Hvordan lese WISC: AMI – Arbeidsminne

AMI er et mål på et barns arbeids­min­ne, som er evnen til å mid­ler­ti­dig lag­re og mani­pu­le­re infor­ma­sjon i tan­ke­ne. Det­te er en kri­tisk fer­dig­het for å utfø­re man­ge kog­ni­ti­ve opp­ga­ver, så som pro­blem­løs­ning, mate­ma­tisk bereg­ning og for­stå­el­se av kom­plek­se teks­ter. En høy AMI-skår tyder på at bar­net effek­tivt kan hånd­te­re mye infor­ma­sjon sam­ti­dig, noe som er et tegn på sterk kog­ni­tiv bear­bei­dings­ka­pa­si­tet.

En lav skår på AMI kan tyde på for­skjel­li­ge utford­rin­ger. For eksem­pel kan det peke mot opp­merk­som­hets­vans­ker, som ofte obser­ve­res hos barn med ADHD. Det kan også tyde på pro­ble­mer med kort­tids­min­ne eller vans­ke­lig­he­ter med å pro­ses­se­re infor­ma­sjon effek­tivt. Imid­ler­tid er det vik­tig å mer­ke seg at en lav AMI-skår ikke nød­ven­dig­vis betyr en under­lig­gen­de nev­ro­lo­gisk eller kog­ni­tiv defekt; det kan også være et resul­tat av testangst eller man­gel på test­mo­ti­va­sjon. Der­for er det essen­si­elt å kom­bi­ne­re resul­ta­ter fra AMI med and­re vur­de­rin­ger og obser­va­sjo­ner for å få en full­sten­dig for­stå­el­se av bar­nets kog­ni­ti­ve funk­sjo­ner.

I tolk­nin­gen av AMI-resul­ta­ter er det vik­tig å vur­de­re bar­nets indi­vi­du­el­le bak­grunn og mil­jø. Fak­to­rer som språk­fer­dig­he­ter, kul­tu­rell bak­grunn og utdan­nings­mu­lig­he­ter kan påvir­ke pre­sta­sjo­nen på arbeids­minne­tes­ter. Vide­re bør man vur­de­re resul­ta­te­ne i sam­men­heng med and­re aspek­ter av bar­nets intel­li­gens og evner, som ver­bal for­stå­el­se og pro­ses­se­rings­has­tig­het, for å gi en hel­het­lig vur­de­ring av bar­nets kog­ni­ti­ve pro­fil. For barn med lave AMI-skå­rer kan mål­ret­tet støt­te og inter­ven­sjo­ner som arbeids­minne­tre­ning og kog­ni­ti­ve øvel­ser være guns­ti­ge for å for­bed­re deres evne til å hånd­te­re infor­ma­sjon og der­med støt­te deres aka­de­mis­ke pre­sta­sjo­ner og dag­lig fun­ge­ring.

Hvordan lese WISC: AMI – Arbeidsminne, by Midjourney
Hvor­dan lese WISC: AMI – Arbeids­min­ne
nb_NONorwegian