Om innvandring i nedgangstider

Sånn reint hypo­te­tisk: Hvis vi skul­le tatt inn så man­ge asyl­sø­ke­re som mulig, hvor­dan skul­le vi klart det?

Nor­ge had­de hatt plass til man­ge fle­re men­nes­ker hvis det had­de vært job­ber til alle og hvis alle kun­ne sys­sel­set­tes i de job­be­ne som fan­tes.

Så hvor­dan ska­pe det som trengs?

  • Vi har vel­dig man­ge arbeids­le­di­ge med høy­ere utdan­nel­se.
  • Vi har mas­se ube­bodd land og rik til­gang på bygge­ma­te­ria­le og strøm

I Wal­den Two beskri­ver B.F. Skin­ner hvor­dan man kan bru­ke kunn­skap om psy­ko­lo­gi til å byg­ge opp en by hvor byen er for­met slik at dag­lig­dag­se nød­ven­di­ge gjøre­mål går unna så lett som mulig. Det for­ut­set­ter at hele byen er nøye gjen­nom­tenkt og at ingen­ting tren­ger å over­la­tes til til­fel­dig­he­ter.

Så sett at vi bru­ker noe av det nasjo­na­le over­skud­det (olje­pen­ge­ne) til å byg­ge en by som er desig­net fra bånn av til å være et sted hvor asyl­sø­ke­re får de omgi­vel­se­ne de tren­ger til å bli pro­duk­ti­ve raskt. Arbeids­le­di­ge inge­ni­ø­rer og and­re kun­ne bidra med design og pro­sjek­te­ring. Asyl­sø­ke­re selv kun­ne være med på å byg­ge. Byen kun­ne for­mes slik at også nord­menn med sær­skil­te behov kun­ne få fri­sted.

En by som had­de sko­ler, helse­til­bud, rekrea­sjons­til­bud, arbeids­opp­ga­ver og hvor det ble gjort kon­ti­nu­er­lig opp­føl­ging av hva som skjer for hele tida å for­bed­re til­bu­de­ne.

Ja, det vil­le gjort Nor­ge mer attrak­tivt for asyl­sø­ke­re, og vi vil ald­ri få plass til alle, så vi måt­te like­vel hatt kvo­ter, men de kun­ne blitt sto­re.

Vi har råd til det, vi har res­sur­ser til det og vi har kom­pe­tan­se. Vi har dess­ver­re ingen visjo­næ­re poli­ti­ke­re, så det blir vel med drøm­men.

<

p class=‘blogpress_location’>Location:Aurveien,Aurskog-Høland,Norway

nb_NONorwegian