Vår overdrevne selvtillit i vurdering av andre

Vi men­nes­ker er ikke gode til å eva­lu­ere hver­and­re. Like­vel bærer vi på en stor mis­for­stå­el­se – en bety­de­lig over­dre­vet tro på vår egen evne til å vur­de­re hver­and­re. Det­te para­dok­set, pak­ket inn i den men­nes­ke­li­ge psy­ken, har sto­re impli­ka­sjo­ner på man­ge områ­der i livet, inklu­dert på arbeids­plas­sen og innen under­hold­ning.


I min erfa­ring fra å hol­de Big 5‑baserte work­shops for bedrif­ter har jeg sett et fasci­ne­ren­de møns­ter. Vi har en tendens til å iden­ti­fi­se­re og fore­trek­ke folk som lig­ner oss selv. I hver bedrift der jeg har gjen­nom­ført per­son­lig­hets­tes­ter, har jeg fun­net at ansat­te ansatt av sam­me per­son ofte viser lig­nen­de trekk. Det­te blir enda mer avslø­ren­de når det er fle­re avde­lin­ger til­ste­de. Jeg tren­ger ikke vite hvem som job­ber i hvil­ken avde­ling, men de gra­fe­ne jeg lager av test­re­sul­ta­te­ne, grup­pe­rer seg natur­lig i avde­lin­ger.

Det­te prin­sip­pet gjel­der ikke bare for arbeids­plas­ser, men også i under­hold­ning og rea­li­ty-TV. Jeg har fulgt med på fle­re rea­li­ty-show, som «Far­men», «For­ræ­der», og «Bro­en», der en del av kra­vet for suk­sess er evnen til å for­stå and­re men­nes­ker og deres moti­ver.

Vår overdrevne selvtillit i vurdering av andre, by Midjourney
Vår over­drev­ne selv­til­lit i vur­de­ring av and­re

«Far­men» er et spill om sam­ar­beid og kon­kur­ran­se. Der er det en for­del å for­stå and­re del­ta­ke­res inten­sjo­ner og hvem som er på lag med hvem. Som obser­va­tø­rer sit­ter vi ofte og ler av hvor galt del­ta­ker­ne tar. I «For­ræ­der» er hele spil­let sen­trert rundt å avslø­re den skyl­di­ge, den som ikke har reint mel i posen. Det er fasci­ne­ren­de å se hvor­dan del­ta­ker­ne tar feil, selv når de er over­be­vis­te om at deres obser­va­sjo­ner og teori­er er kor­rek­te. I «Bro­en» ble folk lurt trill rundt hele tida, og var til tross for det­te over­be­vist om at de kun­ne vite hvem de kun­ne sto­le på.

Til tross for det­te, blir mage­fø­lel­sen ofte hyl­let som den ulti­mate meto­den for å ta vik­ti­ge beslut­nin­ger, som hvem vi skal anset­te. Det­te til tross for at mage­fø­lel­sen har vist seg å være langt mind­re påli­te­lig enn mer for­mel­le meto­der.

Den nors­ke for­men for kor­rup­sjon, nepo­tis­me, har også sine røt­ter i det­te feno­me­net. I Nor­ge er det ofte en for­del å kjen­ne noen for å få jobb. Det kan vir­ke mer­ke­lig for utlen­din­ger. Ita­lie­ne­re er kjent for å fin­ne vår form mer­ke­lig. De mener at hvis du er dyk­tig, kan du tje­ne pen­ger og få råd til å bestik­ke. Men det er ingen måte å kjø­pe en for­tid der du gikk på videre­gå­en­de sko­le med en bedrifts­ei­er.

Det er natur­lig for oss å øns­ke å omgås folk vi er like, og der­med kan anset­tel­se etter mage­fø­lel­se fun­ge­re gans­ke greit. Det gir en homo­gen bedrifts­kul­tur som kan være for­ut­sig­bar og trygg. Men det kan også begren­se nytenk­ning. Like­vel, er det vir­ke­lig så far­lig? Vi kan kan­skje bru­ke det­te som et spring­brett til å inn­se våre feil og job­be mot mer inklu­de­ren­de og for­skjel­li­ge mil­jø­er. Ved å for­stå hvor­dan vi men­nes­ker fun­ge­rer, kan vi ta bed­re beslut­nin­ger og ska­pe en bed­re frem­tid.

nb_NONorwegian