Til forberedelse før WISC-testing

Om WISC

WISC‑V bru­kes nor­malt for å kart­leg­ge intel­li­gens­pro­fil hos barn mel­lom 6 – 16. Den er utvik­let av Pear­son Assess­ment i USA, og er over­satt og til­rette­lagt for nors­ke for­hold. Den opp­da­te­res jevn­lig.


PPT (peda­go­gisk-psy­ko­lo­gisk tje­nes­te) plei­er å bru­ke WISC i kart­leg­ging når barn viser tegn på lære­vans­ker. WISC er med and­re ord kjent i sko­len. Det har vist seg at å kun­ne vise et WISC-resul­tat til sko­len kan være måten å få gehør på at man har et høy­be­ga­vet barn.

Om skårene

WISC gir fem del­skå­rer

  • Ver­bal for­stå­el­ses­in­deks (VFI)
  • Visuos­pa­ti­al indeks (VSI)
  • Fly­ten­de reson­ne­ring (FRI)
  • Arbeids­minne­in­deks (AMI)
  • Pro­ses­se­rings­has­tig­hets­in­deks (PHI)

som til­sam­men gir

  • Full­ska­la-IQ (FSIQ)
  • Gene­rell evne­in­deks (GEI)

VFI er et mål på almen­kunn­skap, og gir også indi­ka­sjo­ner på språk­lig styr­ke.

VSI er et mål på evne til å opp­fat­te og nyt­tig­gjø­re visu­ell infor­ma­sjon.

FRI er et mål på evne til å opp­fat­ning og reson­ne­ring. Til sam­men måler dis­se tre indek­se­ne gene­rell men­tal kapa­si­tet.

AMI sier noe om evne til å ha man­ge ting i hodet sam­ti­dig, mens PHI sier noe om evne til å ten­ke raskt og rik­tig. Til­sam­men måler dis­se to indek­se­ne gene­rell evne til effek­tiv bruk av evner.

FSIQ bereg­nes på bak­grunn av GAI samt AMI og PHI.

GAI reg­nes som den mest «san­ne» IQ-skå­ren når bar­net er høy­be­ga­vet.

Hos bega­ve­de barn er VFI, VSI og FRI van­lig­vis høye, og høy­ere enn AMI og PHI.

Om tilbakemelding

Før WISC-tes­ten blir det gjort et anam­nes­tisk inter­vju. Rap­por­ten, og råde­ne som blir gitt, vil da ta utgangs­punkt i anam­ne­sen og test­re­sul­ta­tet.

Når skå­re­ne er fer­dig utreg­net blir det laget en rap­port som viser skå­re­ne. Dis­se tal­le­ne kan nor­malt bare for­stås av men­nes­ker som har høy kom­pe­tan­se på WISC og intel­li­gens­tes­ting. Side 4 opp­sum­me­rer de fem del­skå­re­ne samt hoved­skå­ren.

Sam­men med den­ne rap­por­ten får du en opp­sum­me­ring av hva skå­re­ne betyr, i prosa­tekst. Det tar van­lig­vis noen dager før den­ne rap­por­ten blir sendt. Den vil ta utgangs­punkt i hva for­eld­re­ne og bar­net som tes­tes har sagt, og vil for­kla­re noe om hvor­dan det­te kan sees i lys av intel­li­gens­skå­ren.

Av de som er blitt tes­tet siden 2011 ut fra mis­tan­ke om høy­be­ga­vel­se, har ca. 60% vist seg å være høy­be­ga­ve­de. Alle var bega­vet over gjen­nom­snit­tet.

Om testsituasjonen

Tes­ten blir, hvis ikke annet er avtalt, utført i Oslo hos Flyt Kon­tor i Bjør­vi­ka, eller i Levan­ger hos Gren­del.

