Selvfølgelighetenes vitenskap

Tryk­ket i Dag­bla­det ons­dag 19. juli 2006. Stor­tings­re­pre­sen­tant Gun­nar Gun­der­sen (H) pole­mi­se­rer i Dag­bla­det 16.07.06 mot Dju­pe­dals for­slag til meto­de for bed­ring av disi­plin i sko­len. Han foku­se­rer på selv­føl­ge­lig­he­ter.

Djupedal og barneoppdragelse

Tryk­ket i Dag­bla­det 13. juli 2006. Dag­bla­det pre­sen­te­rer noen pus­si­ge betrakt­nin­ger på leder­plass 11. juli. Det drei­er seg om meto­der for å få økt disi­plin i sko­len, noe OECD-rap­­por­­ter viser at Nor­ge spe­si­elt sli­ter med. Det er natur­lig­vis et PR-mes­­sig pro­blem at grunn­leg­gen­de meto­der må bru­kes for å lære barn disi­plin. Det er natur­lig å […]

Det er bare her i landet at …

Sendt som kom­men­tar til Dag­bla­det Vi er en gjeng med intel­lek­tu­el­le (vi har vekt­tall fra Blin­dern og vi kan lese uten å beve­ge lep­pe­ne) som har und­ret oss noe over hvor­for Dag­bla­det tryk­ket kro­nik­ken Hvem er de intel­lek­tu­el­le?

nb_NONorwegian