Om diagnosen ADD/ADHD

Det­te er gans­ke for­vir­ren­de for­di leger skri­ver enten F90.0, eller ADD/ADHD, og det­te har gitt inn­trykk av at det er for­skjel­li­ge til­stan­der. Det er ikke så enkelt.

 

Her er det som står i ICD-10, som er den dia­gnosema­nua­len som bru­kes i ver­den uten­for USA. Det står ikke et ord ver­ken om ADD eller ADHD. 

Det som i USA heter ADD eller ADHD, heter F90.0 For­styr­rel­ser av akti­vi­tet og opp­merk­som­het i Nor­ge. F90.0 dek­ker både rastløshet/hyperaktivitet (ADHD) og opp­merk­som­hets­svikt (ADD). 

Det­te er fra DSM-IV-TR, som gjaldt i USA fra 1994 til 2013. Her skil­ler man mel­lom bare hyper­ak­tiv, bare uopp­merk­som, og beg­ge deler. 314.00 er det som popu­lært kal­les ADD, mens 314.01 er det som popu­lært kal­les ADHD. 

Før 1994 gjaldt DSM-III, som had­de ADD, men ikke ADHD, mel­lom 1994 og 2013 gjaldt DSM-IV, som ikke had­de noen av dele­ne, mens ADHD er til­ba­ke fra 2013. Men det­te gjel­der alt­så USA.

II DSM‑V, som gjel­der i USA fra 2013, skil­ler man mel­lom over­vei­en­de hyper­ak­tiv (?), over­vei­en­de uopp­merk­som,  og kom­bi­nert. Men alt kal­les alt­så ADHD.

Så hva har vi?

ADD og ADHD har ingen kla­re defi­ni­sjo­ner, de er popu­læ­re beteg­nel­ser. I Euro­pa bru­kes de peda­go­gisk for å skil­le mel­lom vari­an­ter av F90.

I USA het det ADD fram til 1994, og ADHD etter 2013. 

Inn­til nylig var det slik: I Nor­ge bru­kes ADHD om F90.0 med både opp­merk­som­hets­svikt og hyper­ak­ti­vi­tet, og ADD bru­kes om F90.0 med bare opp­merk­som­hets­svikt. Men ver­ken ADHD eller ADD var navn på dia­gno­ser, og hva legen mener med ADD/ADHD avhang av om legen tenk­te ICD eller DSM.

I fjor ble de hel­li­ge ret­nings­lin­je­ne fra det Kon­ge­li­ge nors­ke helse­di­rek­to­ra­tet opp­da­tert. Nå heter det at ICD skal bru­kes når dia­gno­se opp­gis, men det skal bru­kes dia­gnose­ko­der fra ICD-10. 

I år kom opp­da­te­ring av ICD-10 (ICD-10-CM), hvor de sam­me beteg­nel­se­ne bru­kes som i USA.

Snart kom­mer ICD-11, som lig­ner ICD-10-CM hva ADHD angår. Så det vi har:

ADHD-diagnoser gjennom tidene

ICD DSM

1979
ICD‑9

1980

DSM-III
ADD with or wit­hout hype­rac­ti­vity

1987

DSM-III‑R
ADHD

1994

DSM-IV
ICD-10

F90.0 For­styr­rel­ser i akti­vi­tet og opp­me­krsom­het
 • ADHD, Com­bined Type
 • ADHD, Pre­do­mi­nant­ly Inat­ten­ti­ve Type
 • ADHD, Pre­do­mi­nant­ly Hype­rac­ti­ve-Impul­si­ve Type

2013

DSM‑V

 • 314.00 (F90.0) ADHD, Pre­do­mi­nant­ly Inat­ten­ti­ve Pre­sen­ta­tion
 • 314.01 (F90.1) ADHD, Pre­do­mi­nant­ly Hype­rac­ti­ve-Impul­si­ve Pre­sen­ta­tion
 • 314.01 (F90.2) ADHD, Com­bined Pre­sen­ta­tion
 • 314.01 (F90.8) Other Spec­i­fied Atten­tion-Defi­ci­t/Hy­pe­rac­ti­vity Dis­or­der
 • 314.01 (F90.9) ADHD, Unspec­i­fied

2022

ICD-11

 • 6A05.0 ADHD, over­vei­en­de uopp­merk­som type
 • 6A05.1 ADHD, over­vei­en­de hyper­ak­tiv-impul­siv type
 • 6A05.2 ADHD, kom­bi­nert type:

2024

ICD-10-CM

 • F90.0 ADHD, over­vei­en­de uopp­merk­som type
 • F90.1 ADHD, over­vei­en­de hyper­ak­tiv-impul­siv type
 • F90.2 ADHD, kom­bi­nert type
 • F90.8 Annen spe­si­fi­sert oppmerksomhetsdefekt/hyperaktivitetsforstyrrelse
 • F90.9 ADHD, uspe­si­fi­sert
Om diagnosen ADD/ADHD, by Midjourney
Om dia­gno­sen ADD/ADHD
nb_NONorwegian