Hvorfor jeg tror coacher bare er ute etter penger

I lik­het med … man­ge … har også jeg lurt på hva det­te coaching er for noe. Jeg har fått noen svar.

Coaching skal ha opp­stått som for­søk på å over­fø­re det tre­ne­re gjør (og da sær­lig ten­nis­tre­ne­re) til arbeids­li­vet. Ide­en, som jeg fikk den pre­sen­tert i en film med John Cle­ese på nitti­tal­let engang, er at en coach tar for seg en per­son som får opp­ga­ver et trinn over sine ordi­næ­re arbeids­opp­ga­ver (typisk en funk­sjo­nær som får opp­ga­ver som egent­lig skal gjø­res av lede­re på laves­te nivå, eller en leder på lavt nivå som får opp­ga­ver et hakk opp), får utvi­de­de full­mak­ter, og en coachen­de leder med tro på ved­kom­men­de. Jeg har tid­li­ge­re uttrykt liten impo­ne­ring over dis­se. Etter noen tanke­vek­ken­de spørs­mål på twit­ter har jeg tenkt mer.

Problemet med coachenes vinkling

For­ut­set­nin­ga her er at den coachen­de lede­ren fak­tisk har rett i at coachee (alt­så den som skal coaches) tak­ler mer komplekse/mer ansvars­ful­le opp­drag, og at ved­kom­men­de er på vei inn i ei mer utford­ren­de stil­ling. Under dis­se for­ut­set­nin­ge­ne er det klart at da tren­ger ikke coach å fyl­le på med kunn­skap – coachee har det som trengs av svar, men må ledes til å tør­re å ta avgjø­rel­ser selv – og å tak­le tab­be­ne når de kom­mer. Jeg har job­bet med nok av men­nes­ker som kan, men som ikke tør. 

Hvil­ket vil si at der­som coaching defi­ne­res slik, vil jeg ikke sel­ge coaching til deg der­som jeg ikke vet hvem du er. Jeg kan jo ikke vite om jeg kan sto­le på om du har sva­re­ne sjøl eller ikke. Og det er et av pro­ble­me­ne jeg har med coaching. Det er for dumt å beta­le noen for å heie på side­lin­ja. En coach må kun­ne gi råd. Men det tør de ikke. Begrun­nel­sen for at de ikke gjør det, er pin­lig.

Den obser­van­te leser vil muli­gens se at jeg har coaching som til­bud. For meg er coaching det jeg gjør over­for kli­en­ter som synes de ikke får ytt sitt bes­te på jobb, og hvor det er tyde­lig at årsa­ken er en annen enn at de sli­ter psy­kisk. Jeg tror man­ge coacher egent­lig job­ber sånn. Men jeg vet ikke.

Problemet med coachenes teoretiske ballast

Jeg defi­ne­rer av og til en coach som en mis­lyk­ket sivil­øko­nom med helge­kurs i NLP. For de som tar coaching på alvor er et sånt utsagn selv­sagt bare flå­se­te. Men betrakt føl­gen­de: For å være psy­ko­log må man ha fem års utdan­nel­se og å ha bestått mas­se tøf­fe eksa­me­ner, og man blir fulgt opp av helse­ve­se­net. Det­te betyr ikke bare at vi har mas­se kunn­skap, men at vi kan gjø­re stor ska­de der­som vi ikke kjen­ner vår begrens­ning. Nå kan vi såpass mye, vi psy­ko­lo­ger, at vi har eller bur­de ha et rime­lig klart bil­de av begrens­nin­ge­ne våre. Vi vet f.eks. en god del om forsk­nin­gens ytter­kan­ter – hva ingen psy­ko­lo­ger vet, men som vi vet at vi gjer­ne skul­le visst.

Coacher base­rer seg åpen­bart på myten om at der­som man skal job­be med men­nes­ker, tren­ger man ikke kun­ne noen­ting. Ikke beslut­nings, per­son­lig­hets- eller utvik­lings­psy­ko­lo­gi. VI er ikke psy­ko­lo­ger, sier coache­ne, opp­da­ger vi at coachee har psy­kis­ke pro­ble­mer over­la­ter vi dem til psy­ko­lo­ge­ne. Som om det er lett å se hva man kan hånd­te­re selv og hva man ikke kan hånd­te­re selv. 

