Nobelt

Egil Ols­viks inn­sats for å gjø­re det bes­te til det godes fien­de i Mor­gen­bla­det 9 – 16 novem­ber bur­de kan­skje kva­li­fi­se­re til Nobel­pri­sen, der han set­ter opp kri­te­ri­er for evi­dens­ba­ser­ting helt hin­si­des det som er både øns­ke­lig og nød­ven­dig. Hen­sik­ten med tera­pi er å gjø­re kli­en­ter i stand til å gjø­re ting de ikke var i stand […]

Menn som velger og kvinner som blir valgt

Sendt som kom­men­tar til Mor­gen­bla­det. Scru­el­la de Vil­le er ikke begeist­ret for den stil­lin­gen kvin­ner blir gitt i ett nylig opp­slag i Dag­bla­det Maga­si­net. Menn vel­ger ikke kvin­ner som er smar­te­re enn dem selv, og det kan Scru­el­la vans­ke­lig tol­ke anner­le­des enn at kvin­ner pluk­kes pas­sivt opp etter at man­nen har gjort en kort eva­lu­e­ring […]

nb_NONorwegian