Fem år med WISC‑V

Fem år, 176 tes­ter, hoved­sa­ke­lig av barn som sli­ter på sko­len og hvor høy­be­ga­vel­se antas å være en del av pro­ble­ma­tik­ken.


Det ble 84 med WISC-IV, så så langt ser det ut til å være 260 alt i alt.

De sam­me fun­ne­ne som fra før ser ut til å gjel­de: De fles­te for­eld­re som tror bar­na deres er høy­be­ga­ve­de har rett. Her er, på ei fjøl, deskrip­tiv sta­ti­stikk på hele hur­ven med WISC‑V:

Hvis man ser på rent evne­nivå:

FSIQ: 50% skå­rer over 120.  60% skå­rer over 115.
GEI:  55% skå­rer over 120. 74% skå­rer over 115.

Det­te er alt­så på ingen måte dum­min­ger.

Og hvor man­ge skå­rer over 120 på minst én indeks? 80%.

Hvis du lurer på mer om WISC-tes­ting og sånn, så kan det være et poeng å star­te her eller her.

Fem år med WISC-V, by Midjourney
Fem år med WISC‑V

 

 

Det mest inter­es­san­te, synes jeg, og takk for at du har lest helt hit, er at gjen­nom­snitt­lig VSI er så lav – det tyder på at det er en god del under­pres­te­ring på grunn av syns­pro­ble­ma­tikk, og at syns­pro­ble­ma­tikk er mye van­li­ge­re enn jeg har trodd. 

Og – som van­lig – er AMI og PHI lave, noe som tyder på et eller annet, men rik­tig sik­ker er jeg ikke. AMI og PHI er ikke direk­te mål på exe­cuti­ve func­tioning, men de kan påvir­kes hvis exe­cuti­ve func­tioning er lav. På norsk betyr det at det kan være at mye høy­be­ga­vet-pro­ble­ma­tikk kan hand­le om at bar­na ikke kla­rer å bru­ke hodet så effek­tivt som de gjer­ne vil­le, og at det er frust­re­ren­de. Men mer forsk­ning er nød­ven­dig.

nb_NONorwegian