Hva er grensa for å kunne kalles evnerik?

Det­te er en gjen­gan­ger i dis­ku­sjo­ner om høy­be­ga­vel­se: Hva er kri­te­ri­et for å være evne­rik? Her skal du få fasi­ten.

Enkel­te mener gren­sa er 130 (alt­så alt fra 131) og opp­over, for det er gren­sa for med­lems­skap i Men­sa. WISC-IV defi­ne­rer nor­mal­om­rå­det som 70 – 130, og set­ter også sånn sett gren­sa for evne­rik ved 130. WISC‑V er rau­se­re, og sier «Klart over gjen­nom­snit­tet» ved 115. Men det å bare se på tall snur etter min mening spørs­må­let på hodet.

Når et barn blir tes­tet for evne­rik­het, er det i hoved­sak to grun­ner til det. Den ene grun­nen er å fin­ne ut hva bar­net vil kom­me til å kla­re: Det er ikke iden­ti­fi­sert noen pro­ble­mer, i hvert fall ikke av betyd­ning, men bar­net øns­ker å ta en kre­ven­de utdan­nel­se, og spørs­må­let er om bar­net kom­mer til å kla­re det.  Jeg blir nes­ten ald­ri spurt om det­te.

Den and­re grun­nen er at det er et eller annet ugreit med sko­len, og det er spørs­mål om evne­rik­het kan være med­vir­ken­de fak­tor. De aller fles­te hen­ven­del­se­ne jeg får er av det­te sla­get. Det som da egent­lig er spørs­må­let, er det­te:

Når blir evnerikhet et problem?

Det er to svar på det­te, et kort og et langt. Det kor­te sva­ret er som føl­ger: Evne­rik­het er ald­ri et pro­blem i seg selv.

Jeg hører sta­dig vekk snakk om at ved den eller den IQ-skå­ren vil bar­net begyn­ne å sli­te sosi­alt og/eller kje­de vet­tet av seg på sko­len. Men hva sier forsk­nin­gen? Jo, jo høy­ere IQ, jo lave­re risi­ko for sosia­le pro­ble­mer eller pro­ble­mer med sko­len. Hvis du ikke tror meg, så se lit­te­ra­tur­lis­ta nederst.

Det aller vik­tigs­te kjenne­teg­net på intel­li­gens er flek­si­bi­li­tet. Intel­li­gen­te barn til­pas­ser seg. Intel­li­gen­te barn som ikke har noen dia­gno­ser gjør unna de kje­de­li­ge lek­se­ne i en fei, og kan lese kvante­fy­sikk eller mid­del­al­der­his­to­rie etter­på.

Men hva skal til for å ta en aka­de­misk kre­ven­de utdan­nel­se? Ikke så mye – hvis du er moti­vert, er natur­lig ryd­dig og struk­tu­rert, og IQ-en din er over 100, kla­rer du å kom­me inn på medi­sin med hardt arbeid og litt flaks. Dog: Jo høy­ere IQ, desto stør­re mulig­het vil du ha for å ha et sosi­alt liv ved siden av.

Jeg har WISC-tes­tet ca 300 barn, så jeg begyn­ner å få en viss over­sikt.

Hva er grensa for evnerikhet? by Midjourney
Hva er gren­sa for evne­rik­het?

Manglende tilpasset opplæring

Evne­rik­het blir et pro­blem hvis sko­len ikke er flek­si­bel nok. Jo mer rigid sko­len er, desto mind­re hjel­per det å være flek­si­bel selv. De bar­na som kje­der vet­tet av seg på sko­len er typisk de som opp­le­ver at under­vis­nin­ga går for lang­somt, er for repe­te­ren­de, og ikke får noen til­pas­ning. Det er alt­så sko­len, ikke bar­net, som bestem­mer når evne­rik­het blir et pro­blem.

