Hvordan du får tak i WISC-skårene, og hva de viser

For å ta det vik­tigs­te først:

  • WISC er en intel­li­gens­test. PPT er instru­ert i å si at WISC er alt mulig annet rart, og WISC er dét også. Men WISC er en intel­li­gens­test, og har bar­net ditt tatt WISC, så er intel­li­gens (blant annet) blitt målt ved en IQ-skår.
  • Du har rett til å få kopi av de to førs­te side­ne av pro­to­kol­len, hvor de sum­mer­te skå­re­ne står. Du har nor­malt ver­ken behov for eller rett til å se res­ten av pro­to­kol­len, i og med at den er hem­me­lig for­di den inne­hol­der deler av fasi­ten til WISC. Du har hel­ler ikke for­ut­set­ning for å for­stå den der­som du ikke er psy­ko­log eller lisen­siert WISC-bru­ker.
  • Hvis WISC er tatt hos PPT, er det Lov om behand­lings­må­ten i for­valt­nings­sa­ker (for­valt­nings­lo­ven) som regu­le­rer for­eld­re­nes adgang til å se skå­re­ne, sær­lig § 18 og utover. Hvis WISC er tatt hos BUP, har du som for­el­der rett til inn­syn for­di resul­ta­te­ne er en del av jour­na­len. Du kan kla­ge til Fyl­kes­man­nen på avslag om inn­syn.

Res­ten av den­ne blogg­pos­ten sier litt om hva de to førs­te side­ne av pro­to­kol­len sier.

WISC er en av de tre tes­te­ne i det som reg­nes som dron­nin­gen av intel­li­gens­tes­ter (de to and­re er WPPSI og WAIS). WISC bru­kes omfat­ten­de av PPT i Nor­ge, og er et verk­tøy som viser noe om hvor­dan et barn ten­ker. WISC kan illust­re­re styr­ker og svak­he­ter i ditt barns tenke­måte og si noe om behov for even­tu­ell til­pas­set opp­læ­ring.

Intel­li­gens er et begrep. IQ er et mål på det­te begre­pet. Det er intel­li­gens som blir målt, mens målet som bru­kes, heter IQ. IQ-skå­ren viser avstan­den fra gjen­nom­snitt­lig skår.

WISC består av et bat­te­ri på ti tes­ter og fem sup­ple­ren­de tes­ter. De fem sup­ple­ren­de trengs nor­malt bare å gis der­som omsten­dig­he­ter ved test­si­tua­sjo­nen gjør at noen av de grunn­leg­gen­de ti bør revur­de­res. Jeg gir all­tid alle fem­ten for sik­ker­hets skyld.

Del­tes­te­ne gir en IQ-pro­fil. Nor­malt skal alle del­skå­re­ne være omtrent de sam­me. På grunn av skjev­he­ter i barns utvik­ling, måle­u­nøy­ak­tig­het, for­skjel­ler i inter­es­ser, for­skjel­ler i sti­mu­le­ring, etc., vil det nor­malt være en spred­ning i skå­re­ne. Spred­nin­gen kan være til­fel­dig eller den kan ha en årsak. Er spred­nin­gen stor, bør den under­sø­kes, men den bør tes­tes mot sup­ple­ren­de opp­lys­nin­ger.

WISC base­rer seg på den såkal­te CHC-teori­en (Cat­tell-Horn-Car­rol) om sam­men­set­ning og utvik­ling av intel­li­gens. For man­ge for­mål sier den ende­li­ge skå­ren, IQ, noe om hvor intel­li­gent bar­net er. Men vi er ofte ikke inter­es­sert i å vite hvor intel­li­gent bar­net er. Van­lig­vis er vi inter­es­sert i å vite hvor bar­net står utvik­lings­mes­sig. Da er pro­fi­len langt mer inter­es­sant enn IQ-skå­ren.

WISC gir fire skå­rer

  • Ver­bal for­stå­el­ses­in­deks (VFI)
  • Per­sepsu­ell reson­ne­rings­in­deks (PRI)
  • Arbeids­minne­in­deks (AMI)
  • Pro­ses­se­rings­has­tig­hets­in­deks (PHI)

som til­sam­men gir

  • Full­ska­la-IQ (FSIQ)
  • Gene­ral Abi­li­ty Index (GAI)

VFI sier noe om språk­lig utvik­ling og mod­ning. VFI er et mål på ord­for­råd og språk­lig reson­ne­rings­evne. Rasjo­na­let bak å måle det­te er at det er sam­men­heng mel­lom intel­li­gens og evne til å lære og å bru­ke språ­ket. Skå­ren blir sam­me­lig­net med ei norm­grup­pe, slik at de opp­ga­ve­ne er gitt, er grun­dig utprø­vet for ikke å favo­ri­se­re eller dis­fa­vo­ri­se­re barn – det som blir målt er almen­kunn­skap.

