Seniorer billig til salgs her, De

Tryk­ket i Uke­avi­sen Ledel­se 10. febru­ar 2006.  HR Nor­ge og Man­dag Mor­gen rap­por­te­rer at senio­rer – defi­nert som men­nes­ker over 45 – reg­nes som svært lite attrak­ti­ve for svært man­ge bedrif­ter. Sen­ter for Senior­po­li­tikk ryk­ker ut til for­svar for de eld­re, og HR Nor­ge er også bekym­ret. Det er kna­pt noe som tyder på at […]

nb_NONorwegian