Om Anders Behring Breivik (IV): Hva vil det si å være gal?

Vi ven­ter på en ny rap­port om ABB, som kan­skje – eller kan­skje ikke – vil end­re på det opp­rin­ne­li­ge dia­gno­sen. Men hva taler for eller mot at man­nen er schi­zo­fren?

I det føl­gen­de vil jeg spe­ku­le­re litt, og har også ambi­sjo­ner om å opp­kla­re litt, rundt hvor­vidt en mann som har brukt seks år på å plan­leg­ge et rela­tivt suk­sess­fult ter­ror­an­grep like­vel kan reg­nes som util­reg­ne­lig.

Opp­rin­ne­lig spe­ku­ler­te jeg i om Bre­vik vil­le kom­me ut med en dia­gno­se som psy­ko­tisk. Jeg fikk rela­tivt umid­del­bart på puk­ke­len fra psy­ko­lo­ger som job­ber for Norsk Psy­ko­log­for­ening, med beskjed om at slik spe­ku­le­ring er i strid med helse­per­so­nello­ven og bare skal gjø­res av folk som ikke har greie på det. Helse­p­ser­so­nello­ven er her, jeg vil gjer­ne ha para­graf og avsnitt. Jeg er også spent på hva psy­ko­log­for­enin­gen sier om de man­ge brudd på taus­hets­plikt som har fore­kom­met (behand­le­re som har uttalt seg til pres­sen) og alle and­re fag­folk som har uttalt seg. For ikke å snak­ke om at omtrent alle jeg kjen­ner har lest den usen­su­rer­te utga­ven av den retts­sak­kyn­di­ge rap­por­ten.

Og noen av dem har for­talt meg på Face­bo­ok at selv den usen­su­rer­te utga­ven ikke viser tegn på sinns­syk­dom (alt­så psy­ko­se). Til hvil­ket er å si, og jeg har bare lest det jeg har lov til å lese, at det kom­mer an på om du vet hva du skal se etter eller ikke. Jeg ser helt klart at det er grunn­lag for psy­ko­se i det som er til­gjen­ge­lig. Spørs­må­let er hva slags.

DSM-IV heter ei bok. Den er et digert opp­slags­verk om men­ta­le lidel­ser, og skal i prin­sip­pet opp­sum­me­re alle sam­men. I Nor­ge bru­ker vi den mind­re omfat­ten­de ICD-10 til å stil­le dia­gno­ser, men vi bru­ker gjer­ne beg­ge, for­di DSM-IV er mer utfyl­len­de og for­kla­ren­de. ICD og DSM låner mye av hver­and­re, men det går mest fra DSM til ICD. Om psy­ko­ser står det fra side 297 til side 344 i mitt esemp­lar, og det er gans­ke mye. Men hva står det om para­no­id schi­zo­fre­ni, som er det Brei­vik (muli­gens ten­ta­tivt) er dia­gnos­ti­sert med?

Det er gren­ser for hvor mye det er lov å site­re av boka (du kan prø­ve å goog­le den, men det er gjort gans­ke sam­vit­tig­hets­fullt arbeid for å fjer­ne den fra net­tet, for­la­get tje­ner gans­ke bra på den), men for å få dia­gno­sen para­no­id schi­zo­fren må man til­freds­stil­le seks grup­per av kri­te­ri­er – mer­ket fra A til F. A er de karak­te­ris­tis­ke sym­pto­me­ne, og de er

Cha­rac­te­ri­s­tic sym­p­toms: Two (or more) of the following, each pre­sent for a sig­ni­fi­cant portion of time during a 1‑month peri­od (or less if success­fully treated):

(1) delu­sions
(2) hal­lu­ci­na­tions
(3) dis­or­ga­nized speech (e.g. fre­quent derail­ment or inco­he­ren­ce)
(4) gross­ly dis­or­ga­nized or cata­to­nic beha­vior
(5) neg­a­ti­ve sym­p­toms, i.e., affec­ti­ve flatte­ning, alo­gia, or avo­li­tion

Må ha vart i minst en måned i strekk. (Og det utdy­pes len­ger ned at det­te må ha gått fram og til­ba­ke i minst et halvt år) Vi kan alle vise sym­pto­mer på schi­zo­fre­ni en gang i blant, men dia­gno­sen kre­ver at det går over svært lang tid. Selv om dia­gnose­kri­te­ri­ene ikke kre­ver til­stede­væ­rel­se av hal­lu­si­na­sjo­ner, er det like­vel man­ge som kre­ver at det­te er kar­di­nal­sym­pto­mer. Men se på (1). Man må vite en god del for å for­stå hva det betyr. Det er ikke nok at pasi­en­ten har pus­si­ge poli­tis­ke opp­fat­nin­ger. Jeg note­rer meg der­for med gle­de at Anders Giæ­ver i VG i dag (på papir) ser ut til å ha for­stått at dia­gno­sen ikke har å gjø­re med hva slags polti­tis­ke opp­fat­nin­ger Brei­vik har, men hvor­dan han stil­ler seg i for­hold til dem.

