om, er pin­lig­he­te­ne i Knaus­gårds liv. Bøke­ne appel­le­rer til vå leng­sel etter å se and­re dum­me seg ut. Litt som Fritt Ords Pris er blitt en slags utmer­kel­se til men­nes­ker som tør å si høyt alt som er så dumt at and­re hol­der kjeft om det: Det som apel­le­rer ved Knaus­gårds for­fat­ter­skap er vår gle­de over å se and­re dri­te seg ut. I til­legg til, natur­lig­vis, de and­re pikan­te aspek­te­ne ved boka, som avslø­rin­ge­ne om Knaus­gårds sex­liv.

Husmorporno

For skjer det noe spe­si­elt i bøke­ne? Noe utom det van­li­ge? Det er et tem­me­lig van­lig liv Knaus­gård skri­ver om. Han har en opp­vekst, ei ung­doms­tid, begyn­ner på et vok­sen­liv, og begår en lang rek­ke pin­lig­he­ter som ikke engang er spe­si­elt mor­som­me. Det er his­to­ri­en om en mann som ennå ikke har utret­tet noe, og lite om hva som even­tu­elt er grun­nen til at han til­slutt klar­te å utret­te noe, som jo gjer­ne er bære­bjel­ken i bio­gra­fi­er. Det som apel­le­rer ved bøke­ne, er beskri­vel­se­ne av det men­nes­ke­li­ge. Han er en mann som du og jeg, stort sett, selv om de fær­res­te av oss fes­ter like mye som han, eller er så til de gra­der nev­ro­tis­ke som han, så er det ellers lett å kjen­ne seg igjen i fyren.

En gang for len­ge siden var Allers, Hjem­met og Norsk Uke­blad fas­te inn­slag hver tirs­dag. (Jeg lik­te Allers best, der sto det om sprø feno­me­ner av og til, og nett­opp der­for var det Allers som ble drop­pet om noen av dem ble det.  Sukk.) Jeg lik­te da sær­lig å lese his­to­rie­ne fra vir­ke­lig­he­ten. Slik er livet og hva de nå het. Sån­ne små epist­rler som redak­sjo­nen viss­te at folk lik­te å lese om, fra liv­e­ne til men­nes­ker som ingen noen­gang vil­le fin­ne på å skri­ve en bio­gra­fi om. Min Kamp er,synes jeg, først og fremst akku­rat det: Det som først og fremst skil­ler Min Kamp fra Slik er livet på over­ord­net nivå er at Knaus­gård kan skri­ve. (Litt som at det som skil­ler Ghorm­en­gast fra Pan er at Peake kun­ne skri­ve.)

Så er det hus­mor­por­no, det­te her, eller er det noe mer? For­fø­ren­de dyk­tig skrev­ne pikan­te avslø­rin­ger om en fyr som vi i utgangs­punk­tet ikke vis­se så for­fer­de­lig mye om? I den grad god lit­te­ra­tur sier oss noe om hvor­dan det er å være men­nes­ke, sier Min Kamp oss vel mest om hvor­dan det er å være Knaus­gård. Hvor tro­ver­dig er det­te, for eksem­pel?

Min Kamp er en stu­die i pin­lig­he­ter, akku­rat som Rea­li­ty-TV er det. Rea­li­ty-TV ser jeg ikke, av sam­me grunn som at jeg ikke gjør en helt mas­se and­re ting som jeg ikke skjøn­ner hvor­for jeg skul­le for­hol­de meg til. Jeg ser Far­men for­di jeg inter­es­se­rer meg for ledel­se. Far­men er intel­li­gent Rea­li­ty. Er Min Kamp intel­li­gent hus­mor­por­no? Eller er Min Kamp noe ekte, som hur­mor­por­no­en for­sø­ker å trek­ke en slags lett til­gjen­ge­lig essens av? For hvil­ke hus­mød­re vil orke å lese pikan­te­ri­er ispedd essays om lit­te­ra­tu­rens vesen og reflek­sjo­ner rundt det å skri­ve og det å være i ver­den? Jeg kjen­ner meg (og and­re!) igjen i det Knaus­gård skri­ver om at det å lese Ador­no var en ting, men det å være en som leser Ador­no egent­lig var stør­re. (Jeg har ikke lest Ador­no. Jeg har lest Witt­gen­stein, så når jeg kjø­per min måned­li­ge dose Spi­der-man i Sve­ri­ge for­di han er gått inn i Nor­ge, plei­er jeg å si til man­nen i kjos­ken at har man først lest Witt­gen­stein, kan man lese hva man vil (d´Dvs. jeg sier det ikke. Jeg bar ten­ker det.).

