Om diagnosen ADD/ADHD

Det­te er gans­ke for­vir­ren­de for­di leger skri­ver enten F90.0, eller ADD/ADHD, og det­te har gitt inn­trykk av at det er for­skjel­li­ge til­stan­der. Det er ikke så enkelt.

 

Her er det som står i ICD-10, som er den dia­gnosema­nua­len som bru­kes i ver­den uten­for USA. Det står ikke et ord ver­ken om ADD eller ADHD. 

Det som i USA heter ADD eller ADHD, heter F90.0 For­styr­rel­ser av akti­vi­tet og opp­merk­som­het i Nor­ge. F90.0 dek­ker både rastløshet/hyperaktivitet (ADHD) og opp­merk­som­hets­svikt (ADD). 

Det­te er fra DSM-IV-TR, som gjaldt i USA fra 1994 til 2013. Her skil­ler man mel­lom bare hyper­ak­tiv, bare uopp­merk­som, og beg­ge deler. 314.00 er det som popu­lært kal­les ADD, mens 314.01 er det som popu­lært kal­les ADHD. 

Før 1994 gjaldt DSM-III, som had­de ADD, men ikke ADHD, mel­lom 1994 og 2013 gjaldt DSM-IV, som ikke had­de noen av dele­ne, mens ADHD er til­ba­ke fra 2013. Men det­te gjel­der alt­så USA.

II DSM‑V, som gjel­der i USA fra 2013, skil­ler man mel­lom over­vei­en­de hyper­ak­tiv (?), over­vei­en­de uopp­merk­som,  og kom­bi­nert. Men alt kal­les alt­så ADHD.

Så hva har vi?

ADD og ADHD har ingen kla­re defi­ni­sjo­ner, de er popu­læ­re beteg­nel­ser. I Euro­pa bru­kes de peda­go­gisk for å skil­le mel­lom vari­an­ter av F90.

I USA het det ADD fram til 1994, og ADHD etter 2013. 

I Nor­ge bru­kes ADHD om F90.0 med både opp­merk­som­hets­svikt og hyper­ak­ti­vi­tet, og ADD bru­kes om F90.0 med bare opp­merk­som­hets­svikt. Men ver­ken ADHD eller ADD er dia­gno­ser, og hva legen mener med ADD/ADHD avhen­ger av om legen ten­ker  DSM eller ikke. Uan­sett bru­ker ikke legen DSM, legen bru­ker ICD, men kan vise til DSM for å for­kla­re. 

 

Det er ikke feil å si ver­ken at du har ADD eller ADHD. Det er uttrykk som bru­kes for å for­kla­re. Uan­sett hen­ger ikke dia­gnosema­nua­le­ne tritt med forsk­nin­gen, for det er liten tvil om at beskri­vel­se­ne i dia­gnosema­nua­le­ne ikke er helt i tråd med den for­stå­el­sen vi har nå. Men dia­gnosema­nua­le­ne skal ikke bru­kes som bib­ler. De er gode nok ti å for­kla­re NAV hva slags ret­tig­he­ter man har, og å for­kla­re behand­ler hva utgangs­punk­tet er. 

Men for­melt sett er alt­så det som i USA kal­les ADD og ADHD, det som i Euro­pa kal­les For­styr­rel­ser i kon­sen­tra­sjon og opp­merk­som­het. Beg­ge er for­søk på å beskri­ve det sam­me.