Døden i Årdal

Det er mulig det er for tid­lig å skri­ve om sånt. Men jeg er sint. 

En mann – flykt­ning – fra Sør-Sudan har tatt livet av tre buss­pas­sa­sje­rer. Det set­ter i gang noen tan­ker.

Det­te er en tra­gisk hen­del­se for alle involver­te, og det er ikke ei hand­ling som kan unn­skyl­des. Sam­ti­dig er det lov å reson­ne­re litt rundt det.

Det jeg vil reson­ne­re rundt her, er hvor smart det er å plas­se­re et asyl­mot­tak i Årdal.

Jeg vet ikke om du har vært i Årdal. Vi bod­de der fra 1969 til 1971. Jeg har vært på besøk der én gang siden. Det ser sånn ut:

 Photos of Ardal Municipality - Featured Images
This photo of Ardal Muni­ci­pa­li­ty is courte­sy of Tri­p­Ad­vi­sor

Det ser jo rik­tig pent ut når bil­der er fra rik­tig per­spek­tiv. Fra et annet per­spek­tiv ser det sånn ut:

Overeardal

Fore­still deg nå at du er fra omtrent hvor­som­helst ellers i Nor­ge. Du hav­ner i et sted som det er mulig å gå på langs og tvers på to timer. Rundt deg er det så høye fjell at du ikke ser sola om vin­te­ren. Tenk deg så at du sli­ter med opp­le­vel­ser fra et annet sted, ei annen tid, et annet kli­ma.

Årdal mot­taks­sen­ter åpnet i august i år. Det­te er et desen­tra­li­sert asyl­mot­tak med rundt 150 plas­ser og består av boli­ger plas­sert i ordi­næ­re bolig­om­rå­der på Årdals­tan­gen og i Øvre Årdal. (kil­de)

Psy­ko­lo­ger er så mangt. Iføl­ge Norsk Psy­ko­log­for­ening, ei for­ening jeg dess­ver­re er for­plik­tet til å være med­lem av (det er i utgangs­punk­tet ikke lov å kre­ve at noen er med­lem av fag­for­ening, og det er ikke lov å kre­ve av noen at de for­tel­ler deg at du er med­lem av fag­for­ening eller ikke), er en psy­ko­log en per­son som utøver psyko­te­ra­pi i en offent­lig insti­tu­sjon. Psy­ko­lo­ger som job­ber med indu­stri­de­sign f.eks. fin­nes ikke. Ikke i Nor­ge. Hel­ler ikke den­slags psy­ko­lo­ger som kan ta en tur til Årdal, se seg litt rundt, gjø­re en del ting som psy­ko­lo­ger som har stu­dert den­slags kan, og si: 

Du er faen ikke så stein hak­ke idiot at du leg­ger asyl­mot­tak i Årdal.

Det fin­nes psy­ko­lo­ger som stu­de­rer sånt, fors­ker på sånt, og som kan sånt. Men ikke, såvidt jeg vet, i Nor­ge. Kan­skje mas­ter­ne om noen år.

Det er alt­så, som enkel­te kom­men­ta­to­rer har spe­ku­lert i, ikke sånn at jeg ikke vil ha asyl­mot­tak i nabo­la­get. Hvis jeg ikke had­de øns­ket asyl­mot­tak i nabo­la­get, had­de Årdal vært et helt utmer­ket alter­na­tiv, der­som det had­de vært helt anner­le­des der.

nb_NONorwegian