Hvordan tolke en WISC

Intelligens: Fordeler og ulemperWISCÅ tolke WISC krever solid kunnskap om hva WISC måler. 

WISC, eller Wechs­ler Intel­li­gen­ce Sca­le for Child­ren, er et aner­kjent verk­tøy for å vur­de­re vis­se aspek­ter ved et barns evne til å for­stå, reson­ne­re og opp­fat­te ver­den rundt seg. WISC er mye brukt som et dia­gnos­tisk verk­tøy av både Bar­ne- og ung­doms­psy­kiatrisk poli­kli­nikk (BUP) og Peda­go­gisk-psy­ko­lo­gisk tje­nes­te (PPT) i Nor­ge, og har også bred anven­del­se på ver­dens­ba­sis. Den nyes­te utga­ven, WISC‑V, er hoved­fo­ku­set i den­ne teks­ten.

Målet med den­ne teks­ten er å til­by en grun­dig og infor­ma­tiv sam­men­fat­ning for for­eld­re og skole­per­so­nell, samt å klar­leg­ge og kor­ri­ge­re noen av de mis­for­stå­el­se­ne som kan opp­stå i for­bin­del­se med bru­ken av WISC, sær­lig når det gjel­der høy­be­ga­ve­de barn som skå­rer høyt på tes­ten. I de føl­gen­de avsnit­te­ne vil vi utfors­ke WISC‑V nær­me­re, dis­ku­te­re hvor­dan det bru­kes i prak­sis og ta for oss de van­ligs­te utford­rin­ge­ne og mis­for­stå­el­se­ne knyt­tet til tes­ten.

WISC måler intelligens.

WISC er et verk­tøy for å vur­de­re intel­li­gens. For man­ge kan det være utford­ren­de å inn­røm­me det­te, etter­som intel­li­gens kan opp­le­ves som både skum­melt og vans­ke­lig å for­kla­re. Når vi sier at WISC måler intel­li­gens, betyr det at tes­ten vur­de­rer de aspek­te­ne ved hukom­mel­se, ten­king og reson­ne­ring som kor­re­le­rer med det man­ge anser som suk­sess og lyk­ke i livet. Det­te inklu­de­rer fak­to­rer som god utdan­ning, trygg øko­no­mi, et solid nett­verk av ven­ner, sta­bi­le par­for­hold og god helse. Forsk­ning som under­byg­ger sam­men­hen­gen mel­lom intel­li­gens og dis­se fak­to­re­ne kan fin­nes her. Imid­ler­tid er ikke det­te hoved­for­må­let med å benyt­te WISC.

Det WISC pri­mært gjør, er å vur­de­re uli­ke deler av intel­li­gens. Det er man­ge fak­to­rer som bidrar til det ende­li­ge resul­ta­tet, og WISC gir inn­sikt i dis­se kom­po­nen­te­ne. Ofte er det ikke den tota­le skå­ren som er av størst inter­es­se, men hel­ler de enkel­te resul­ta­te­ne som den tota­le skå­ren er sam­men­satt av.

Intelligens på fire minutter

Cat­tells modell for intel­li­gens, som fort­satt er gyl­dig, deler intel­li­gens opp i to hoved­kom­po­nen­ter: fly­ten­de og krys­tal­li­sert intel­li­gens. Dis­se kan deles opp ytter­li­ge­re.

Fly­ten­de intel­li­gens (FRI) er rela­tert til prak­tisk bruk av det man kan, som reson­ne­ring, logisk tenk­ning og anven­del­se av lært kunn­skap i nye og ukjen­te situa­sjo­ner.

Krys­tal­li­sert intel­li­gens (VFI) hand­ler om å til­eg­ne seg, behol­de og utvik­le kunn­skap. I WISC måles det­te ved å måle bar­net ord­for­råd og språk­li­ge for­stå­el­se

Visuos­pa­ti­al intel­li­gens (VSI) hand­ler om evnen til å for­stå og mani­pu­le­re visu­el­le og rom­li­ge for­hold. Det­te omfat­ter for eksem­pel evnen til å løse pus­le­spill og navi­ge­re i rom­met.

