Presentasjon på Software 2011

Jeg skal snak­ke om hvor­dan  man over­ta­ler kon­ser­va­ti­ve IT-sje­fer til å vur­de­re nye og utra­di­sjo­nel­le løs­nin­ger på Soft­ware 2011.

Data­fo­renin­gen har laget en fint pro­gram for den aktu­el­le dagen, og en pre­sen­ta­sjon av fore­drags­hol­der­ne har de også fått til.

Sees vi der?

 

 

 

Con­ti­nue read­ing «Pre­sen­ta­sjon på Soft­ware 2011»

Swahili-norsk ordbok slik programmereren ser det (eller, hvorfor jeg ikke har blogget så mye i det siste)

Folk spør av og til hvor­dan jeg har tid til å være så aktiv på net­tet, og sva­ret på det er at det har jeg jo ikke. Sær­lig ikke i det sis­te, med ny jobb og ny kjæ­res­te og ny lei­lig­het og … vel, dere skjøn­ner. Jeg har skre­vet litt nylig om IQ i Dagens Nærings­liv og vært på radio etpar gan­ger og noe grei­er … men blog­ging er det ikke blitt mye av.

I skri­ven­de stund job­ber jeg med nyes­te utga­ve av Spar­ta­cus for­lags Swa­hi­li-Norsk ord­bok. Førs­te opp­lag kom i 1997, og er utsolgt. Da bru­ke for­fat­te­ren en File­ma­ker-data­base som jeg nenn­somt pluk­ket data­ene ut av og over­sat­te til LaTeX. Den­gang bruk­te jeg Perl. Det vil jeg ikke len­ger. Den­ne gan­gen, 2. utga­ve, er det fort­satt LaTeX (Jeg synes Con­TeXt er vak­kert, men ikke vel­dig godt doku­men­tert og et beve­ge­lig mål uan­sett).

Men den­ne gan­gen bru­ker jeg et ordent­lig pro­gram­me­rings­språk. Com­mon Lisp, og imple­men­ta­sjo­nen er Clozu­re CL for MacOS. (Onde tun­ger vil ha det til at det er fle­re Lisp-omgi­vel­ser enn pro­gram­mer skre­vet i Lisp. Ikke hør på dem.)

Her er koden så langt. Vak­kert. Jeg vet hvor­dan det vil­le sett ut i Perl.

Con­ti­nue read­ing «Swa­hi­li-norsk ord­bok slik pro­gram­me­re­ren ser det (eller, hvor­for jeg ikke har blog­get så mye i det sis­te)»

Nei, man får ikke øket IT-kompetanse av å spille dataspill

SafariScreenSnapz006.png

Kul­tur­av­de­lin­ga i Roga­land fyl­kes­kom­mu­ne kom­mer med et at av de mest data­an­alfa­be­tis­ke utspil­le­ne jeg har sett på len­ge.

Nei, en data­ma­skin er ikke en magisk dings som man blir proff på bare av å bru­ke den og av å opp­da­ge mulig­he­te­ne. Skal man lære seg å bru­ke data ordent­lig, må man kun­ne mye. Det man lærer av å spil­le spill på en data­ma­skin er at man kan spil­le spill på den. Man lærer ikke å lage sti­ler i Word; at det går an på bru­ke and­re pro­gram­mer til å skri­ve teks­ter enn Word; og man lærer ikke at stan­dar­di­se­ring av doku­ment­for­ma­ter ikke betyr at alle skal bru­ke Word. For eksem­pel.

Con­ti­nue read­ing «Nei, man får ikke øket IT-kom­pe­tan­se av å spil­le data­spill»

Ny mobil – hjelp! II

I febru­ar 2008 spur­te jeg IT-Avi­sens lese­re om de kun­ne anbe­fa­le en mobil basert på kri­te­ri­ene neden­un­der. Jeg kjøp­te den som leser­ne abe­fal­te, men unge­ne har vært flin­ke til å gi den en tid­lig død, og jeg spe­ku­le­rer på å kjø­pe en ny. Kri­te­ri­ene neden­un­der gjel­der fort­satt. Jeg er ikke over­be­vist om at eks­p­edi­tø­ren i mobil­bu­tik­ken nød­ven­dieg­vis vet sva­ret på hvil­ken modell som har – eller ikke har – hva, så jeg spør blog­gens leser: Hva slags mobil vil jeg ha?

Con­ti­nue read­ing «Ny mobil – hjelp! II»

PC i skolen betraktet som skadelig

Det er ingen peda­go­gis­ke eller and­re viten­ska­pe­li­ge grun­ner til at det skul­le være nød­ven­dig eller endog øns­ke­lig å ha PC i sko­len i det hele tatt. I det føl­gen­de vil jeg for­kla­re hvor­for.

Tida di er dyre­bar, så hvor­for inn­bil­ler jeg meg at jeg har så mye greie på det­te at det er verdt tida di å lese det­te? Så la meg begyn­ne med å lis­te opp mine cre­den­ti­als:

  1. Jeg er en nerd. Jeg fikk min førs­te data­ma­skin, en ZX Spec­trum, da jeg var 12.
  2. Jeg har job­bet med IT eller IT-rela­ter­te ting hele livet. Som stu­dent ved UiO og EDB-ope­ra­tør på USIT har jeg drif­tet, brukt eller pro­gram­mert stor­ma­ski­ner, mini­ma­ski­ner og små­ma­ski­ner; og dre­vet bru­ker­støt­te på VMS, Unix, Mac og PC.
  3. Jeg er utdan­net psy­ko­log og har for­dy­pet meg i teori og forsk­ning om hvor­dan effek­tiv under­vis­ning bur­de fore­gå, og har vært med på å plan­leg­ge pen­sum­lis­te i men­nes­ke-maskin­in­ter­ak­sjon ved HIAK.

Con­ti­nue read­ing «PC i sko­len betrak­tet som ska­de­lig»

Noen tanker om hvorfor folk kjøper Mac selv om PC er billigere

En gang i tida het Apple «The troubled com­pu­ter maker». Michael Dell fore­slo at Apple ble solgt og res­te­ne av sal­get gikk til eier­ne. Nå for­kla­res den suk­ses­sen Apple har for tida med at Apple er et kult vare­mer­ke, uten at noen tar seg bry­et med å for­kla­re hvor­dan det ble slik.

Con­ti­nue read­ing «Noen tan­ker om hvor­for folk kjø­per Mac selv om PC er bil­li­ge­re»