Før tes­tin­gen tar til, snak­ker jeg med bar­net og for­eld­re­ne (og evt. søs­ken som er med), og etab­le­rer at i dag er det bar­net som skal ta tes­ten som er hoved­per­sonen. Erfa­rings­mes­sig blir resul­ta­tet mest påli­te­lig der­som for­eld­re­ne ikke er sam­men med bar­net mens tes­tin­gen fore­går.

Det er van­lig å for­be­re­de bar­net ved å si at det­te er en serie med opp­ga­ver som skal vise hvor­dan bar­net liker å lære. Det er vik­tig å gjø­re så godt man kan, for­di det gir det mest kor­rek­te bil­det. Jeg plei­er å gjø­re hele tes­ten i én økt. Det­te er nytt med sis­te utga­ve av WISC, som er ras­ke­re å admi­ni­stre­re enn for­ri­ge utga­ve. Bar­na øns­ker sjel­den pau­se.

Bar­net tren­ger ikke ha med noe, men jeg anbe­fa­ler å ta med ei flas­ke med vann eller annen drik­ke. Ikke lov noe spen­nen­de rett etter­på som beløn­ning – da prø­ver bar­net å bli fort fer­dig.

Når tes­ten er fer­dig utført, bereg­ner jeg skå­re­ne og skri­ver dem ut slik at de kan gjen­nom­gås med for­eld­re. For­eld­re­ne kan ta med utskrif­ten, men de får også rap­por­ten i epost. Rap­por­ten i prosa­tekst kom­mer i epost noen dager sei­ne­re.

Om oppfølging

Resul­ta­tet av WISC-tes­ten kan for­tel­le om bar­net er høy­be­ga­vet, skole­flink, beg­ge deler, eller ingen av dele­ne. Det anam­nes­tis­ke inter­vju­et som gjø­res i for­kant har bidratt til å avdek­ke ytter­li­ge­re dia­gno­ser som evne­rik­het ofte skju­ler eller mas­ke­rer.

Resul­ta­tet kan føl­ge­lig bru­kes til å til­rette­leg­ge under­vis­ning for bar­net. Skole­flin­ke barn har f.eks. typisk let­te­re for å til­pas­se seg enn høy­be­ga­ve­de, mens høyb­ga­ve­de typisk tren­ger mer utford­rin­ger enn de skole­flin­ke.

Vår erfa­ring er at de bar­na som har brukt resul­ta­te­ne fra WISC-tes­ten til å få hos­pi­te­re i øvre klasse­trinn har hatt gle­de av det­te. Bekym­rin­ger for at bar­na ikke får med seg det grunn­leg­gen­de, eller får kunn­skaps­hul­ler, har vist seg å være ube­grun­net. Høy­be­ga­ve­de barn kla­rer å tet­te igjen hul­le­ne selv.

Om Grendel

Gren­del evi­dens­ba­sert psy­ko­lo­gi til­byr tje­nes­ter innen alt fra psyko­te­ra­pi til sam­men­set­ting av team. Rolf Mar­vin Bøe Lind­gren var fer­dig utdan­net psy­ko­log i 1997. Han erfa­ring bl.a. om psyko­te­ra­peut, head­hun­ter, pro­gram­me­rer og typo­graf. Han har siden 2016 arbei­det som pri­vat­prak­ti­se­ren­de psy­ko­log i Levan­ger.

Lise Mari Mal­mo var fer­dig utdan­net spe­sial­pe­da­gog i 2003. Hun har erfa­ring som peda­go­gisk leder i barne­hage, og som spe­sial­pe­da­gog.

Gren­del evi­dens­ba­sert psy­ko­lo­gi dis­po­ne­rer loka­ler på Moa­fjæ­ra 8C, 7606 Levan­ger, og Flyt Kon­tor, Dron­ning Eufe­mias gt 16, 0191 Oslo.

Til forberedelse før WISC-testing, by Midjourney
Til for­be­re­del­se før WISC-tes­ting
nb_NONorwegian