Intelligens: Fordeler og ulemper

Innledning

Intel­li­gens­kvo­ti­ent (IQ) har len­ge vært et kon­tro­ver­si­elt tema, både i aka­de­mis­ke kret­ser og i offent­lig dis­kurs. Mens noen ser på høy IQ som en nøk­kel til suk­sess, mener and­re at det kan være en tve­eg­get sverd. I den­ne artik­ke­len vil vi utfors­ke hva viten­ska­pen sier om de posi­ti­ve og neg­a­ti­ve effek­te­ne av høy IQ.

Hva er intelligens?

Før vi går vide­re, er det vik­tig å for­stå hva intel­li­gens egent­lig er. Kevin Mitch­ell, i sin bok «Inn­a­te», anty­der at intel­li­gens er grunn­la­get for hvor­dan hjer­nen er byg­get opp, og ikke noe som for­mes fra utsi­den (Mitch­ell, 2018).

Positive effekter av høy IQ

Suksess i yrkeslivet

Forsk­ning viser at høy IQ er sterkt kor­re­lert med yrkes­mes­sig suk­sess. En stu­die pub­li­sert i «Per­s­pec­ti­ves on Psycho­lo­gical Scien­ce» fant at kog­ni­tiv evne målt i ung alder har en posi­tiv sam­men­heng med de fles­te yrkes­mes­si­ge utfall sene­re i livet (Brown, Wai & Chab­ris, 2020).

Bedre helse

Høy IQ har også vist seg å være asso­si­ert med bed­re helse­ut­fall. Brown et al. fant at høy­ere kog­ni­tiv evne er guns­tig for helse­mes­si­ge utfall (Brown, Wai & Chab­ris, 2020).

Lederegenskaper

En stu­die pub­li­sert i «Jour­nal of Applied Psycho­lo­gy» fant at intel­li­gens er en vik­tig fak­tor for leder­egen­ska­per, men det ble også anty­det at det kan være en øvre gren­se for hvor nyt­tig høy IQ er i ledel­ses­rol­ler (Antona­kis, House & Simon­ton, 2017).

Negative effekter av høy IQ

Sosial kompetanse

Selv om det er en utbredt opp­fat­ning at høy IQ kan føre til sosia­le utford­rin­ger, fin­nes det begren­set viten­ska­pe­lig støt­te for det­te. En stu­die av Schir­var fant ingen sig­ni­fi­kant sam­men­heng mel­lom høy IQ og lav sosi­al kom­pe­tan­se (Schir­var, 2013).

Problemer for de høyt begavede

En stu­die pub­li­sert i «Edu­ca­tio­nal Rese­arch and Eva­lua­tion» fant at høyt bega­ve­de ele­ver ikke nød­ven­dig­vis har fle­re pro­ble­mer enn and­re, men de kan ha spe­si­fik­ke utford­rin­ger som kre­ver spe­si­ell opp­merk­som­het (Gul­de­mond et al., 2007):

  • Sosi­al iso­la­sjon på grunn av mang­len­de jevn­ald­ren­de som deler deres inter­es­ser eller intel­lek­tu­el­le kapa­si­tet.
  • Kjed­som­het og man­gel på enga­sje­ment i skole­ar­beid som ikke utford­rer dem.
  • Urea­lis­tis­ke for­vent­nin­ger fra lære­re og for­eld­re.
  • Følel­ses­mes­si­ge utford­rin­ger som kan kom­me av en dype­re for­stå­el­se av kom­plek­se pro­ble­mer.

Forsk­ning fra Dune­din-stu­di­en støt­ter at intel­li­gens kor­re­le­rer jevnt neg­a­tivt med psy­kis­ke lidel­ser, men at for­de­lin­gen kan være anner­le­des hos de med høy­est IQ (DRMDRU,2023).

Det­te gjel­der imid­ler­tid et mindre­tall. I hoved­sak er det slik at jo høy­ere IQ, desto bed­re sann­syn­lig­het for god men­tal helse.

Konklusjon

Viten­ska­pe­li­ge funn tyder på at høy IQ gene­relt er en for­del og sjel­den en ulem­pe. Det er vik­tig å mer­ke seg at dis­se fun­ne­ne er basert på sto­re, repre­sen­ta­ti­ve prø­ver og har høy sta­tis­tisk kraft.

Referanser

Antona­kis, J., House, R. J., & Simon­ton, D. K. (2017)
Can Super Smart Lea­ders Suf­fer From too Much of a Good Thing? The Cur­vi­li­near Effect of Intel­li­gen­ce on Per­ce­i­ved Lea­dership Beha­vior Jour­nal of Applied Psycho­lo­gy 102(7)
Brown M. I., Wai, J., & Chab­ris, C. F. (2020)
Can You Ever Be Too Smart for Your Own Good? Compa­ring Linear and Non­li­near Effects of Cog­ni­ti­ve Abi­li­ty on Life Out­co­mes Per­s­pec­ti­ves on Psycho­lo­gical Scien­ce 16(6)
DRMDRU (2023)
Hen­tet fra Dune­din Study 2023-10-12.
Gul­de­mond, H., Bos­ker, R., Kuy­per, H., & van der Werf, G. (2007)
Do Highly Gif­ted Stu­dents Real­ly Have Pro­blems? Edu­ca­tio­nal Rese­arch and Eva­lua­tion 13(6)
Mitch­ell, K. (2018)
Inn­a­te: How the Wiring of Our Brains Shapes Who We Are Prin­ceton, NJ: Prin­ceton Uni­ver­sity Press
Schir­var, C. (2013)
Investi­ga­ting Soci­al Com­pe­ten­ce in Stu­dents with High Intel­li­gen­ce Retrie­ved from the Uni­ver­sity of Min­ne­so­ta Digi­tal Con­ser­vancy, https://hdl.handle.net/11299/154328.
Intelligens, by Midjourney
Intel­li­gens
nb_NONorwegian