Vi gir ut bok om traumatisk stress og PTSD

Lau­vås, Nil­le og Lind­gren, Rolf (2015) Etter sjok­ket: Trau­ma­tisk stress og PTSD Oslo, Asche­houg ble gitt ut ca. 16 janu­ar i år.

14. novem­ber 2013 fikk jeg en PM på Face­bo­ok fra Nil­le Lau­vås.

Nil­le er gift med Simen Gau­re, som jeg har kjent siden omtrent tide­nes mor­gen, da jeg job­bet del­tid i drift på USIT (alt­så IT-tje­nes­ten ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo). Siden jeg er Face­bo­ok-venn med Simen, ble jeg Face­bo­ok-venn med Nil­le også, som jeg had­de truf­fet kan­skje to gan­ger for len­ge siden da mel­din­ga kom.

Hun lur­te på om jeg trod­de det var noe mar­ked for ei bru­ker­hånd­bok om PTSD, og jeg kun­ne ten­ke meg å være med på å skri­ve ei.

På det tids­punk­tet var jeg slett ikke ukjent med PTSD – ver­ken dia­gnos­ti­se­ring eller behand­ling, noe Nil­le had­de skjønt ut fra blog­gen min, og jeg had­de tenkt ei stund på at det had­de vært kjekt om det fan­tes ei bok som kli­en­te­ne kun­ne ha lest før de kom til meg. Mye av de førs­te time­ne med PTSD-behand­ling drei­er seg om hjel­pe kli­en­ten å for­stå hva som skjer, at det er nor­malt, at det ikke er far­lig, og at det kan behand­les.

Jeg svar­te «Ja og ja».

Vi fikk napp hos det and­re for­la­get vi for­søk­te oss på, og vi fikk sti­pend fra Fritt Ord for å kun­ne redu­se­re stil­lin­ge­ne våre litt mens vi skrev.

Inn­spur­ten siden novem­ber har vært så tra­vel at det ikke har vært noen blog­ging siden da. Men nå er, som den tro­fas­te blogg­le­ser sik­kert har fått med seg like­vel, boka her. Men, for de som ikke har fått det med seg ennå:

Den har egen side hos Asche­houg og egen blogg.

God les­ning!