Diagnoser: Nevroutviklingsforstyrrelser

Et barn som har Asper­ger eller ADHD vil ha stør­re risi­ko for pro­ble­mer med å være flek­si­bel. De vil kun­ne sli­te med å lære seg ting selv om de i prin­sip­pet er intel­li­gen­te nok til å for­stå det når de først har lært det. De kje­der seg let­te­re enn and­re barn, og blir let­te­re frust­rert. Der­for er det en over­re­pre­sen­ta­sjon av evne­rike barn med ADHD eller Asper­ger blant skoleve­gre­re, og det har fått man­ge til å tro at evne­rike barn har høy risi­ko for Asper­ger eller ADHD. Men det er alt­så omvendt. Jo høy­ere IQ, desto lave­re risi­ko for ADHD eller Asper­ger.

Diagnoser: Syn

Enkel­te sjeld­ne syns­for­styr­rel­ser fører til stress og frust­ra­sjon og ADHD-lik­nen­de sym­pto­mer. Jeg har iden­ti­fi­sert en del sån­ne for­di de får sære utslag på WISC.

Diagnoser: ISP

Ok, det­te er en dia­gno­se jeg har finni på sjæl og som nok ald­ri kom­mer inn i dia­gnosema­nua­le­ne: Ikke skole­kom­pa­ti­bel per­son­lig­het. Sko­len er ikke for alle, og det er ikke alle som er tål­mo­di­ge nok av natur til å tak­le skole­si­tua­sjo­nen. Det­te kan bli eks­tra vans­ke­lig ved høy IQ: Man kje­der seg, og selv om man av natur er til­pas­nings­dyk­tig, kan det være ei gren­se for hvor mye man gid­der å til­pas­se seg: IQ og per­son­lig­het spil­ler ikke helt på lag.

Giftige lærere

Skik­ke­lig inkom­pe­ten­te lære­re fin­nes, men jeg skal være ærlig og si at det har jeg sett svært lite til. Det­te feno­me­net er sjel­dent, men selv­sagt ille der det er. Det jeg har sett mer av er fast­lås­te kon­flik­ter hvor lære­ren ikke kla­rer å spil­le den pro­fe­sjo­nel­le part, men lære­re er også men­nes­ker, og tren­ger omtan­ke og kjær­lig­het.

Fasit

Fasi­ten er alt­så at gren­sa for evne­rik­het må være fly­ten­de, for­di hvor stor rol­le IQ spil­ler i risi­ko for skole­ve­gring avhen­ger av man­ge fak­to­rer. Jeg har sett  høy­be­ga­vel­ses-pro­ble­ma­tikk så langt nede som 120, men jeg vil­le vel satt 125 som en tom­mel­fin­ger­re­gel.

Litteratur

Gul­de­mond, H., Bos­ker, R., Kuy­per, H., & van der Werf, G. (2007). Do Highly Gif­ted Stu­dents Real­ly Have Pro­blems? Edu­ca­tio­nal Rese­arch and Eva­lua­tion, 13(6), 555 – 568.
Wen­di Mar­ga­ret Schir­var,. (2013). Investi­ga­ting Soci­al Com­pe­ten­ce in Stu­dents with High Intel­li­gen­ce. Min­ne­so­ta.
Antona­kis, J., House, R. J., & Simon­ton, D. K. (2017). Can super smart lea­ders suf­fer from too much of a good thing? The cur­vi­li­near effect of intel­li­gen­ce on per­ce­i­ved lea­dership beha­vior. Jour­nal of Applied Psycho­lo­gy, 102(7), 1003 – 1021.
K. J. Mitch­ell,. (2018). Inn­a­te. Prin­ceton, NJ: Prin­ceton Uni­ver­sity Press.
Matt I. Brown„ Jonat­han Wai„ & Chris­to­pher F. Chab­ris,. (2020). Can You Ever Be Too Smart for Your Own Good? Compa­ring Linear and Non­li­near Effects of Cog­ni­ti­ve Abi­li­ty on Life Out­co­mes. Per­s­pec­ti­ves on Psycho­lo­gical Scien­ce, 9.
nb_NONorwegian