RIP Steve Jobs 1955 – 2011

Det var ikke uven­tet, han had­de slitt len­ge. Det begyn­ner å bli ei stund siden folk begyn­te å spe­ku­le­re på om hva som vil skje med Apple der­som Ste­ve Jobs dør. Her er litt om mitt for­hold til Apple.

Det var 1984. Jeg var nerd. Jeg var utveks­lings­stu­dent i USA. Og jeg plei­de å lab­be rundt i data­bu­tik­ke­ne i Boi­se, Ida­ho. Og ble vel nek­tet adgang i et par av dem etter­vert. Jeg had­de en ZX Spec­trum, en pro­gram­mer­bar kalk­u­la­tor, og en kame­rat av meg had­de hatt en ZX 80 i noen år. Det var det jeg viss­te om «data». Jeg kun­ne pro­gram­me­re litt i Basic og litt i Pas­cal. På gym­na­set had­de de valg­fag EDB hvor de lær­te å pro­gram­me­re i Comal. Jeg tok valg­fag psy­ko­lo­gi i ste­det og tenk­te at data kan jeg lære meg på egen­hånd.

mac.jpg

I USA kik­ket jeg litt på saker og ting. Jeg viss­te at Apple II var bra og at IBM var, vel, IBM. Men fami­len jeg bod­de hos had­de en IBM stor­ma­skin som kjør­te Basic til bedrif­ten de drev. Og de kjøp­te en av de aller førs­te Macin­tos­he­ne som ble laget mens jeg var der.

Jeg var alt­så vant med data­ma­ski­ner hvor man tas­tet inn kom­man­do­er til et kom­mando­skall (eller til ope­ra­tiv­sys­te­met, som jeg trod­de det het).

Siden les­te jeg psy­ko­lo­gi, menneske/maskininteraksjon, kog­ni­tiv psy­ko­lo­gi, og atferds­ana­ly­se, og salg.

Jeg lær­te etter­hvert hvor­for det ble slik at Apple lag­de de bes­te maski­ne­ne, mens Micro­soft vant kam­pen om bedrif­te­ne.

Hvil i fred, gam­le hip­pie. Du for­tje­ner det.

 

nb_NONorwegian