Grendel evidensbasert psykologi presenterer sine medarbeidere – i dag: HMS-sjefen

Bianca Bian­ca er vår utmer­ke­de HMS-arbei­der. Hun er noe så for­nemt som en cava­li­er king char­les spa­ni­el. Hun har vært involvert i drif­ten i fle­re år.

Det har ikke bare vært en dans på roser for Bian­ca. I løpet av det sis­te året har hun hatt E.coli-infeksjon, blitt nes­ten revet i hjel av en schä­fer (det TV2s dyk­ti­ge over­set­te­re liker å kal­le «tysk fåre­hund» og som vi her i huset bare kal­ler «fille­bik­kjer»), falsk gra­vi­di­tet, liv­mor­hals­be­ten­nel­se, kreft, tann­kjøtt­be­ten­nel­se, og ymist anna. Vi antar hun sit­ter oppe om nat­ta og goog­ler etter mor­som­me dia­gno­ser.

Bian­ca liker alle for­mer for mosjon. Det­te omfat­ter men begren­ser seg ikke til å rul­le i snø­en, sove man­ge timer i strekk, og å bjef­fe på høye menn, helst med hode­be­kled­ning.

Hun er vel­dig opp­tatt av både fysisk og men­tal helse, natur­lig­vis. Det er vik­tig at med­ar­bei­der­ne har mulig­het til atspre­del­se. Sam­ti­dig som hun pas­ser tro­fast på at alle gjør det som skal bli gjort, er det også vik­tig med pau­ser, da sær­lig mat- og tur­pau­ser. Her demon­stre­rer Bian­ca stolt fram sis­te anskaf­fel­se fra HMS’s side: Wii Fit Balance Pad.

Det skal vel ikke stik­kes under stol at Bian­cas prio­ri­te­rin­ger sjel­den er på det rent byrå­kra­tis­ke pla­net: Lov­ver­ket betrak­ter hun slik at det er til for å føl­ges bare der sunn for­nuft ale­ne ikke kan avgjø­re. Det er ingen vits i å kun­ne det når man har Goog­le. Lang erfa­ring kan meget vel veie opp for mang­len­de kom­pe­tan­se, og hvem tren­ger vel als­kens regu­le­rin­ger når man arbei­der under til­syn av ver­dens søtes­te hund?

nb_NONorwegian