Presentasjon på Software 2011

Jeg skal snak­ke om hvor­dan  man over­ta­ler kon­ser­va­ti­ve IT-sje­­fer til å vur­de­re nye og utra­di­sjo­nel­le løs­nin­ger på Soft­ware 2011. Data­fo­renin­gen har laget en fint pro­gram for den aktu­el­le dagen, og en pre­sen­ta­sjon av fore­drags­hol­der­ne har de også fått til. Sees vi der?      

Nei, man får ikke øket IT-kompetanse av å spille dataspill

Kul­tur­av­de­lin­ga i Roga­land fyl­kes­kom­mu­ne kom­mer med et at av de mest data­an­alfa­be­tis­ke utspil­le­ne ← ← jeg har sett på len­ge. Nei, en data­ma­skin er ikke en magisk dings som man blir proff på bare av å bru­ke den og av å opp­da­ge mulig­he­te­ne. Skal man lære seg å bru­ke data ordent­lig, må man kun­ne mye. […]

Ny mobil – hjelp! II

I febru­ar 2008 spur­te jeg IT-Avi­­sens lese­re om de kun­ne anbe­fa­le en mobil basert på kri­te­ri­ene neden­un­der. Jeg kjøp­te den som leser­ne abe­fal­te, men unge­ne har vært flin­ke til å gi den en tid­lig død, og jeg spe­ku­le­rer på å kjø­pe en ny. Kri­te­ri­ene neden­un­der gjel­der fort­satt. Jeg er ikke over­be­vist om at eks­p­edi­tø­ren i […]

Why Google will buy Twitter

The­re’s no doubt about it – Twit­ter is hot, and it’s hot among us old cod­gers. Or wan­na­be old cod­gers. Whate­ver. So what’s the most annoy­ing thing about Twit­ter? Twit­ter doesn’t sca­le, that’s what. Look­ing back: The nucle­ar near-disas­­ter of Three Mile Island

Noen tanker om hvorfor folk kjøper Mac selv om PC er billigere

En gang i tida het Apple «The troubled com­pu­ter maker». Michael Dell fore­slo at Apple ble solgt og res­te­ne av sal­get gikk til eier­ne. Nå for­kla­res den suk­ses­sen Apple har for tida med at Apple er et kult vare­mer­ke, uten at noen tar seg bry­et med å for­kla­re hvor­dan det ble slik.

nb_NONorwegian