Hvorfor de yngste barna i klassen får ADHD-diagnose

Jo len­ger ut i skole­året man kom­mer, dess mer kre­ven­de blir opp­ga­ve­ne. De yngs­te bar­na i klas­sen vil få størst utford­rin­ger for­di de ikke har kom­met så langt i den nev­ro­lo­gis­ke utvik­lin­ga som de eld­re. Det­te er nor­malt, de yngs­te må ta seg sam­men litt mer enn de elds­te for å få til det sam­me. Det­te vil nor­malt fun­ge­re helt fint for fleste­par­ten av bar­na. 

Hvorfor de yngste barna i klassen får ADHD-diagnose
Hvor­for de yngs­te bar­na i klas­sen får ADHD-dia­gno­se

Men ikke de med ADHD. ADHD er en svikt i evnen til å prio­ri­te­re. Det betyr at ADHD viser seg når opp­ga­ver kre­ver plan­leg­ging. De yngs­te bar­na i klas­sen som har ADHD vil ha stør­re pro­ble­mer med orga­ni­se­ring enn de elds­te bar­na i klas­sen med ADHD. Jo eld­re man er, jo let­te­re har man for å kom­pen­se­re for de pro­ble­me­ne ADHD gir for­di den nev­ro­lo­gis­ke mod­nin­gen har kom­met leng­re. Der­for vil de yngs­te i klas­sen med ADHD sli­te mer enn de elds­te bar­na i klas­sen med ADHD. 

Det er ikke slik at risi­ko­en for å få ADHD hen­ger sam­men med når på året man er født. Det er slik at sann­syn­lig­he­ten for at ADHD opp­da­ges øker med hvor gam­mel man er i for­hold til de and­re ele­ve­ne i klas­sen.

Hvis det­te ikke er inn­ly­sen­de, vet man ikke hva ADHD er for noe. 

Det er hel­ler ikke slik at bar­na dopes ned.  Rita­lin er en sti­mu­lant, den øker has­tig­he­ten til noen av pro­ses­se­ne i hjer­nen. Den dem­per ikke uro, den redu­se­rer grun­nen til at hjer­nen pro­du­se­rer uro.

 

nb_NONorwegian