Corona: Hvorfor ikke teste alle på en gang

Sett at tes­ten for Coro­na-viru­set har nøy­ak­tig­het på 85%.  Jeg har sett anslag ned mot 30%, men 85% er et fint tall. Det betyr at der­som du tar tes­ten, og du får posi­tivt utslag, så er det 85% sjan­se for at du har Coro­na. Og er utsla­get neg­a­tivt, er det 85% sjan­se for at du ikke har Coro­na.

Bort­sett fra at det stem­mer ikke. Se på føl­gen­de:

Hvis 1000 nord­menn er smit­tet, og vi tes­ter alle nord­menn, vil 805050 tes­te posi­tivt uten å være smit­tet.

Der­for tes­ter vi bare de der hvor sann­syn­lig­he­ten for at de er smit­tet, er høy. For­di sann­syn­lig­he­ten for at et posi­tivt resul­tat fak­tisk er sant, øker med sann­syn­lig­he­ten for at du er smit­tet.