Nor­malt er visuos­pa­ti­al, krys­tal­li­sert og fly­ten­de intel­li­gens omtrent like høye. Intel­li­gens er en gene­rell egen­skap, og den er van­lig­vis jevnt for­delt i et indi­vid: Vi er omtrent like flin­ke i alt som vi ikke har øvet oss spe­si­elt på. Det­te feno­me­net kal­les g, for gene­rell intel­li­gens. WISC gir et mål på gene­rell intel­li­gens. Del­re­sul­ta­te­ne gir infor­ma­sjon som kan bru­kes til dia­gnos­ti­se­ring, eller gir et gene­relt inn­trykk av styr­ker og even­tu­el­le utford­rin­ger bar­net måt­te ha.

WISC‑V byg­ger på en utvi­del­se av Cat­tells modell, kalt Cat­tell-Horn-Car­rol-model­len. Her er intel­li­gens delt opp i åtte del­kom­po­nen­ter og man­ge under­kom­po­nen­ter. WISC reflek­te­rer det­te ved å skil­le mel­lom krys­tal­li­sert, fly­ten­de og visuos­pa­ti­al intel­li­gens, som er de tre del­in­dek­se­ne i WISC‑V.

I til­legg til de tre del­in­dek­se­ne knyt­tet til intel­li­gens, har WISC to del­in­dek­ser som måler utøven­de funk­sjo­ner (exe­cuti­ve func­tions). Dis­se sier noe om hvor effek­tivt bar­net utnyt­ter sin intel­li­gens i prak­sis.

WISC gir to rene intel­li­gens­skå­rer. GEI (Gene­rell evne­in­deks) til­sva­rer IQ. FSIQ (Full­ska­la-IQ) er gene­rell intel­li­gens veid mot utøven­de funk­sjo­ner. Iføl­ge forsk­nin­gen som WISC er basert på, er FSIQ et bed­re mål for hvor­dan bar­net kom­mer til å pres­te­re i sko­len enn GEI.

I mot­set­ning til hva BUP av og til, og PPT ofte, tror, måler ikke WISC lære­evne direk­te. Man kan si noe om lære­evne fra pro­fi­len. Men en høy skår betyr ikke nød­ven­dig­vis at bar­net ikke kan ha en lære- eller utvik­lings­for­styr­rel­se, som for eksem­pel ADD/ADHD eller Asper­ger. En høy skår betyr ikke nød­ven­dig­vis at bar­net er høyt fun­ge­ren­de. Et barn med høy IQ og alvor­li­ge dia­gno­ser som depre­sjon er ikke nød­ven­dig­vis et barn som fun­ge­rer sær­lig godt.

Gjennomføring av testen.

Gjen­nom­fø­ring av tes­ten:
Etter min erfa­ring er instruk­sjo­ne­ne i manua­len for hvor­dan man intro­du­se­rer bar­net til tes­ten ikke all­tid opti­ma­le for høy­be­ga­ve­de barn. Når jeg admi­ni­stre­rer tes­ten, under­stre­ker jeg føl­gen­de punk­ter:

 • Tes­ten gir infor­ma­sjon om hvor­dan du fore­trek­ker å lære. Det er vik­tig å sva­re så godt du kan, slik at jeg får mest mulig inn­sikt i dine lærings­pre­fe­ran­ser.
 • Det fin­nes ingen lure­spørs­mål i tes­ten.
 • Opp­ga­ve­ne star­ter enkelt og blir grad­vis vans­ke­li­ge­re til de til slutt blir så utford­ren­de at du kan­skje ikke kla­rer dem.
 • Det er til­latt å gjet­te på svar.
 • Du kan ten­ke høyt under tes­ten.

Jeg for­mu­le­rer meg da til­pas­set alde­ren til bar­net.