Hvis han er para­no­id schi­zo­fren, og util­reg­ne­lig, hvor­dan kan han da ha plan­lagt angre­pet over så man­ge år? Jo, det kan for­kla­res. Betrakt føl­gen­de, sta­dig fra DSM-IV, sub­ka­te­go­ri­ene for psy­ko­se:

Para­no­id Type (see p. 313)
Dis­or­ga­nized Type (see p. 314)
Cata­to­nic Type (see p. 315)
Undif­fe­renti­a­ted Type (see p. 316)
Resi­du­al Type (see p. 316)

Psy­ko­ti­ke­re glir gjer­ne inn og ut av til­stan­den, og sær­lig mel­lom resi­du­al (mel­lom­fase, sym­ptom­fri) og psy­ko­tisk. Schi­zo­fre­ne er ikke psy­ko­tis­ke hele tida. De glir inn og ut. Og de viser ikke sym­pto­mer hele tida. Ikke bare det, men de kan vise selv­inn­sikt, reflek­sjon og selv­iro­ni når de er i over­gangs­fa­sen.

Selv holdt jeg, før dia­gno­sen kom, en kna­pp på Delu­sio­nal Dis­or­der, Gran­dio­se Type («vrang­ofre­stil­lings­li­del­ser»), for­di den deler man­ge av lik­hets­trek­ke­ne med para­no­id schi­zo­fre­ni, men uten hal­lu­si­na­sjo­ne­ne. Men her er det psy­kia­tri kom­mer inn.

Når man får en soma­tisk dia­gno­se (lunge­be­ten­nel­se), så omfat­ter dia­gno­sen både etio­lo­gi (hva syk­dom­men skyl­des) behand­ling, og pro­gno­se (hvor­dan man kom­mer ut av den). Ikke så med psy­kiatris­ke dia­gno­ser, og der­for gir jeg ald­ri pasi­en­te­ne mine dia­gno­ser. Hvis de tren­ger en for å få trygde­ret­tig­he­ter tar jeg opp det med legen deres. DSM er full av «den­ne dia­gno­sen, der­som ikke det­te, for å si fall ikke, eller noe annet». Når det f.eks. fore­slås at Brei­vik skul­le ha Asper­ger, så er det­te kon­sis­tent med atfer­den hans. Men Asper­ger skal ikke gis hvis pasi­en­ten viser sym­pto­mer på schi­zo­fre­ni, for da er det ikke Asper­ger, og til­sva­ren­de med vrang­fore­stil­lings­i­del­se. Det er ikke det, der­som pasi­en­ten også viser sym­pto­mer som er for­en­li­ge med schi­zo­fre­ni.

DSM er på 943 sider. Det kom­mer litt av at den omfat­ter vel­dig man­ge dia­gno­ser, men noen av dia­gno­se­ne står det vel­dig mye om. Det­te er ikke lett. Men­ta­le lidel­ser skil­ler seg sterkt fra hvor­dan de blir opp­fat­tet av folk flest. Schi­zo­fre­ne er ikke raven­de gale, ufor­ståe­li­ge, mes­si­ans­ke – ikke engang når de er psy­ko­tis­ke, selv om de kan være det.

Mest sann­syn­lig, hvis schi­zo­fre­ni-dia­gno­sen er kor­rekt, så har Brei­vik drif­tet inn og ut, mens pro­sjek­tet hans er blitt holdt i gang av nor­mal iner­tia: Man full­fø­rer det man har begynt på, men man varier på hvor sterkt man til enhver tid tror på det. At Bre­vik viser selv­iro­ni og inn­røm­mer at orde­nen han har påstått å til­hø­re er opp­spinn, så er ikke det­te ufor­ene­lig med schi­zo­fre­ni. Han kan mene det del­vis, eller han kan mene det helt når han er i en mel­lom­fase men tro på det når han er i en epi­so­de. Sånt er ikke uvan­lig. Ste­ve de Sha­zer har skre­vet en god del om det­te.

Det som er uvan­lig, er at han er para­no­id schi­zo­fren og far­lig. De fles­te para­no­id schi­zo­fre­ne er ikke far­li­ge (og noen få av dem er vel­dig far­li­ge).

Jeg ven­ter nå fort­satt spent på vur­de­rin­ga fra de nye sak­kyn­di­ge. Hol­der de på den opp­rin­ne­li­ge dia­gno­sen, er det­te inter­es­sant – men da øns­ker jeg å se reflek­sjo­ner rundt de inn­ven­din­ge­ne som er kom­met fra fag­fol­ke­ne. Kom­mer de med noe annet, er det også inter­es­sant. Jeg hol­der en kna­pp på det jeg opp­rin­ne­lig antok. Men som jeg tid­vis blir påmin­net om via Face­bo­ok: Det er de som tror at psy­ko­lo­gi bare er sys­te­ma­ti­sert sunn for­nuft, og at psy­ko­lo­ge­ne gjør seg selv en bjørne­tje­nes­te når de insis­te­rer på at psy­ko­lo­gi er en fag og at det er noe det fak­tisk kre­ver gans­ke mye inn­sats å set­te seg inn i. Vi kun­ne sik­kert vært flin­ke­re til å vise enig­het og koor­di­ne­ring utad. Men folk vil nå gjer­ne at de skal ha noe å si når det gjel­der ting som har med men­nes­ker å gjø­re. Jeg ser ikke helt hva vi kan gjø­re med dét.

 

nb_NONorwegian