Om diagnosen ADD/ADHD

Dette er ganske forvirrende fordi leger skriver enten F90.0, eller ADD/ADHD, og dette har gitt inntrykk av at det er forskjellige tilstander. Det er ikke så enkelt.

 

Her er det som står i ICD-10, som er den diagnosemanualen som brukes i verden utenfor USA. Det står ikke et ord verken om ADD eller ADHD. 

Det som i USA heter ADD eller ADHD, heter F90.0 Forstyrrelser av aktivitet og oppmerksomhet i Norge. F90.0 dekker både rastløshet/hyperaktivitet (ADHD) og oppmerksomhetssvikt (ADD). 

Dette er fra DSM-IV-TR, som gjaldt i USA fra 1994 til 2013. Her skiller man mellom bare hyperaktiv, bare uoppmerksom, og begge deler. 314.00 er det som populært kalles ADD, mens 314.01 er det som populært kalles ADHD. 

Før 1994 gjaldt DSM-III, som hadde ADD, men ikke ADHD, mellom 1994 og 2013 gjaldt DSM-IV, som ikke hadde noen av delene, mens ADHD er tilbake fra 2013. Men dette gjelder altså USA.

II DSM-V, som gjelder i USA fra 2013, skiller man mellom overveiende hyperaktiv (?), overveiende uoppmerksom,  og kombinert. Men alt kalles altså ADHD.

Så hva har vi?

ADD og ADHD har ingen klare definisjoner, de er populære betegnelser. I Europa brukes de pedagogisk for å skille mellom varianter av F90.

I USA het det ADD fram til 1994, og ADHD etter 2013. 

I Norge brukes ADHD om F90.0 med både oppmerksomhetssvikt og hyperaktivitet, og ADD brukes om F90.0 med bare oppmerksomhetssvikt. Men verken ADHD eller ADD er diagnoser, og hva legen mener med ADD/ADHD avhenger av om legen tenker  DSM eller ikke. Uansett bruker ikke legen DSM, legen bruker ICD, men kan vise til DSM for å forklare. 

 

Det er ikke feil å si verken at du har ADD eller ADHD. Det er uttrykk som brukes for å forklare. Uansett henger ikke diagnosemanualene tritt med forskningen, for det er liten tvil om at beskrivelsene i diagnosemanualene ikke er helt i tråd med den forståelsen vi har nå. Men diagnosemanualene skal ikke brukes som bibler. De er gode nok ti å forklare NAV hva slags rettigheter man har, og å forklare behandler hva utgangspunktet er. 

Men formelt sett er altså det som i USA kalles ADD og ADHD, det som i Europa kalles Forstyrrelser i konsentrasjon og oppmerksomhet. Begge er forsøk på å beskrive det samme.