Er psykologi en vitenskap?

Det førs­te opp­sla­get jeg får når jeg spør Goog­le om hva som defi­ne­rer en viten­skap, er

The sys­te­ma­tic study of the struc­tu­re and beha­viour of the phy­si­cal and natu­ral world through obser­va­tion, expe­ri­men­ta­tion, and the tes­ting of the­ories against the evi­den­ce obtai­ned.


Det kan sies mye om hvor­dan det­te bør fore­gå. Men i de viten­ska­pe­ne som har kun­net pro­du­se­re hånd­fas­te, påli­te­li­ge resul­ta­ter, og hvor resul­ta­te­ne kan for­kla­res, er eks­pe­ri­men­ter og grunn­lags­fi­lo­so­fi vik­tig. Grunn­lags­fi­lo­so­fi for­di begre­per må avkla­res for å kun­ne bru­kes (man må vite hva man snak­ker om), og eks­pe­ri­men­ter for å prø­ve om hypo­te­se­ne hol­der vann.

Innen de mod­ne viten­ska­pe­ne fore­går eks­pe­ri­men­ter ved at fors­ke­re prø­ver å bevi­se at de tar feil. Hvis de har fulgt alle kuns­tens reg­ler og ikke klart å vise at de tar feil, så behol­der de anta­gel­sen de har prøvd å mot­be­vi­se inn­til vide­re.

Har man nok sli­ke anta­gel­ser, og de kan bru­kes sam­men til å for­kla­re hvor­for anta­gel­se­ne ikke kan mot­be­vi­ses, så har man en teori. Som evo­lu­sjon eller tyngde­kraft.

Men er det sånn med psy­ko­lo­gi?

I 2011 klar­te Daryl Bem å bevi­se at det går an å se inn i fram­ti­da. I hvert fall bit­te lit­te grann. Når fors­ke­re får artik­ler utgitt, så har de vært gjen­nom vur­de­rin­ger av and­re fag­folk innen fel­tet som skal hjel­pe til å fin­ne feil. Ingen fant annet enn at artik­ke­len had­de fulgt alle kuns­tens reg­ler, og artik­ke­len ble tryk­ket.

Sei­ne­re vis­te en mate­ma­ti­ker at pro­ble­met med artik­ke­len er at psy­ko­lo­ger ikke kan reg­ne. I hvert fall ikke sosial­psy­ko­lo­ger.

Det­te inn­le­det det som har vært kalt repli­ka­sjons­kri­sa i psy­ko­lo­gi­en: Alt­så at en rek­ke berøm­te stu­di­er som jeg har vært nødt til å pug­ge og gjen­gi på eksa­men har vært bort­kas­tet arbeid for mitt og man­ge and­re psy­ko­lo­gers ved­kom­men­de.

Her er noen eksemp­ler.

Pri­ming og under­be­visst påvirk­ning: John Bar­gh pub­li­ser­te en stu­die i 1996 der del­ta­ker­ne ble utsatt for ord rela­tert til eld­re men­nes­ker, og de begyn­te der­et­ter å gå sak­te­re. Det­te var et eksem­pel på «pri­ming», hvor eks­po­ne­ring for vis­se sti­mu­li kan påvir­ke sene­re opp­før­sel. Den­ne stu­di­en har hatt pro­ble­mer med repli­ka­sjon.

Makt­po­si­sjons-effek­ten (Power Pos­ing): Amy Cud­dy’s arbeid på «power pos­ing» hev­det at å inn­ta bestem­te kropps­hold­nin­ger kun­ne påvir­ke hor­mon­ni­vå­ene og føre til økt selv­sik­ker­het. Det­te har også hatt pro­ble­mer med repli­ka­sjon.

Sosi­al pri­ming og pen­ge-effek­ten: Kathle­en Vohs’ stu­die i 2006 hev­det at bare tan­ken på pen­ger kan føre til selv­sten­dig atferd. Også det­te har hatt pro­ble­mer med repli­ka­sjon.

Smi­le-effek­ten: Fritz Strack­’s «faci­al feed­back» hypo­te­se fra 1988 fore­slo at å hol­de en penn i mun­nen (som tvin­ger ansik­tet til å smi­le) kan gjø­re men­nes­ker mer mot­ta­ke­li­ge for humor. Det­te har vist seg å være vans­ke­lig å repli­ke­re.

