Nobelt

Egil Ols­viks inn­sats for å gjø­re det bes­te til det godes fien­de i Mor­gen­bla­det 9 – 16 novem­ber bur­de kan­skje kva­li­fi­se­re til Nobel­pri­sen, der han set­ter opp kri­te­ri­er for evi­dens­ba­ser­ting helt hin­si­des det som er både øns­ke­lig og nød­ven­dig. Hen­sik­ten med tera­pi er å gjø­re kli­en­ter i stand til å gjø­re ting de ikke var i stand til å gjø­re før tera­pi­en. Det er ikke noe hokus­po­kus å måle det­te. Nor­mal viten­ska­pe­lig psy­ko­lo­gisk meto­de er det man tren­ger.

Con­ti­nue read­ing «Nobelt»

Menn som velger og kvinner som blir valgt

Sendt som kom­men­tar til Mor­gen­bla­det.

Scru­el­la de Vil­le er ikke begeist­ret for den stil­lin­gen kvin­ner blir gitt i ett nylig opp­slag i Dag­bla­det Maga­si­net. Menn vel­ger ikke kvin­ner som er smar­te­re enn dem selv, og det kan Scru­el­la vans­ke­lig tol­ke anner­le­des enn at kvin­ner pluk­kes pas­sivt opp etter at man­nen har gjort en kort eva­lu­e­ring av hen­nes intel­lekt og fun­net det for­svar­lig lavt til å hop­pe over den ters­ke­len han set­ter fram. At kvin­ner set­tes i et slikt lys i artik­ke­len er selv­sagt bekla­ge­lig. Det er anta­ge­lig like rik­tig å si at kvin­ner vel­ger menn som er smar­te­re enn dem, gitt at det skjer en eva­lu­e­ring fra beg­ge par­ter før et for­hold inn­gås. De som taper, i den grad de øns­ker å være med på leken, er dum­me menn og smar­te kvin­ner, og nei­men om de to grup­pe­ne vil ta hver­and­re som trøste­pre­mie.

Con­ti­nue read­ing «Menn som vel­ger og kvin­ner som blir valgt»