Å tolke WISC
Å tol­ke WISC

Å tolke WISC

WISC har ti del­tes­ter, og fem sup­ple­ren­de tes­ter. Én av del­tes­te­ne kan byt­tes ut med én av de sup­ple­ren­de tes­te­ne. De ti del­tes­te­ne for­de­ler seg slik:

FSIQ
GEIEkse­ku­tiv fun­ge­ring
VFIVSIFRIAMIPHI
Ver­bal for­stå­el­ses­in­deksVisuos­pa­ti­al indeksFly­ten­de reson­ne­rings­in­deksArbeids­minne­in­deksPro­ses­se­rings­has­tig­hets­in­deks

Alle del­tes­te­ne har skå­rer mel­lom 1 og 19. I ste­det for å foku­se­re på om for­skjel­len mel­lom del­test­skå­re­ne innen sam­me indeks gjør indek­sen ikke tolk­bar, bør man vur­de­re hvor­dan del­skå­re­ne og indek­se­ne pas­ser inn i bar­nets gene­rel­le pro­fil og ytel­se i uli­ke områ­der. Det­te inne­bæ­rer å vur­de­re even­tu­el­le mønst­re av styr­ker og svak­he­ter i skå­re­ne, og å ta hen­syn til even­tu­el­le fak­to­rer som kan ha påvir­ket test­re­sul­ta­te­ne, som for eksem­pel dags­form, testad­mi­ni­stra­tor og and­re for­hold.

Del­in­dek­se­ne har skå­rer hvor gjen­nom­snit­tet er 100. De reg­nes ut på bak­grunn av sine respek­ti­ve del­tes­ter. Det er vik­tig å hus­ke at WISC-tes­ten er et verk­tøy for å hjel­pe fag­folk med å for­stå bar­nets evner og behov, og at tolk­nin­gen av test­re­sul­ta­te­ne all­tid bør være flek­si­bel og til­pas­set den enkel­te situa­sjon.

Iføl­ge CHC-model­len skal skå­re­ne på VFI, VSI og FRI være omtrent like høye. Skå­re­ne på AMI og PHI skal være omtrent like høye, og omtrent midt­veis mel­lom 100 og GEI.

Så en typisk test kun­ne vist for eksem­pel VFI, VSI og FRI = 115, og AMI og PHI = 108. I et slikt til­fel­le vil­le GEI og FSIQ beg­ge vært omtrent 115. Sli­ke resul­ta­ter sees sjel­den, noe som kan skyl­des måle­feil eller at bar­na som tes­tes ikke er typis­ke.

Det er ikke til å kom­me fra at det er en del usik­ker­het i intel­li­gens­tes­ting. Det betyr at avvik kan skyl­des at WISC ikke er 100% nøy­ak­tig. Dags­form, kom­pe­tan­sen hos den som admi­ni­stre­rer tes­ten (jeg), og and­re fak­to­rer spil­ler inn. Så avvik må ses på som grunn­lag for hypo­te­ser som må utfors­kes vide­re.

Tolkning av WISC-deltestene:

For å for­stå bar­nets evner og muli­ge utford­rin­ger er det vik­tig å tol­ke del­tes­te­ne i WISC. Vi ser på hvor­dan skå­re­ne avvi­ker fra gjen­nom­snit­tet, og tar hen­syn til uli­ke indek­ser og deres betyd­ning:

 1. VFI (Ver­bal for­stå­el­ses­in­deks) – Måler krys­tal­li­sert intel­li­gens og almenn­dan­nel­se. Høy skår tyder på skole­flink­het, mens lav skår kan indi­ke­re lat­skap, under­sti­mu­le­ring eller resig­na­sjon.

 2. VSI (Visuos­pa­ti­al indeks) – Måler rom­for­stå­el­se og visu­ell situa­sjons­for­stå­el­se. Lav skår kan gi pro­ble­mer med mate­ma­tikk og fore­slå syns­for­styr­rel­ser. Ved lav skår anbe­fa­les en øye­lege­ut­red­ning.

 3. FRI (Fly­ten­de reson­ne­rings­in­deks) – Måler logisk reson­ne­ring og evne til å bru­ke kunn­skap i nye situa­sjo­ner. Høy skår tyder på flek­si­bi­li­tet og til­pas­nings­dyk­tig­het, mens lav skår tyder på det mot­sat­te.

