Hvordan lese WISC: Aldersekvivalenter

Alder­s­ekvi­va­len­ter er en form for resul­tat­mål som bru­kes i psy­ko­lo­gis­ke og peda­go­gis­ke tes­ter for å sam­men­lig­ne et indi­vids ytel­se med gjen­nom­snitt­lig ytel­se av indi­vi­der i en bestemt alders­grup­pe. Hvis, for eksem­pel, en seks år gam­mel elevs lese­fer­dig­he­ter er på nivå med gjen­nom­snit­tet for åtte­årin­ger, kan test­re­sul­ta­tet gi en alder­s­ekvi­va­lens på åtte år. Det­te kan synes å anty­de at bar­net har avan­ser­te fer­dig­he­ter sam­men­lig­net med jevn­ald­ren­de. Men alder­s­ekvi­va­len­ter gir bare et mål på hvor­dan et barns test­re­sul­tat sam­men­lig­ner seg med en norm­grup­pe, og tar ikke hen­syn til varia­bi­li­tet i utvik­lin­gen eller lærin­gen som natur­lig fore­kom­mer blant barn.

Bru­ken av alder­s­ekvi­va­len­ter kan være mis­vi­sen­de når de tol­kes som en direk­te indi­ka­sjon på et barns moden­het eller fer­dig­hets­nivå. Læring og mod­ning er kom­plek­se pro­ses­ser som ikke all­tid føl­ger en line­ær bane. To barn kan ha sam­me alder­s­ekvi­va­len­te resul­tat på en test, men de kan ha opp­nådd det­te resul­ta­tet gjen­nom svært for­skjel­li­ge utvik­lings­vei­er. Et barn kan ha hatt en tid­lig språk­spurt som gjør at de pres­te­rer godt på ver­ba­le tes­ter, mens et annet barn kan ha utvik­let fin­mo­to­ris­ke fer­dig­he­ter tid­li­ge­re, noe som påvir­ker deres evne til å utfø­re opp­ga­ver som involve­rer hånd-øye-koor­di­na­sjon.

I til­legg må man ta hen­syn til at alder­s­ekvi­va­len­ter ikke tar for seg omfan­get av fer­dig­he­ter som er mest­ret. For eksem­pel kan et barns evne til å løse mate­ma­tis­ke pro­ble­mer på et nivå med eld­re barn ikke nød­ven­dig­vis bety at de for­står de under­lig­gen­de mate­ma­tis­ke kon­sep­te­ne. De kan hus­ke og gjen­ta løs­nings­me­to­der uten dype­re for­stå­el­se, eller de kan være spe­si­elt gode til å løse et smalt utvalg av pro­ble­mer de har prak­ti­sert på, uten å kun­ne gene­ra­li­se­re dis­se fer­dig­he­te­ne til nye situa­sjo­ner.

Vide­re, når man vur­de­rer barns utvik­ling og læring, er det vik­tig å vur­de­re bre­de­re aspek­ter enn bare de kog­ni­ti­ve eller aka­de­mis­ke. Sosi­al, emo­sjo­nell og fysisk utvik­ling spil­ler også en avgjø­ren­de rol­le i et barns sam­le­de vekst og er ikke nød­ven­dig­vis reflek­tert i alder­s­ekvi­va­len­te skå­rer. Et barn kan for eksem­pel ha avan­ser­te mate­ma­tis­ke fer­dig­he­ter (som indi­kert av deres alder­s­ekvi­va­lens), men kan fort­satt være på sin kro­no­lo­gis­ke alder­snivå i evnen til å hånd­te­re emo­sjo­nel­le utford­rin­ger eller i sosi­alt sam­spill med jevn­ald­ren­de. Der­for bør alder­s­ekvi­va­len­ter bru­kes med for­sik­tig­het og i kon­tekst av et mer full­sten­dig bil­de av bar­nets utvik­ling.

Hvordan lese WISC: Aldersekvivalenter, by Midjourney
Hvor­dan lese WISC: Alder­s­ekvi­va­len­ter
nb_NONorwegian