Er det kjønnforskjeller i personlighet mellom kvinner og menn?

Hvis du ser i lit­te­ra­tu­ren, og da sær­lig i kjønns­forsk­nings­lit­te­ra­tu­ren, vi du se at det ikke er for­skjel­ler i per­son­lig­het mel­lom kvin­ner og menn. I hvert fall ikke så mye å skri­ve hjem om.

Her er en ana­ly­se av hvor­dan 6576 kvin­ner og menn har besvart www.personlighetstesting.no.

Hvis du ser helt over­ord­net på det, alt­så på Big 5‑dimensjonene, er for­skjel­le­ne, vel, de er ikke så sto­re.

 

Forskjell i personlighet mellom menn og kvinner, N≈6576

Kvin­ner Menn
Eks­tra­ver­sjon 50 49
Omgjen­ge­lig­het 52 45
Plan­mes­sig­het 51 47
Nev­ro­ti­sis­me 51 47
Åpen­het for erfa­rin­ger 51 48

Men ser vi på fasett­nivå får vi et noe annet bil­de.

En mulig for­kla­ring på at man ikke fin­ner sto­re for­skjel­ler mel­lom kvin­ner og menn, er at stu­die­ne bare har brukt de fem hoved­fak­to­re­ne. Det fin­nes kjønns­for­skjel­ler hvis man bru­ker tes­ter med stør­re opp­løs­ning. I Del Giu­dice, Booth & Irwing (2012) viser det seg at 16PF, som da har seks­ten fak­to­rer, fin­ner man kjønns­for­skjel­ler. Grun­nen til at det er van­lig å bru­ke Big 5‑tester uten faset­ter er gans­ke enkelt at det er vans­ke­lig å få folk til å fyl­le ut lan­ge spørre­skje­ma­er i under­sø­kel­ser. Så hva er for­skjel­le­ne på Gren­dels Big 5‑test med 30 faset­ter, tatt av ca 7000 men­nes­ker?

Forskjell i personlighet mellom menn og kvinner, N≈6576, 30 fasetter

wdt_IDFasett­navnKvin­nerMennDif­fe­ran­se
1Var­me50482.0
2Sosi­ab­li­tet51474.0
3Selv­mar­ke­ring51474.0
4Akti­vi­tet51483.0
5Spen­nings­sø­king50491.0
6Posi­ti­ve følel­ser51465.0
7Til­lit50491.0
8Rett­frem­het51474.0
9Altru­is­me51474.0
10Føye­lig­het50491.0
Fasett­navnKvin­nerMenn

Fort­satt nes­ten ingen­ting. Et halvt stan­dard­av­vik i for­skjell på én av faset­te­ne, men stort sett er det vel­dig lite som skil­ler.

Så der­som man vil ha det til at det er bety­de­li­ge kjønns­for­skjel­ler, må man i så fall begyn­ne å se på seman­tik­ken i per­son­lig­hets­tes­te­ne. Menn og kvin­ner sva­rer nes­ten helt likt, men mener de det sam­me med sva­re­ne? Sann­syn­lig­vis er det noe der, for­di menn og kvin­ner opp­fø­rer seg for­skjel­lig i enkel­te sam­men­hen­ger – sær­lig sosia­le – selv om de bru­ker de sam­me uttryk­ke­ne om det de gjør.

Kvin­ner er f.eks. ikke spe­si­elt mer sosia­le, utad­vend­te eller opp­tatt av and­re men­nes­ker enn menn. For­skjel­le­ne i Big 5‑skårer er små. Men det er like­vel bety­de­li­ge for­skjel­ler mel­lom kjønn i fak­tisk utvist atferd.

F.eks. at den­ne tes­ten er tatt av 4244 kvin­ner og 2332 menn – 65% kvin­ner, 35% menn. Kvin­ner er mer sosia­le enn menn, men Big 5‑tester viser ikke sån­ne for­skjel­ler. Man kan lure på hvor­for.


Referanse

Del Giu­dice M, Booth T, Irwing P (2012) The Dis­tance Betwe­en Mars and Venus: Measu­ring Glo­bal Sex Dif­fe­ren­ces in Per­so­na­li­ty. PLoS ONE 7(1)

nb_NONorwegian