 4. AMI (Arbeids­minne­in­deks) – Måler hvor mye infor­ma­sjon bar­net kan hånd­te­re sam­ti­dig. Høy skår kan tyde på rask til­eg­nel­se av infor­ma­sjon, mens lav skår kan indi­ke­re opp­merk­som­hets­svikt.

 5. PHI (Pro­ses­se­ring­has­tig­hets­in­deks) – Måler evne til å arbei­de raskt og rik­tig. Høy skår tyder på effek­ti­vi­tet, mens lav skår kan tyde på ADD/ADHD.

Typis­ke mar­kø­rer for ADD/ADHD er lave skå­rer på både AMI og PHI. For asper­ger kan en svært høy skår på én del­test med bety­de­lig lave­re skå­rer på de and­re være en indi­ka­tor. Dis­se er gro­ve tom­mel­fin­ger­reg­ler og kre­ver mer infor­ma­sjon for en sik­ker vur­de­ring.

Test­re­sul­ta­ter og bar­nets opp­før­sel i test­si­tua­sjo­nen ale­ne er ikke nok for en full­sten­dig vur­de­ring. Det er vik­tig å sam­le ytter­li­ge­re infor­ma­sjon gjen­nom sam­ta­ler med for­eld­re og obser­ve­re bar­net i and­re situa­sjo­ner.

Ved å tol­ke del­tes­te­ne i WISC kan vi få en bed­re for­stå­el­se av bar­nets evner og even­tu­el­le utford­rin­ger, og der­med til­by bed­re støt­te og vei­led­ning.

Forstå WISC-resultatene

WISC-resul­ta­te­ne pre­sen­te­res som IQ-skå­rer, der gjen­nom­snit­tet er 100, og de fles­te skå­rer mel­lom 70 og 130. Noen gan­ger kan resul­ta­te­ne opp­gis på and­re måter, som kon­fi­dens­in­ter­vall, pro­sen­tilskå­rer eller vage beskri­vel­ser som «ned­re del av nor­mal­om­rå­det.» Å for­stå dis­se uli­ke fram­stil­lin­ge­ne av resul­ta­te­ne er vik­tig for å tol­ke test­re­sul­ta­te­ne rik­tig.

 1. Kon­fi­dens­in­ter­vall (f.eks., 98 – 106) betyr at den mest sann­syn­li­ge skå­ren lig­ger midt mel­lom de to ver­di­ene, i det­te til­fel­let 102. Kon­fi­dens­in­ter­val­let er ment å vise at det er et visst sling­rings­monn i resul­ta­te­ne, men det­te kan ofte mis­for­stås.

 2. Pro­sen­tilskå­rer gir en indi­ka­sjon av hvor man­ge som skå­rer lave­re enn bar­net. For eksem­pel, en skår på 61. pro­sen­til til­sva­rer en IQ-skår på 104.

 3. Vage beskri­vel­ser som «ned­re del av nor­mal­om­rå­det» kan være for­vir­ren­de og menings­løse, spe­si­elt når det ikke er enig­het om hva nor­mal­om­rå­det fak­tisk er.

Når det gjel­der høy­be­ga­vel­se, bør vur­de­rin­gen over­la­tes til eks­per­ter. Men gene­relt kan man anta at en FSIQ (Full Ska­la Intel­li­gens­kvo­ti­ent) eller GEI (Gene­rell Evne­in­deks) over 125 indi­ke­rer høy­be­ga­vel­se. Det sam­me gjel­der for FRI (Fly­ten­de reson­ne­rings­in­deks) og/eller VFI (Ver­bal for­stå­el­ses­in­deks) over 125. Hvis skå­re­ne er lave­re, eller noen av indek­se­ne ikke er vali­de, blir det vans­ke­li­ge­re å vur­de­re høy­be­ga­vel­se.

Sta­dig for­vir­ret? Send meg ei til­bake­mel­ding.

nb_NONorwegian