Hva viser PISA-tallene?

I de føl­gen­de dage­ne vil vi se men­nes­ker i opp­he­tet dis­ku­sjon om tall de ikke har noen for­ut­set­ning for å for­stå. Jeg skal prø­ve å hjel­pe til litt her.

Det vir­ker som om folk tror PISA er en slags kon­kur­ran­se, hvor det er menin­gen å få så stort tall som mulig – og at jo høy­ere, jo bed­re. Sær­lig er det verdt å mer­ke seg hvor kata­stro­falt folk mener lave skå­rer er. Så la oss nå se.

Her er PISA-tal­le­ne for Nor­den, slik tal­le­ne kom­mer fra PISA: 

 Fin­landNor­geIslandSve­ri­geDan­mark
2000546.00505.00507.00516.00497.00
2003543.00500.00492.00514.00492.00
2006547.00484.00484.00507.00494.00
2009536.00503.00500.00497.00495.00
2012523.00489.00485.00482.00498.00

PisaMen hva betyr dis­se tal­le­ne? Gra­fisk ser det omtrent ut som figu­ren til høy­re, hvor Fin­land sve­ver litt for seg sjøl over res­ten av Nor­den. Hvis vi da antar at Fin­land er noe for seg sjøl (og at Sve­ri­ge vir­ke­lig sli­ter med dår­li­ge­re resul­ta­ter for hvert år), er det inter­es­san­te spørs­må­let: Er avvi­ke­ne så sto­re at de betyr noe?

Det enk­le sva­ret på dét er at det er vans­ke­lig å si. Det må lik­som sam­men­lig­nes med noe. Sett f.eks. at gjen­nom­snit­tet var 50, og et stan­dard­av­vik var 10. Hva er mer dra­ma­tisk – at vi skå­rer 49.2, og at fin­ne­ne skå­rer 49.7 – eller at vis­kå­rer 492 og fin­ne­ne 497? Det betyr fak­tisk akku­rat det sam­me.

PisaxDet vir­ker som om folk tror at PISA er en kon­kur­ran­se om å få flest mulig poeng. Det er lik­som ikke helst sånn – PISA er mer som en test hvor gjen­nom­snit­tet skal være 500, og 86% skal lig­ge mel­lom 400 og 600. Nor­mal­for­de­ling, alt­så – med snitt og medi­an på 500, og et stan­dard­av­vik er 100. Det må alt­så lik­som 50 poeng til for at det skal ha sær­lig mye å si – fra et reint prag­ma­tisk stå­sted. Så hvis man gjør en enkel lin­jær­trans­for­ma­sjon til noe som er mer kjent – f.eks. IQ-skå­rer – får man føl­gen­de:

 Fin­landNor­geIslandSve­ri­geDan­mark
2000106.90100.75101.05102.4099.55
2003106.45100.0098.80102.1098.80
2006107.0597.6097.60101.0599.10
2009105.40100.45100.0099.5599.25
2012103.4598.3597.7597.3099.70

Ser det fullt så ille ut nå? Snit­tet er et sted mel­lom 97 og 103 – helt greie skå­rer for gjen­nom­snitt­li­ge barn. Fin­land med IQ på 107 er plut­se­lig ikke len­ger noe geni, bare omtrent like smart som en mid­dels norsk lek­tor, og det er jo sant å si ikke ille. Men geni­alt er det ikke.

Spørs­mål? Kom­men­tér gjer­ne, og kan­skje kom­mer det et svar i nes­te blogg­inn­legg.

nb_NONorwegian