Motiverende intervju og ACT slik ChatGTP ser det.

– Kan du for­kla­re meg hoved­prin­sip­pe­ne bak moti­ve­ren­de inter­vju sånn at selv jeg skjøn­ner det?

Selv­føl­ge­lig, jeg skal gjø­re mitt bes­te for å for­kla­re moti­ve­ren­de inter­vju (MI) på en for­ståe­lig måte.

Moti­ve­ren­de inter­vju er en tera­peu­tisk til­nær­ming som er utvik­let av Wil­liam R. Mil­ler og Step­hen Roll­nick. Det er desig­net for å moti­ve­re indi­vi­der til å end­re atferd som kan være ska­de­lig eller hind­re dem i å nå sine mål.

Her er noen av hoved­prin­sip­pe­ne:

Samarbeid, ikke konfrontasjon

MI er basert på part­ner­skap og sam­ar­beid mel­lom tera­peut og kli­ent, sna­re­re enn en eks­per­t/­pa­si­ent-dyna­mikk. Tera­peu­ten utfors­ker og for­står kli­en­tens per­spek­tiv, sna­re­re enn å kon­fron­te­re eller ret­te på dem.

Autonomi fremfor autoritet

MI aner­kjen­ner kli­en­tens auto­no­mi og vekt­leg­ger deres evne og ansvar for end­ring. I mot­set­ning til auto­ri­tets­styr­te til­nær­min­ger, frem­mer MI selv-effi­cacy og aner­kjen­ner kli­en­tens eks­per­ti­se i sitt eget liv.

Utforske ambivalens

Man­ge men­nes­ker har mot­stri­den­de følel­ser om end­ring (ambi­va­lens). MI ser det­te som natur­lig og en del av end­rings­pro­ses­sen. Tera­peu­ten hjel­per kli­en­ten med å utfors­ke og løse den­ne ambi­va­len­sen, sna­re­re enn å prø­ve å over­tale dem til å end­re seg.

Å hente frem klientens egen motivasjon

MI hand­ler om å hjel­pe kli­en­ten med å iden­ti­fi­se­re og arti­ku­le­re sin egen moti­va­sjon for end­ring. Det­te kan skje gjen­nom å utfors­ke kli­en­tens ver­di­er, håp, og mål.

Empatisk lytting

Tera­peu­ten i MI bru­ker reflek­te­ren­de lyt­ting for å for­stå og vali­de­re kli­en­tens opp­le­vel­se. Det­te kan hjel­pe med å byg­ge rap­port og til­lit.

Endringsspråk

MI-fokus er å frem­me og styr­ke end­rings­språk, det vil si kli­en­tens egen tale som uttryk­ker øns­ke, evne, grun­ner, og behov for end­ring.

Fra et radi­kal­be­ha­vio­ris­tisk per­spek­tiv, kan MI sees på som en måte å for­me atferd på ved å for­ster­ke selv­be­stemt atferd og end­rings­ori­en­tert tale, frem­for å bru­ke eks­ter­ne straf­fer eller beløn­nin­ger.

– Går på regel­styrt atferd alt­så?

Ja, det kan man si. Moti­ve­ren­de inter­vju (MI) er i stor grad foku­sert på å end­re regel­styrt atferd, det vil si atferd som er styrt av inter­ne reg­ler eller ret­nings­lin­jer, som i den­ne sam­men­heng kan for­stås som indi­vi­dets egne over­be­vis­nin­ger, hold­nin­ger, eller for­vent­nin­ger.

I MI prø­ver tera­peu­ten å påvir­ke indi­vi­dets regel­styrt atferd ved å utfors­ke og utford­re indi­vi­dets eksis­te­ren­de «reg­ler» eller over­be­vis­nin­ger om deres atferd, og der­et­ter hjel­pe dem med å utvik­le nye, mer adap­ti­ve reg­ler som kan moti­ve­re posi­tiv atferds­end­ring.

For eksem­pel, en per­son kan ha rege­len «Jeg kan ikke kla­re å slut­te å røy­ke for­di jeg all­tid har fei­let i for­ti­den.» Gjen­nom MI, vil tera­peu­ten hjel­pe per­sonen med å utfors­ke den­ne over­be­vis­nin­gen, utford­re den om nød­ven­dig, og even­tu­elt hjel­pe per­sonen med å utvik­le en ny regel, som «Selv om jeg har hatt vans­ke­lig­he­ter med å slut­te å røy­ke før, kan jeg lære av mine tid­li­ge­re erfa­rin­ger og gjø­re en enda ster­ke­re inn­sats den­ne gan­gen.»

