Mindfulness: Just say no!

Arki­tekt Mar­ga­rethe Aas skri­ver treff­sik­kert om å bli kur­set av use­riø­se kurs­hol­de­re i regi av NAV.

Men­nes­ker, som fag, er for­fer­de­lig vans­ke­lig. Der­for skal man være for­fer­de­lig for­sik­tig med tera­peu­ter, coacher, vei­le­de­re og råd­gi­ve­re som bare har lært seg nok til å føle seg vik­ti­ge, men ikke nok til f.eks. å inn­se sine egne begren­sin­ger. Jeg får jevn­lig pep­per for å ha skre­vet om det før: Ikke ansett de som bare vil «job­be med men­nes­ker». Men kro­nik­ken det vises til her er et eksem­pel. Jeg har stor nyt­te sjøl av å bru­ke mind­ful­ness i tera­pi, for­di mind­ful­ness-øvel­se­ne gjør at kli­en­te­ne får bed­re tak på følel­se­ne sine. I den aktu­el­le artik­ke­len stårt det dog om en annen type anven­del­se av mind­ful­ness: En lett­vint måte å bli kurs­hol­der.

Mar­ga­rethe Aas skri­ver om en klas­sisk burnout. En flink pike har utdan­net seg til et yrke hun muli­gens ikke pas­ser til og går på veg­gen. NAV gjør så godt NAV kan, og det er ofte ikke mye. Ut fra kro­nik­ken blir damen såvidt man for­står utsatt for mind­ful­ness-coaching.

Man skal ikke bru­ke Mind­ful­ness til å lære men­nes­ker med burnout å tak­le en situa­sjon de ikke bur­de være i. I sån­ne til­fel­ler skal man hel­ler bru­ke Mind­ful­ness for å få dem til å for­stå følel­se­ne sine rundt sita­sjo­nen de er i og å lære seg å tøre å gjø­re noe med den. Men da må man, alt­så coachen, fak­tisk kun­ne noe. Rent fak­tisk gans­ke mye. Coachen må kun­ne reson­ne­re. Coachen må kun­ne vite noe om hvor­dan man blir kjent med men­nes­ker.

Mind­ful­ness hand­ler ikke bare om å aksep­te­re situa­sjo­nen man er i. Det kan også hand­le om å aksep­te­re at man må ta tak for å end­re den. Kli­en­ter i tera­pi for burnout sli­ter ofte med å kla­re å si nei. Å kla­re å utford­re. Å kla­re å stå for sitt. Da er mind­ful accep­tan­ce det sis­te de tren­ger hvis coachen ikke er kom­pe­tent til å forså hva det er kli­en­ten bør eller ikke bør aksep­te­re

 

Mind­ful­ness må rent fak­tisk også hand­le om å gjø­re kli­en­ten i stand til å si nei.

nb_NONorwegian