Det er ikke mulig å vite hvem som er smart eller ikke

Jeg sit­ter og ser på en tabell jeg har laget, og sli­ter litt med å tro mine egne øyne.

Noen opp­drags­gi­ve­re gir meg mer infor­ma­sjon enn and­re. Jeg sit­ter og ser på en tabell hvor 53 (etter alle rime­li­ge måle­stok­ker) svært dyk­ti­ge orga­ni­sa­sjons­kon­su­len­ter som har job­bet sam­men har vur­dert hver­and­re på diver­se egen­ska­per.

Det jeg fin­ner er … inter­es­sant. Evt. skum­melt.

Hvis det er noe vi vet, lik­som, om arbeids­li­vet, så er det at de som er smar­te og ryd­di­ge er de som får job­ben gjort. Det er også slik at når vi anset­ter folk, så anset­ter de aller fles­te basert på mage­fø­lel­se. Vi tror vi er så gode til å vur­de­re.

53 orga­ni­sa­sjons­kon­su­len­ter er målt på hvor smar­te, ryd­di­ge, etc. de er. Det er brukt et gjen­nom­fors­ket psy­ko­met­risk test­bat­te­ri. Når vi tel­ler hvor­dan folk pro­du­se­rer, leve­rer og ter seg, så får vi svært godt sam­svar mel­lom hvor­dan folk skå­rer på tes­ten og hvor­dan de gjør det ute i arbeids­li­vet. Men nå er de bedt om å vur­de­re hver­and­re uten at de har telt, målt eller veid. Men de kjen­ner hver­and­re. En viss over­sikt bur­de de ha.

De er f.eks. blitt spurt om å vur­de­re hvor smar­te kol­le­ge­ne deres er. Også er kol­le­ge­ne blitt IQ-tes­tet.

Hva er kor­re­la­sjo­nen, tro, mel­lom IQ-skår og antatt intel­li­gens?

0.05.

Ingen sam­men­heng, alt­så.

Så hvem tror de er intel­li­gen­te?

De som er sel­ska­pe­li­ge, kri­tis­ke, tar ras­ke avgjø­rel­ser og er lite hjelp­som­me.

Hvem tror de er moti­ver­te til å lære, da?

De som er lite sosia­le, føl­ger reg­ler, er lite hjelp­som­me, uselv­sten­di­ge og nev­ro­tis­ke.

Per­son­lig­hets­trekk blir lagt stør­re vekt på enn intel­li­gens når intel­li­gens vur­de­res.

Men hvem tror de er flin­ke til å se nye for­ret­nings­mu­lig­he­ter, da?

Men­nes­ker som er pågå­an­de, bestem­te og tar ras­ke avgjø­rel­ser.  Intel­li­gens blir nes­ten ikke lagt vekt på i sam­men­lig­ning.

Folk som er gode til å snak­ke for seg blir sett på som resul­tat­ori­en­ter­te, selv­gå­en­de og løs­nings­ori­en­ter­te. Uten at de tren­ger å være sær­lig flin­ke til det.

Min opp­vak­te leser vil muli­gens inn­ven­de at kor­re­la­sjon mel­lom egen­ska­per og IQ blir lav der­som hele grup­pa er intel­li­gent. For­di da er det lite som skil­ler dem: Jeg har sett på det. Hva IQ angår er spred­nin­gen nor­mal­for­delt og føl­ger nor­men. De er alt­så en helt gjen­nom­snitt­lig gjeng.

Ut fra tal­le­ne er det en ting som er sik­kert: De egen­ska­pe­ne som skal til for å få lederstllin­ger er ikke de sam­me egen­ska­pe­ne som skal til for å være en god leder.

 

 

 

nb_NONorwegian