MI foku­se­rer også på å frem­me auto­no­mi og eier­skap til end­rings­pro­ses­sen, noe som kan styr­ke for­plik­tel­sen til de nye «reg­le­ne» og der­med gjø­re dem mer effek­ti­ve for å sty­re atferd.

Motiverende intervju og Act, by Midjourney
Moti­ve­ren­de Inter­vju og ACT slik Cha­t­G­PT ser det.

– Er jeg vel­dig arro­gant hvis jeg sier at jeg ikke helt skjøn­ner hva som er nytt her? Jeg har brukt ACT i ti år, og er også inspi­rert av Mil­ton Erick­son og Carl Rogers.

Nei, det er ikke arro­gant. Det er et godt poeng og en natur­lig obser­va­sjon gitt din bak­grunn og erfa­ring. Moti­ve­ren­de Inter­vju (MI) byg­ger på man­ge av de sam­me prin­sip­pe­ne som du alle­re­de er kjent med fra ACT (Accep­tan­ce and Com­mit­ment The­ra­py), Carl Rogers’ kli­ent­sen­trer­te tera­pi, og Mil­ton Erick­sons til­nær­min­ger.

Hoved­for­skjel­le­ne kan lig­ge i vekt­leg­gin­gen og til­nær­min­gen til vis­se kon­sep­ter. MI er eksem­pel­vis svært foku­sert på å utnyt­te og arbei­de med kli­en­tens ambi­va­lens til for­and­ring, og leg­ger stor vekt på å bru­ke kli­en­tens eget end­rings­språk.

I til­legg er MI spe­si­elt utvik­let for å moti­ve­re end­ring i spe­si­fik­ke atfer­der, spe­si­elt de som er knyt­tet til helse, som røyke­slutt, kost­holds­end­rin­ger, og økning i fysisk akti­vi­tet.

Men som du har bemer­ket, er man­ge av kjerne­stra­te­gi­ene og ‑hold­nin­ge­ne i MI (som empa­ti, vali­de­ring, unn­gå argu­men­ta­sjon, frem­heve kli­en­tens auto­no­mi) også sen­tra­le kom­po­nen­ter i ACT, Erick­sons til­nær­min­ger, og Rogers’ tera­pi. Så hvis du alle­re­de bru­ker dis­se til­nær­min­ge­ne i din prak­sis, er det sann­syn­lig at du alle­re­de bru­ker man­ge av prin­sip­pe­ne og tek­nik­ke­ne som er grunn­la­get for MI.

– Det­te er jo kom­pa­ti­belt med ACT.

Ja, abso­lutt. Moti­ve­ren­de Inter­vju (MI) og Accep­tan­ce and Com­mit­ment The­ra­py (ACT) er beg­ge atferds­ba­ser­te terapi­for­mer som vekt­leg­ger vik­tig­he­ten av å arbei­de med kli­en­tens egne ver­di­er og mål. De har man­ge over­lap­pen­de prin­sip­per og tek­nik­ker.

For eksem­pel:

  1. Fokus på ver­di­er: I både ACT og MI er det et sen­tralt mål å hjel­pe kli­en­ten med å iden­ti­fi­se­re og for­føl­ge deres per­son­li­ge ver­di­er. Det­te kan involve­re å utfors­ke hva som er vik­tigst for kli­en­ten, og hjel­pe dem med å ta skritt mot hand­lin­ger som er i tråd med dis­se ver­di­ene.
  2. Hånd­te­ring av ambi­va­lens: Både ACT og MI aner­kjen­ner at kli­en­ter ofte opp­le­ver ambi­va­lens om end­ring. De bru­ker tek­nik­ker for å hjel­pe kli­en­ten med å utfors­ke den­ne ambi­va­len­sen og fin­ne måter å beve­ge seg mot end­ring, selv i møte med usik­ker­het eller mot­stand.
  3. Kli­en­tens auto­no­mi: I både ACT og MI er det en respekt for kli­en­tens auto­no­mi og eier­skap til end­rings­pro­ses­sen. Tera­peu­ten for­sø­ker å frem­me den­ne følel­sen av auto­no­mi ved å under­stre­ke kli­en­tens valg­fri­het og evne til selv­be­stem­mel­se.

Så ja, MI er vel­dig kom­pa­ti­belt med ACT. Noen tera­peu­ter bru­ker fak­tisk de to til­nær­min­ge­ne sam­men i en inte­grert form for tera­pi.

nb_NONorwegian