Kunnskapsforakt hos politikere (og ledere?)

Den for­ak­ten for kunn­skap og reflek­sjon som poli­ti­ke­re og lede­re viser i den nyli­ge debat­ten om fød­sels­per­mi­sjo­nen, og den mang­len­de påføl­gen­de debat­ten om hvil­ken rol­le forsk­ning egent­lig bør spil­le for poli­ti­ke­re og and­re lede­re, gir stor grunn til bekym­ring.

Kontorkrigere

Kon­flikt­sky bedrif­ter som arne­sted for psy­ko­pa­ter

Coaching som én psykolog ser det

Tryk­ket i Uke­avi­sen Ledel­se 23. mars 2007. Dis­ku­sjo­nen som har pågått mel­lom coacher, og coacher og psy­ko­lo­ger de sis­te måne­de­ne i Uke­avi­sen Ledel­se har stort sett gått meg hus for­bi, men en set­ning fra en coach i en artik­kel nylig fikk meg til å ten­ke. Poen­get til coachen var at sje­fer ikke kan være coacher […]

Cowboyer og indianere i rekrutteringsbransjen

Tryk­ket i Uke­avi­sen Ledel­se 10. novem­ber 2006. Uke­avi­sen Ledel­se adva­rer mot cow­boy­er i rekrut­te­rings­bran­sjen. I det føl­gen­de vil vi beskri­ve hvil­ken kunn­skap vi mener en direk­tør eller HR-ansvar­­lig bør vite for å vel­ge rik­tig hode­je­ger. Det er et sam­funns­mes­sig pro­blem at den­ne kunn­ska­pen ikke er mer utbredt. Det er neg­a­tivt for bedrif­ten, det er neg­a­tivt […]

Hogan i byen

Tryk­ket i Uke­avi­sen Ledel­se 1. okto­ber 2006 Uke­avi­sen Ledel­se for­tel­ler oss i for­bin­del­se med Bob Hogans nor­ges­be­søk at per­son­lig­het har avgjø­ren­de betyd­ning for leder­skap. Det er i og for seg rik­tig, men det er det mye annet som har, også. Utdan­nel­se, for eksem­pel. Intel­li­gens har ofte stør­re betyd­ning. Nett­verk. Mar­keds­mu­lig­he­ter. Det er mye som er […]

Jovisst har personlighet betydning!

Tryk­ket i Uke­avi­sen Ledel­se 19. mai 2006. Paul Mox­nes hev­der at per­son­lig­hets­trekk er lite vik­ti­ge i ledel­se. Det­te har han på en måte rett i. Det kom­mer litt av hva man leg­ger i begre­pet vik­tig.

nb_NONorwegian