Er bøke­ne tro­ver­di­ge? Vel, ja og nei. Sagt på en annen måte: Vil­le jeg ha lest dem om jeg viss­te at de var opp­dik­tet, at de ikke i bunn og grunn var san­ne utle­ve­rin­ger av en manns pin­li­ge opp­le­vel­ser?

Troverdighet

I en av omta­le­ne bak ei av bøke­ne poen­ge­res det at Knaus­gård har utro­lig god hukom­mel­se, mens han sta­dig poeng­te­rer sjøl hvor dår­lig han hus­ker. Sam­ti­dig vet vi noe om hvor lett det er å hus­ke ting, rent gene­relt, hvor krea­tiv men­nes­kers hukom­mel­se er, og hvor lett det er å avslø­re egne pin­lig­he­ter. Kort sagt: Jeg tror Knaus­gård har jugi en hel del. Jeg tror ikke på så god hukom­mel­se, og jeg tror slett ikke på feil­fri gjen­gi­vel­se av egne eller and­res pin­lig­he­ter. Jeg gjet­ter på at fle­re ste­der har han gjen­gitt pin­lig­he­ter som han ikke tåler, ved å hel­ler skri­ve det om til en pin­lig­het han had­de tålt. Bevisst eller ube­visst.

Jeg tror ikke det går an å drik­ke så mye uten å bli alkis.

Jeg er litt usik­ker på ner­vø­si­te­ten hans i for­hold til noen jen­ter men ikke i for­hold til and­re, sett i lys av den gene­rel­le red­se­len hans for å bli avvist. Pro­ble­me­ne hans i så måte er for­nøye­lig les­ning, og jeg vel­ger vel helst å bare note­re meg at sånn har de det der.

Lesing

Men Knaus­gård kan skri­ve. Anne-Cath. Vest­ly ble jo kri­ti­sert i sin tid for bare å skri­ve om hver­dags­li­ge ting, og hun for­svar­te seg med at hver­da­gen er noe barn fak­tisk er opp­tatt av. (Det var muli­gens sli­ke ting som før­te til bekymrning blant mine lære­re over at jeg ikke bryd­de meg så mye om hver­da­gen, og les­te om ast­ro­no­mi når vi skul­le ha lese­time. Men det var en digre­sjon. (Eller kan­skje ikke. Jeg hum­ret litt over at Knaus­gård åpen­bart leser scien­ce fic­tion (om enn som under­hold­ning), at han vier såpass mye tid til LeGuin, og at han poeng­te­rer at Geir bare er opp­tatt av det sosia­le mel­lom men­nes­ker og ikke er opp­tatt av lit­te­ra­tur som bru­ker noe annet som virke­mid­del).

Når jeg hvile­løst blar fra side til side er det for­di noe i lit­te­ra­tu­ren tref­fer meg. Det kan være at han og jeg er omtrent like gam­le. Vi har man­ge av de sam­me refe­ran­se­ne, man­ge av de sam­me måte­ne å ten­ke på. Det er mye å kjen­ne seg igjen i. Men som det sies i ei av bøke­ne: Knaus­gård kan skri­ve tjue sider om det å gå på do og få det til å vir­ke som et spen­nen­de even­tyr.

Jeg sier tom­me­len opp. Jeg tror slett ikke på alt han skri­ver, og han apel­le­rer avgjort til det grunn­leg­gen­de i oss. Men det grunn­leg­gen­de i oss er nå der, og det må også ha næring. Det er få som kan nære det.