NLP opp­sto en gang som et vel­dig mor­somt eks­pe­ri­ment – hva om man bare koker sam­men alt som fin­nes i tera­pi som fak­tisk vir­ker, og lager et tera­peu­tisk pro­gram av det? Selve nav­net NLP er laget på den­ne måten. NLP er ikke nev­ro­ling­vis­tisk pro­gram­me­ring – det bare heter det for­di det er ord som sel­ger. Kil­de­ne til NLP var Mil­ton Erick­son, Vir­gi­nia Satir og Fritz Perls – og det er ingen tvil om at dis­se var dyk­ti­ge. Vi vet fort­satt ikke all­ver­den om hvor­for – terapi­forksk­nin­gen viser at vi fort­satt er usik­re på hva som fak­tisk vir­ker (Nathan & Gor­man, 2007Dun­can, Mil­ler, Wam­pold, Hubb­le, 2009). Coaching er ikke NLP, vil noen si, mens and­re mener at NLP er alfa og omega i coaching. 

Problemet med definisjonen av coaching

Siden coache­ne ikke har noe klart teo­re­tisk ram­me­verk som de er eni­ge om, er det vans­ke­lig å defi­ne­re hva coaching skal ta utgangs­punkt i. Der er det sam­me med psy­ko­lo­gi – atferd­ana­ly­sen og bea­hvio­ris­men tar utgangs­punkt i filo­so­fis­ke ram­me­verk, mens kog­ni­tiv psyko­li­gi er ateo­re­tisk og er som sådan etter min mening ikke et fag (YMMV). Det fin­nes ret­nin­ger innen coaching, og de kan være mer eller mind­re teo­re­tis­ke. Men de fles­te coacher bru­ker ram­me­verk og er lite opp­tatt av teori. 

Da Norsk Stan­dard skul­le hjel­pe coache­ne med en nasjo­nal ser­ti­fi­se­ring, ga Norsk Stan­dard opp. Det irri­te­rer meg – jeg had­de skre­vet et inn­legg til Uke­avi­sen Ledel­se om hvor­for jeg trod­de det kom til å gå galt. Det er det enes­te inn­leg­get jeg har fått i retur, og det var bare spørs­mål om noen kor­rek­sjo­ner. Jeg lot det lig­ge, og to måne­de­re sei­ne­re kom mel­din­ga fra Norsk Stan­dard. Min påstand var – og er – at ei ser­ti­fi­se­rings­ord­ning må ha ei fag­grup­pe som består av repre­sen­tan­ter for hele mar­ke­det, inklu­dert kjø­per­ne. Når bare sel­ge­re møtes, får de ikke inn­spill om hva kun­de­ne fak­tisk vil ha – og kun­de­ne vil ha resul­ta­ter. De vil ikke ha teo­re­tis­ke vink­lin­ger eller filo­so­fis­ke kjepp­hes­ter. Og frem­for alt – de bryr seg ikke om de får NLP eller ikke. 

Men først og fremst – man kan ikke serit­fi­se­re noe man ikke kan bli enig om hva er. 

Problemet med at coacher bare er ute etter penger.

Jeg begyn­te å inter­es­se­re meg for coaching på et tids­punkt da coaching var mer i vin­den enn det later til å være nå.  Coaching ble dis­ku­tert på grup­per på Linke­dIn og i ledel­ses­ori­en­ter­te tids­skrift og aviser som f.eks. Uke­avi­sen Ledel­se. Som psy­ko­log kan jeg alt coacher kan, så jeg er ikke inter­es­sert i lære hva de gjør eller bur­de gjø­re. Men for feno­me­net hvem er de? og hvem øns­ker hjelp av dem og til hva?

