Etter Utøya: Hva gjør man med de som trenger hjelp?

Bare helse­per­so­nell kan dia­gnos­ti­se­re. Å fin­ne ut hvem som sli­ter er atskil­lig let­te­re.

Det er nes­ten å for­ven­te, det som kom­mer fram i nyhe­te­ne nå, og som en ens­lig kom­men­tar fra en lærer på den­ne blog­gen:

Opp­føl­gi­na etter Utøya er ikke god nok.

Vi er et skip­per­taks­folk. Det var ikke noe pro­blem å mobi­li­se­re 150 000 til å kom­me til Råd­hus­plas­sen og vise var­me og soli­da­ri­tet. Å hol­de hju­le­ne i gang etter­på – vel – det var ver­re.

Det jeg tvi­ler mer på, er at det fin­nes sys­te­mer og ruti­ner til å ta vare på over­le­ven­de og pårø­ren­de i etter­kant. Så her er, som svar på en lærers spørs­mål, litt om hva en kan gjø­re.

For det førs­te (og stikk i strid med råd som ble gitt på Dags­revy­en i går):

Ansva­ret for at unge­ne får behand­ling er ikke hos unge­ne og skal ikke være hos unge­ne. Unge­ne må bli sett.

Med rik­tig behand­ling vil det ta mel­lom et og et og et halvt år før en kan reg­ne med pas­se nor­mal fun­ge­ring. Det som skjer med et men­nes­ke som har vært gjen­nom en avlor­lig kri­se, er gjer­ne det­te:

Først, for­nek­tel­se: Det­te kan ikke være sant.

Så, sin­ne: Det­te er urett­fer­dig, sånt skal ikke hen­de meg, etc.

Der­et­ter, for­hand­ling: Hva kan jeg gjø­re for at det­te ikke skal være sant?

Vide­re: Depre­sjon: Søvn­for­styr­rel­ser, vans­ker med å spi­se, dår­lig hukom­mel­se, vans­ke­lig for å føle noe og føler gjer­ne bare tris­te ting, tan­ke­ne spin­ner rundt tris­te ting, ser ingen løs­ning

Til slutt: TIl­pas­ning til den nye situa­sjo­nen, god­tar at livet ikke er som før.

Dis­se sta­die­ne er ikke helt uni­ver­sel­le, alle opp­le­ver dem på sin måte, noen hop­per over noen av dem, og man kan gå litt fram og til­ab­ke mel­lom dem: Men i gro­ve trekk vil de fles­te kjen­ne igjen det­te. Hvor­dan kan så du som lærer dra nyt­te av den­ne kunn­ska­pen?

Jo, du kan gi den som sør­ger et tids­pe­spek­tiv og en følel­se av kon­troll: Det­te er ikke nytt. Det­te er ikke ukjent. Folk har opp­le­vet det­te før og det går over. Og du gir ele­ven inn­trykk av at du har pei­ling, og det er vik­tig for å få for­tro­lig­het.

Jeg reg­ner med at lære­re er smar­te nok til å kun­ne være litt sub­ti­le når de snak­ker med ele­ven. Ikke dytt noen­ting på dem, men bare gå gjen­nom sta­die­ne i et tem­po som pas­ser, og vis at du skjøn­ner at ting tar tid.

Jo: Og lyk­ke til. Du vil tren­ge det.

nb_NONorwegian