Hvordan lese WISC: FRI – Flytende Resonneringsindeks

WISC (Wechs­ler Intel­li­gen­ce Sca­le for Child­ren) er en mye brukt intel­li­gens­test for barn og ung­dom, og FRI (Fly­ten­de Reson­ne­rings­in­deks) er en vik­tig del av den­ne tes­ten. FRI måler fly­ten­de intel­li­gens, som er en grunn­leg­gen­de kog­ni­tiv evne. I den­ne artik­ke­len vil vi for­kla­re hva FRI er og hva det betyr for et barns læring og pro­blem­løs­ning.

Fly­ten­de intel­li­gens dek­ker evner som å opp­fat­te, tol­ke, for­stå og gene­ra­li­se­re ut fra infor­ma­sjon. Tra­di­sjo­nelt har man tenkt at fly­ten­de intel­li­gens dan­ner grunn­la­get for de øvri­ge indek­se­ne i WISC.

Et barn med høy skår på FRI vil ha god evne til å fin­ne løs­nin­ger der det er lite infor­ma­sjon å gå på, vise høy grad av flek­si­bi­li­tet og ha god reson­ne­rings­evne. Forsk­ning har vist at de bes­te måle­ne for fly­ten­de intel­li­gens er opp­ga­ver der del­ta­ke­ren må reson­ne­re, fin­ne mønst­re og løse pro­ble­mer uten å dra nyt­te av tid­li­ge­re kunn­skap.

Hvordan lese WISC: FRI - Flytende Resonneringsindeks, by Midjourney
Hvor­dan lese WISC: FRI – Fly­ten­de Reson­ne­rings­in­deks

I WISC måles fly­ten­de intel­li­gens gjen­nom opp­ga­ver som Matri­ser og Figur­vek­ter. Matri­ser måler et barns evne til å fin­ne sys­te­mer eller reg­ler i mønst­re, mens Figur­vek­ter måler evnen til å reson­ne­re rundt infor­ma­sjon som blir sta­dig mer kom­pli­sert.

Et barn som skå­rer høyt på FRI, vil raskt kun­ne set­te seg inn i og gjø­re bruk av ny infor­ma­sjon, og se den­ne kunn­ska­pen i lys av annen kunn­skap. Fly­ten­de intel­li­gens er et abs­trakt begrep, men et barn som skå­rer høyt på det­te områ­det vil typisk for­stå opp­ga­ver ras­ke­re og utfø­re dem mer effek­tivt og nøy­ak­tig enn et barn med lave­re skår.

Det er vik­tig å mer­ke seg at et barn med høy skår på FRI kan ha stør­re sann­syn­lig­het for å kje­de seg eller bli frust­rert i en lærings­si­tua­sjon der infor­ma­sjo­nen blir pre­sen­tert i en has­tig­het som er opti­mal for et barn med lave­re skår. Det­te bør tas i betrakt­ning når man vur­de­rer bar­nets behov i utdan­nings­mes­si­ge sam­men­hen­ger.

nb_NONorwegian