Så mens ser­ti­fi­se­rings­ord­nin­gen var noe som ble snak­ket om, før Norsk Stan­dard ga opp, ring­te jeg en av de mer pro­fi­ler­te coache­ne som mar­keds­før­te en bestemt inter­na­sjo­nal ser­ti­fi­se­rings­ord­ning, for å høre hvor­dan deres ser­ti­fi­se­rings­ord­ning var byg­get opp. den lær­dom­men jeg fikk av spørs­må­let, var mer enn jeg for­ven­tet, for å si det mildt.

Det jeg var inter­es­sert i å vite, hva hvem som sto bak det fag­li­ge inn­hol­det i ser­ti­fi­se­rin­gen. Alt­så, hvor­dan ble det avgjort hva coache­ne skul­le lære i hen­hold til den­ne inter­na­sjo­na­le ser­ti­fi­se­rin­gen? 

Reak­sjo­nen jeg etter­hvert fikk, fra den­ne coachen som etter hvert ble sta­dig mer defen­siv (sik­kert min skyld, jeg blir gjer­ne litt for ivrig når jeg er enga­sjert), var: Men si meg, hvor­for rin­ger du egent­lig? Skal du sel­ge noe eller skal du kjø­pe noe?

Det gikk etter­hvert opp for meg at det­te men­nes­ket, som da man måt­te anta had­de eller bur­de ha en del greie på men­nes­ker, ikke kun­ne fat­te at det gikk an å gans­ke enkelt være nys­gjer­rig. Det­te men­nes­ket befant seg helt åpen­bart i en ver­den hvor alt enten er kjøp eller salg.

Det er ikke noe galt i å ha et opp­rik­tig øns­ke om å tje­ne så mye pen­ger som mulig. For all del. En hel rek­ke pro­mi­nen­te poli­ti­ke­re her i lan­det er jo glø­den­de opp­tatt av en rus­sisk-ame­ri­kansk filo­sof som mener at for pen­ge­ne er den enes­te moralsk aksep­tab­le begrun­nel­sen for å gjø­re noe som helst.

Men se nå. For noen år siden var snakk­isen (vel, én av dem) i coache-mil­jø­et  at cet skul­le kom­me en forsk­nings­rap­port som skul­le bekref­te at coaching vir­ker. Spen­nin­gen var stor. Rap­por­ten kom. Den kos­tet en snau tusen­lapp. Den skal, etter sigen­de, ha vist at coaching vir­ker for­di coachee føler seg end­ret. Men­nes­ke­ne rundt var visst­nok ikke eni­ge i at for­and­rin­ga var stor, men det var visst for­di det ikke var lagst så stor vekt på obser­ver­bar end­ring.

Siden har jeg ikke vært vel­dig opp­tatt av coacher – og de gjør mye mind­re av seg nå enn før, er inn­tryk­ket mitt. Kan­skje har de fått seg ordent­li­ge job­ber.

Problemet med at coaching er useriøst

Det er to møter å være use­riøs på. Den ene er å vite at man fak­tu­re­rer mer enn en tje­nes­te er verdt for­di man bevisst går inn for å lure kun­den. Den and­re er når man har lurt seg selv til å tro at man leve­rer mer enn det man fak­tisk gjør. Det er alt­så fullt mulig å være use­riøs selv om man selv opp­rik­tig mener at man gjør sitt bes­te og ikke øns­ker å lure noen. 

 Oppsummering

Men­nes­ker er vans­ke­lig, Å få til end­ring er ikke lett. Det kre­ver kunn­skap, og hardt arbeid. Mye av kunn­ska­pen som trengs, er det hardt arbeid å skaf­fe seg. Coacher bru­ker ikke tid på slikt. De sas­ter på at folk tror at der­som man skal job­be med men­nes­ker, tren­ger man ikke kun­ne noe – man må være empa­tisk og kun­ne kle seg pent. Det kos­ter ikke stort å star­te opp som coach – mate­rial­ut­gif­ter har man ikke. Kunn­ska­pen man tren­ger kan man anta er med­født.

 

 

 

nb_NONorwegian