PRI sier noe om mer direk­te om evne til å reson­ne­re, basert på visu­ell infor­ma­sjon. Dis­se tes­te­ne er i prin­sip­pet mer kul­tur­frie, og sier mer om hvor flink du er til å bru­ke hjer­nen enn hva du har lært deg å bru­ke den til.

AMI sier noe om evne til å ha man­ge ting i hodet sam­ti­dig. Stort sett skal det være slik at jo mer du kan pros­se­re på en gang, desto mer effekt­vit kan du bru­ke hjer­nen.

PHI sier noe om evne til å ten­ke raskt og rik­tig.

Hvordan du får tak i WISC-skårene, og hva de viser, ved Midjoruney
Hvor­dan du får tak i WISC-skå­re­ne, og hva de viser

Bega­ve­de barn skå­rer høyt på VFI og/eller PRI. Ofte­re ikke så raskt på AMI og PHI. AMI og PHI  kor­re­le­rer ikke så godt med IQ som VFI og PRI gjør. Sann­syn­lig­he­ten for en høy skår der er rett og slett lave­re (det­te kal­les regre­sjon mot gjen­nom­snit­tet) for­di en skår nær­me gjen­nom­snit­tet er mer sann­syn­lig enn en skår som er langt fra gjen­nom­snit­tet.

I og med at det all­tid er fare for måle­feil – og i og med at nor­me­rings­grunn­la­get til WISC er lavt – er WISC usik­ker når IQ er høy. Der­for skal man være var­som med å si noe sik­kert der­som det er stor for­skjell i skå­rer. Men tom­mel­fin­ger­re­ge­len er den­ne:

Bety­de­lig høy­ere VFI enn PRI – ungen vil lett tas for å være smart, har vært vel­dig flink til å lære seg ting og har utnyt­ter res­sur­se­ne sine godt. Gjer­ne res­surs­ster­ke for­eld­re.

Bety­de­lig høy­ere PRI enn VFI – ungen kan lett under­vur­de­res, flink og rask i opp­fat­tel­sen, muli­gens under­sti­mu­lert (og det kan skyl­des alt fra at ungen ikke har vært helt sett av sko­le og for­eld­re til almin­ne­lig nor­mal beda­ge­lig­het).

De to skå­re­ne som på en måte er avgjø­ren­de, er GAI – som er den klas­sis­ke IQ-skå­ren, og FSIQ hvor pro­ses­se­rings­has­tig­het og arbeids­min­ne er med i bere­nin­ga. De lær­de stri­des om hvil­ket mål som er det bes­te målet på IQ. Men spørs­må­let er jo – hvor­for måler man IQ? Hvis man øns­ker å måle sann­syn­lig­het for suk­sess i livet og gene­rell evne til å bru­ke hjer­nen, vil FSIQ være det bes­te målet. GAI sier mer om bar­nets rene intel­lek­tu­el­le kapa­si­tet.. For bega­ve­de barn er det så å si all­tid en for­skjell, og for­skjel­len kan like ofte være målefeil/regresjon mot gjen­nom­snit­tet som noe annet. Man skal ikke trek­ke kon­klu­sjo­ner på bak­grunn av WISC uten å se det i sam­men­heng med hvor­dan ungen fak­tisk opp­fø­rer seg.  For­skjel­ler kan skyl­des mye rart, de må ses på som en hypo­te­se.

Hvis bar­net er høy­be­ga­vet, bør GAI være over ca. 120. FSIQ kan være lave­re. GAI over 130 er helt sik­kert høy­be­ga­vet. Er for­skjel­len mel­lom GAI og FSIQ stor, bør man vur­de­re utred­ning – ikke for­di det er sann­syn­lig at noe er pro­ble­ma­tisk, men for å ute­luk­ke det.

Er du i tvil – spør noen som har pei­ling.

nb_NONorwegian