Tre år med WISC-testing av presumptivt begavede barn: Ei oppsummering

Som det har vært avdek­ket i en rek­ke sam­men­hen­ger i det sis­te, sli­ter man­ge bega­ve­de barn på sko­len, muli­gens (og spør du meg, sann­syn­lig­vis) for­di sko­len ikke gir dis­se bar­na et til­bud som pas­ser for dem. Årsa­ke­ne til det­te vil jeg dis­ku­te­re and­re ste­der. Her vil jeg se litt på påstan­den om hvor­vidt bar­na som sli­ter fak­tisk er bega­ve­de, eller om det er noe for­eld­re­ne bare tror.

Gren­del har nå til­budt WISC-tes­ting av pre­sump­tivt bega­ve­de barn i tre år, og vi har så langt tes­tet 49. WISC er den intel­li­gens­tes­ten som PPT (Peda­go­gisk-Psy­ko­lo­gisk Tje­nes­te) til­byr ved utred­ning av barn. PPTs opp­ga­ve er egent­lig (muli­gens ikke uttrykt slik men i prak­sis slik) å utre­de barn med lære­vans­ker – ikke barn som rent gene­relt har pro­ble­mer i sko­len. Men PPT er en slags psykologisk/pedagogisk spar­ring­part­ner for sko­len rent gene­relt, der­for vil for­eld­re av og til ha reelt behov for tje­nes­ter fra PPT selv om bar­na ikke har lære­vans­ker, men f.eks. sosia­le pro­ble­mer eller emo­sjo­nel­le pro­ble­mer.

Av og til vil sko­len nek­te hen­vis­ning til PPT. Grun­ne­ne kan være gode, dår­li­ge, eller ikke-eksis­te­ren­de. Van­lig­vis snak­ker man om at man ikke vil belas­te et alle­re­de sprengt PPT, eller at PPT ikke er rele­vant for­di bar­na ikke har lære­vans­ker. Da kan for­eld­re hen­ven­de seg til PPT og selv be om utred­ning. Det­te vil erfa­rings­mes­sig ikke sko­len like, men det er en vur­de­ring for­eld­re­ne må ta.

Men til saken: Hva viser resul­ta­te­ne?

Nå øns­ker jeg ikke å si noe spe­si­fikt om hvert enkelt barn, i og med at det er så få av dem at det er lett å kjen­ne seg igjen. Så jeg skal ikke gå i detal­jer. Men her er opp­sum­mert hva jeg har fun­net:

68% av bar­na er mel­lom 7 12 og 12 12. For­de­lin­ge­ne er litt skje­ve – selv om det er en topp rundt 123, så er det fle­re som skå­rer over det­te enn under. 

 gjen­nom­snittmedi­anminmaxstan­dard­av­vik
Alder10.36106192.58
Ver­bal for­stå­el­ses­in­deks117.621168415417.43
Per­sep­tu­ell reson­ne­rings­in­deks123.791259814912.8
Arbeids­minne­in­deks102.491037612711.84
Pro­ses­se­rings­has­tig­het100.451007712312.13
Full­ska­la-IQ113.511129213611.35
Gene­ral Abi­li­ty Index123.312010115314.1

Det mest inter­es­san­te spørs­må­let er kan­skje: Hvor man­ge kva­li­fi­ser­te til Men­sa?

14, eller ca. 30%.

Hvor man­ge skå­rer over 125, som sies å være gren­sa for høy­be­ga­vet?

19, eller ca. 40%.

Hvor man­ge skå­rer over 115, som sies å være gren­sa for bega­vet?

30, eller ca 64%.

Da jeg begyn­te med det­te, fikk jeg høre at jeg måt­te reg­ne med å bli ned­rendt av for­eld­re som håpet at bar­na deres var små Ein­stei­ner. Så har ikke vært til­fel­le. Alle skå­rer over snit­tet, om ikke totalt, så i hvert fall på del­tes­te­ne. Alle skå­rer høyt på noe, og man­ge skå­rer høyt på det mes­te.  Hvil­ket leder meg til at jeg føler ikke å ha fått for­kas­tet en hypo­tes­te jeg had­de da jeg begyn­te med det­te:

De fles­te for­eld­re øns­ker et barn med gjen­nom­snitt­lig IQ med poten­sia­le for å vin­ne OL på ski.

nb_NONorwegian