Microsoft Word: Vi må kreve mer av brukerne

Det er vans­ke­lig å unn­gå å kjen­ne igjen frust­ra­sjo­nen Hanne Øst­li Jakob­sen beskri­ver i Mor­gen­bla­det 2023-11-01. Jeg bru­ker selv Word så lite jeg kan, skal det se bra ut, bru­ker jeg LaTeX, som har opp­rin­nel­se fra 1977. Selv om jeg er enig i pro­ble­met hun beskri­ver, støt­ter jeg ikke løs­nin­gen hun pre­sen­te­rer.

Jeg blir ofte for­bau­set når and­re for­fat­te­re stil­ler meg helt grunn­leg­gen­de spørs­mål om Word. Jeg er nerd, jeg bru­ker Word mini­malt, men jeg kan Word. Alt Øst­li Jakob­sen beskri­ver er ting som er lett å fin­ne ut av, hvis man tar seg tid til å lære Word. Hvil­ken hånd­ver­ker tar seg ikke tid til å lære verk­tøy­et ved­kom­men­de bru­ker? For­fat­te­re, åpen­bart. Word er ikke magisk, det har en ind­re logikk. Word, med alle sine pus­sig­he­ter, og alle sine årsa­ker til at jeg bru­ker det så lite jeg kan, er et vel­dig effek­tivt verk­tøy hvis man kan det, og vel­dig lite effek­tivt hvis man ikke kan det.

Jeg ser pro­ble­met litt som jeg ser pro­ble­met med at alle jour­nal­sys­te­mer (jeg er ikke bare nerd, men også psy­ko­log) jeg har vært borti er elen­di­ge: Bru­ker­ne stil­ler ikke krav. Hvor­for gjør de ikke det? Jo, for­di de ikke kan nok om IT til å kun­ne stil­le krav. Hvis psy­ko­lo­ger had­de kun­net like mye om IT som inge­ni­ø­rer, vil­le ingen psy­ko­log had­de tatt i det jour­nal­sys­te­met de bru­ker, for de had­de visst at det går an å gjø­re det uen­de­lig mye bed­re.

Micro­soft Word, alle jour­nal­sys­te­mer jeg har vært borti, svært mye av den soft­waren man påleg­ges å bru­ke hvis man er ansatt et sted, bry­ter med grunn­leg­gen­de prin­sip­per for ergo­no­mi som har vært kjent i man­ge år. Det ble under­vist i gra­fis­ke bru­ker­grense­snitt ved Stan­ford på søtti­tal­let (det var der­fra, og ikke fra Xerox, at Apple fikk inspi­ra­sjo­nen til å utvik­le Macin­tosh). Donald Nor­man, Joel Spol­sky, Alan Cooper, Jef Raskin er kjen­te navn innen utvik­ling av gra­fis­ke bru­ker­grense­snitt. Nor­man ble spurt i 2003 om hvor­for det er så mye dår­lig soft­ware når vi vet hva som trengs for at den skal være god? Han svar­te at det er for­di aka­de­mia og indu­stri­en ikke snak­ker sam­men. Spolskys svar til at det fin­nes enk­le­re alter­na­ti­ver til Word, er at alle enk­le­re alter­na­ti­ver mang­ler ting som 95% av bru­ker­ne tren­ger. Så de res­te­ren­de 5% som er for­nøyd, skjøn­ner ikke hvor­for de and­re ikke føl­ger dem.

Når unge­ne kla­rer å set­te seg inn i svært avan­ser­te bru­ker­grense­snitt til de sis­te spil­le­ne sine, kom­mer det ikke av at de er unger og tar sånt kjapt. Det kom­mer av at spill ikke kjø­pes inn av inn­kjøps­sje­fer, men av de som skal bru­ke dem. Så data­spill utvik­les av men­nes­ker som kan det­te med utvik­ling av bru­ker­grense­snitt. Man kan star­te et spill og man kan gjø­re noe uten å gå på kurs. Kon­tor­soft­ware, der­imot, kjø­pes inn av inn­kjøps­sje­fer. Der­for kan sel­ger­ne lure inn­kjøps­sje­fe­ne til å tro at det ikke er mulig å lage data­pro­gram­mer hvor bru­ker­ne ikke må på kurs for å lære å lag­re doku­men­ter og å skri­ve dem ut.

Du kan som ansatt i en stor bedrift nor­malt ikke uten vide­re byt­te ut Word, for­di sto­re bedrif­ter base­rer hele fly­ten sin på Word, på doku­ment­ma­ler som bare Word for­står, og på utvi­del­ser (mak­ro­er) som bare Word for­står. Og doku­ment­for­ma­tet til Word er, vel, det er vans­ke­lig å skri­ve soft­ware som kan lese og skri­ve kom­plek­se Word-doku­men­ter feil­fritt (hvis det ikke er din erfa­ring, har du ikke sett et kom­plekst Word-doku­ment).

Det som er grun­nen til at alle bru­ker Word, er at alle and­re gjør det, og at det å bru­ke alter­na­ti­ver til Word kre­ver IT-kom­pe­tan­se, det også, med en gang du skal utveks­le doku­men­ter med noen.

Det bur­de ha vært et offent­lig krav om at det skul­le eksis­te­re en offent­lig doku­ment­stan­dard som alle data­pro­gram­mer skul­le kun­ne lese. Da vil­le det vært mulig for hvem som helst å skri­ve doku­men­ter som utnyt­tet rele­van­te ande­ler av stan­dar­den, og lot res­ten lig­ge. Det­te er fullt mulig, men den jev­ne IT-bru­ker har ingen anel­se om hva det­te betyr, engang. Det er det sam­me med Helse­platt­for­men: Hel­ler enn å utvik­le en fel­les soft­ware som alle skul­le bru­ke, bur­de de utvik­let en stan­dard for hva et jour­nal­sys­tem skal ha av funk­sjo­na­li­tet, og så over­late til pri­va­te å utvik­le sys­te­mer som føl­ger den­ne stan­dar­den.

Mens vi ven­ter på et mira­kel, vil de fles­te fort­satt bru­ke 5% av funk­sjo­na­li­te­ten i Word, og for­stå 2% av den. Og å kla­ge over at ufor­ståe­li­ge ting skjer, som de had­de for­stått om de had­de lest seg opp – eller i ver­ste fall tatt et kurs. Kan­skje man skul­le kre­ve av arbeids­gi­ve­re som bru­ker Micro­soft at de må sen­de bru­ker­ne på kurs i ei uke for å kun­ne bru­ke det?  Det vil­le gjort noe med utbre­del­sen av Word.

Microsoft Word: Vi må kreve mer av brukerne, by DALL-E 3
Micro­soft Word: Vi må kre­ve mer av bru­ker­ne
nb_NONorwegian