Ste­reo­type trus­sel: Clau­de Ste­ele’s arbeid på «ste­reo­type trus­sel» fore­slo at å min­ne stu­den­ter om ste­reo­ty­per knyt­tet til deres grup­pe (f.eks. kvin­ner er dår­li­ge i mate­ma­tikk) kun­ne påvir­ke deres ytel­se. Noen sene­re repli­ka­sjons­stu­di­er har ikke fun­net sterk støt­te for det­te feno­me­net.

Ego deple­tion: Roy Bau­meis­ter’s teori om «ego deple­tion» hev­det at selv­kon­troll er en begren­set res­surs som kan bli utmat­tet. Det­te har vist seg å være vans­ke­lig å repli­ke­re i stør­re, mer robus­te stu­di­er.

Det har f.eks. vist seg at  mye av grunn­la­get for Dani­el Kahme­mans berøm­te «Thin­king: Fast and Slow» er feil.

Det­te har vært kjent – og fnyst av – len­ge. I 1974 holdt Richard Feyn­man en tale til avgangs­stu­den­te­ne ved Cal­tech hvor han snak­ket om Car­go Cult Scien­ce.  Hvis du lurer på hva det er for noe, så les teks­ten, den er kort og geni­al. Men i all kort­het:

Er psykologi en vitenskap, by Midjourney
Er psy­ko­lo­gi en viten­skap?

Under 2. ver­dens­krig la inn­byg­ge­re ved stil­le­havs­øyer mer­ke til at sol­da­te­ne fikk drop­pet varer fra luf­ta, fra trans­port­fly. Det­te vil­le de også ha, så de lag­de model­ler av rulle­ba­ner og kon­troll­tårn, og håpet at det vil­le kom­me varer til dem også.

Hvis det skal være viten­skap, er det ikke nok at det ser ut som viten­skap. Det må fak­tisk være viten­skap. Det er ikke nok å ha viten­ska­pe­li­ge tids­skrif­ter med tall. Noe som har vært et pro­blem innen psy­ko­lo­gisk forsk­ning, er f.eks. at de sta­tis­tis­ke ana­ly­se­ne er for dår­li­ge, og det har ikke vært kom­pe­tan­se til å avslø­re det­te (se Bem oven­for, eller Pro­ble­met med Dun­ning-Kru­ger-effek­ten).

Psy­ko­lo­gis­ke tids­skrif­ter pub­li­se­rer bare artik­ler som viser posi­ti­ve funn. Det betyr at hvis en fors­ker fin­ner at en hypo­te­se ikke støt­tes, blir ikke artik­ke­len pub­li­sert. Det­te kal­les skrive­bords­skuff-effek­ten: Artik­ler som vil­le mot­be­vist et posi­tivt funn, blir lig­gen­de i skrive­bords­skuf­fen. Tids­skrif­te­ne pub­li­se­rer bare ori­gi­nal­ar­tik­ler, ikke repli­ka­sjons­stu­di­er – som er noe av det som gjør viten­skap til viten­skap.

Det gjø­res små­ting med det­te – som at tids­skrif­ter begyn­ner å kre­ve at hypo­te­ser beskri­ves før stu­die­ne gjø­res, slik at det ikke går an å end­re hypo­te­se­ne under­veis, og at data­ene inn­sam­les av tredje­part. Like­vel er det lite tegn til sær­lig mye bed­ring.

Når det gjel­der per­son­lig­hets­psy­ko­lo­gi, som er det jeg gjør kon­su­lent­ar­beid på, så står et langt bed­re til. Det har ikke vært noen repli­ka­sjons­kri­se her – del­vis for­di stu­di­er innen akku­rat det­te fag­fel­tet regel­mes­sig blir repli­sert, og det viser seg også at per­son­lig­hets­psy­ko­lo­ger er bed­re i mat­te enn sosial­psy­ko­lo­ger.

Og når det gjel­der kli­nisk psy­ko­lo­gi? Der står det vel­dig dår­lig til. Det er gene­relt risi­ka­belt å ha til­lit til stu­di­er innen kli­nisk psy­ko­lo­gi.  Jeg for­hol­der meg hoved­sa­ke­lig til stu­di­er som byg­ger på atferds­ana­ly­tisk eller per­son­lig­hets­psy­ko­lo­gisk forsk­ning, som er det nær­mes­te man kom­mer ekte viten­skap i kli­nisk psy­ko­lo­gi.

nb_NONorwegian