Hva prosjektledere bør vite om programmerere

Det­te er en ørlite omar­bei­det ver­sjon av en artik­kel som ble sendt til Com­pu­ter­world hvor en svært for­kor­tet utga­ve ble tryk­ket.

I Com­pu­ter­world 67 2005 dis­ku­te­res det hvor­for IT-pro­sjek­ter går over tid og bud­sjett. Det hev­des at den vik­tigs­te årsa­ken er dår­lig pro­sjekt­le­del­se. Jeg hev­der at en av kom­po­nen­te­ne i dår­lig pro­sjekt­le­del­se som van­lig­vis blir over­sett, er for­stå­el­se av hvor­dan pro­gram­me­re­re sam­hand­ler. I det føl­gen­de vil jeg pre­sen­te­re hva nyere forsk­ning sier om hva pro­sjekt­le­de­re, for å kun­ne utøve god pro­sjekt­le­del­se, bør vite om pro­gram­me­re­re.

Con­ti­nue read­ing «Hva pro­sjekt­le­de­re bør vite om pro­gram­me­re­re»