Hvordan lese WISC: FRI

FRI står for flytende resonneringsindeks. Det er jo mildest talt ikke selvsagt hva det står for. 

FRI er et mål på flytende intelligens. Flytende intelligens regnes for å dekke grunnleggende evner: Altså evner til å oppfatte, tolke, forstå og generalisere ut fra informasjon. Man har tradisjonelt tenkt seg at flytende intelligens danner grunnlaget for de øvrige indeksene.

Høy skår på flytende intelligens tyder på god evne til å finne løsninger der hvor det er lite informasjon å gå på, høy grad av fleksibilitet, og god evne til å resonnere.

Etter hundre års forskning viser det seg stadig at de beste målene på flytende intelligens er oppgaver hvor man må resonnere, finne mønstre, og hvor tidligere kunnskap ikke gir noen fordeler. 

Matriser i WISC måler hvor god barnet er i å finne system eller regler i mønstre. Figurvekter måler hvor god barnet er i å resonnere rundt informasjon som blir stadig mer komplisert. 

Et barn som skårer høyt her, vil lett sette seg inn i og gjøre bruk av ny informasjon, og kunne se denne kunnskapen i lys av annen kunnskap. 

Flytende intelligens er et ganske abstrakt begrep. Det er ikke så lett å gi noen enkel og håndfast beskrivelse av hva det innebærer å være god til å tenke. Men et barn som skårer høyt på flytende intelligens vil typisk raskere forstå hva en oppgave innebærer, og utføre oppgaven raskere, mer nøyaktig og med færre feil, enn et barn som skårer lavere. 

Jo høyere et barn skårer her, desto større er sannsynligheten for at barnet vil kjede seg eller bli frustrert i en situasjon hvor barnet skal lære noe, og informasjonen blir presentert i det som er optimal hastighet for et barn som skårer lavere.