Tester som mestrer

Sendt til Dag­bla­det som kom­men­tar til Barn som mest­rer – og ikke mest­rer 2012-03-16 og refu­sert av Dag­bla­det 2012-03-19

Petter­s­vold og Øst­rem leve­rer en beti­me­lig og ven­tet kri­tikk av tes­ting av barne­hage­barn Dag­bla­det 15. mars i år. Noe av kri­tik­ken tref­fer imid­ler­tid ikke der den skal.

Det kan ikke være noen tvil om at det fin­nes sam­men­hen­ger hvor tes­ting er nød­ven­dig. Det er mulig å utvik­le tes­ter som måler det de skal måle og pro­gram­mer som fun­ge­rer. Nor­ma­li­tets­be­gre­pet i barne­ha­gen er mye vide­re enn hva tes­te­ne sies å indi­ke­re. Kri­tik­ken deres er over­dre­vent ideo­lo­gisk. Skal man vite hva som er avvik, må man vite hva som er van­lig.

Der­som tes­te­ne stemp­ler nær­mest ethvert barn som avvi­ker er det noe i vei­en med kunn­ska­pen hos de som er ansvar­li­ge for inn­kjøp av tes­ter. Vet de at det fin­nes kva­li­tets­mål? Test­ut­vik­ling og test­bruk er vans­ke­lig. Få har kom­pe­tan­se på det­te i Nor­ge. Alle som kan det­te, job­ber med det­te for­di kom­pe­tan­sen vår er så etter­spurt. Det er van­lig at test­le­ve­ran­dø­rer bru­ker magis­ke for­mu­le­rin­ger og kal­ler tes­ter «sam­ta­le­verk­tøy» og «adferds­ana­ly­se» for å slip­pe unna krav om kva­li­tet. Ikke la dere lure av det­te.

Det er mulig å gjø­re uav­hen­gig vur­de­ring av kva­li­te­ten til tes­te­ne og kom­pe­tan­sen til test­bru­ker­ne. Ser­ti­fi­se­rings­rå­det for test­bruk i Nor­ge består av bru­ke­re, eks­per­ter, og leve­ran­dø­rer av tes­ter. De har arbei­det med heving av kva­li­tet på tes­ter og kom­pe­tan­se hos test­bru­ke­re i fle­re år. Det­te skjer i sam­ar­beid med Veri­tas.

Når får vi krav om til­sva­ren­de ser­ti­fi­se­rin­ger i sko­le og barne­hage?

nb_NONorwegian