Er det ei grense for hvor intelligent en leder bør være i forhold til de underordnede?

Lese­ren min lurer av og til på det­te. Så i ste­det for nok en gang å sen­de en mail, tenk­te jeg å sva­re én gang for alle.

Det er et kjent munn­hell, jeg har sett det man­ge ste­der: Lede­re bør ikke være mye smar­te­re enn de som skal ledes, for da skjøn­ner de ikke hva lede­ren sier.

One of the most inter­e­s­ting results emer­ging from stu­dies of the rela­tion betwe­en intel­li­gen­ce and lead­ing is the sugge­stion that lea­ders may not exce­ed the non­le­a­ders by too lar­ge a mar­gin. Great discre­pan­cies betwe­en the intel­li­gen­ce of one mem­ber and of others mili­ta­te against his emer­gen­ce into and reten­tion of the lea­dership role … The evi­den­ce sug­gests that eve­ry incre­ment of intel­li­gen­ce means wiser govern­ment, but that the crowd pre­fers to be ill-governed by peop­le it can under­stand (Gibb, C.A, 1969).

Førs­te gang jeg les­te om det­te, var i R. Mer­edith Bel­bins bok om his­to­ri­en til team­rol­le­ne hans (Bel­bin, 1981). Her skri­ver han om Apol­lo Teams, teams bestå­en­de av svært intel­li­gen­te men­nes­ker. Bel­bin skri­ver at dis­se men­nes­ke­ne ikke fun­ger­te godt sam­men, men de fun­ger­te godt som ind­vi­du­el­le lede­re. Sam­men ble de ald­ri fer­di­ge med å dis­ku­te­re hvil­ken meto­de som var abso­lutt best, men fikk de tatt avgjø­rel­ser ale­ne, fun­ger­te det bra. Antona­kis et al (2017) går enda leng­re. De stad­fes­ter opti­mal IQ hos lede­re til 120. Over det­te blir de for høyt­fly­ven­de, hev­des det.

Ser man på hva annen forsk­ning sier, blir det inter­es­sant.

Hva er for eksem­pel sam­men­hen­gen mel­lom IQ og det å sli­te sosi­alt på sko­len? Ikke iføl­ge ca 3442 ele­ver som ble stu­dert av Gul­de­mond et al (2008). Her ble ele­ver grup­pert fra 110 til 144, og det vis­te seg at jo høy­ere IQ, jo lave­re risi­ko for mis­triv­sel på sko­len, såsom under­pres­te­ring eller and­re for­mer for pro­ble­mer.  Det­te igjen rimer med forsk­nin­gen til Brown et al (2021): 48,558 bri­ter og ame­ri­ka­ne­re ble fulgt fra 1957 til nå.  De fant ingen tak over­ho­det: Alt i alt er det sånn at jo høy­ere IQ, desto bed­re.

Er det ei grense for hvor intelligent en leder bør være i forhold til de underordnede?
Er det ei gren­se for hvor intel­li­gent en leder bør være i for­hold til de under­ord­ne­de?

Så når det bare fin­nes noen få stu­di­er av intel­li­gen­te lede­re, og dis­se stu­die­ne viser at høy IQ kan være pro­ble­ma­tisk, er det­te i og for seg et inter­es­sant funn, men det gjen­står å besva­re spørs­må­let om hvor dis­se leder­ne kom fra. Ledel­se er vans­ke­lig, og i man­ge fir­ma­er blir de fag­lig dyk­tigs­te lede­re, enten de kan lede eller ikke. Kan det f.eks. bety at intel­li­gen­te men­nes­ker som ikke sat­ser sterkt på en fag­lig kar­rie­re, blir over­sett som leder­kan­di­da­ter? Kan det være sånn at det er en over­vekt av intel­li­gen­te men­nes­ker som ikke egner seg som lede­re, som blir valgt til lede­re?

Referanser

Antona­kis, J., House, R. J., & Simon­ton, D. K. (2017).
Can super smart lea­ders suf­fer too much from a good thing? The cur­vi­li­near effect of intel­li­gen­ce on per­ce­i­ved lea­dership beha­vior. Jour­nal of Applied Psycho­lo­gy, 102, 1003 – 1021.
Bel­bin, R. M. (1981).
Mana­ge­ment Teams: Why they succe­ed or fail Lon­don: Heine­mann.
Brown, M. I., Wai, J., & Chab­ris, C. F. (2021).
Can You Ever Be Too Smart for Your Own Good? Compa­ring Linear and Non­li­near Effects of Cog­ni­ti­ve Abi­li­ty on Life Out­co­mes. Per­s­pec­ti­ves on Psycho­lo­gical Scien­ce, 174569162096412. https://doi.org/10.1177/1745691620964122
Gibb, C. A. (1969).
Lea­dership. In G. Lind­zey & E. Aron­son (Eds.), The Hand­book of Soci­al Psycho­lo­gy (2nd ed., Vol. 4, pp. 205 – 282).
Gul­de­mond, H., Bos­ker, R., Kuy­per, H., & van der Werf, G. (2008).
Do Highly Gif­ted Stu­dents Real­ly Have Pro­blems? Edu­ca­tio­nal Rese­arch and Eva­lua­tion, 13(6), 555 – 568. https://doi.org/10.1080/13803610701786038