Hvorfor lang utdannelse hos lærerne ikke hjelper: Les og lær.

Fors­ke­re har fun­net ut at det ikke hjel­per å ha lære­re med lang utdan­ning. Det­te kom­mer av at karak­te­rer først og fremst skyl­des to ting: Hvor intel­li­gent man er, og hvor arbeids­som man er.

Ele­ve­nes bak­grunn har alt­så svært mye å si for hva slags karak­te­rer de får, men ikke hvil­ken som helst bak­grunn: Bio­lo­gi spil­ler stor rol­le.

Hvor stor rol­le, er nok engang blitt gjen­opp­da­get av fors­ke­re, iføl­ge opp­slag i Aften­pos­ten 2015-11-24.

Det fors­ker­ne har fun­net ut, er at 

Gode karak­te­rer fra grunn­sko­len og høyt utdan­ne­de for­eld­re tel­ler mer enn at lære­ren er høyt utdan­net.

Det­te er nok jour­na­list­språk – det som er fun­net, er anta­ge­lig at svært mye av varia­sjo­nen i karak­te­rer skyl­des varia­sjon i oven­nevn­te. Og hvor­dan kan det­te for­stås, i lys av annen forsk­ning?

Jo,

  1. Karak­te­rer i barne­sko­len har stor sam­men­heng med intel­li­gens – jo lave­re ned i skole­trinn, desto stør­re betyd­ning har intel­li­gens for karak­te­rer
  2. Intel­li­gens er arve­lig. Det er sam­men­heng mel­lom utdan­nel­se og intel­li­gens. Det er ikke utdan­nel­sen hos for­eld­re­ne som slår ut for bar­nas karak­te­rer, men intel­li­gen­sen de arver fra sine for­eld­re. 

Det­te stem­mer med annen forsk­ning. Det er et vel­dig artig kapit­tel i Frea­ko­no­mics som viser det sam­me.

Hva slags kon­klu­sjon kan man trek­ke av det­te?

Jo, i hvert fall i Nor­ge er det slik at utdan­nel­sen til lærer­ne spil­ler liten rol­le. Det man nes­ten må se på da, er det­te:

  • Lærer lærer­ne det de fak­tisk bør lære?
  • Bru­ker lærer­ne de meto­de­ne de fak­tisk bør bru­ke?
nb_NONorwegian