Tester som mestrer

Sendt til Dag­bla­det som kom­men­tar til Barn som mest­rer – og ikke mest­rer 2012-03-16 og refu­sert av Dag­bla­det 2012-03-19

Petter­s­vold og Øst­rem leve­rer en beti­me­lig og ven­tet kri­tikk av tes­ting av barne­hage­barn Dag­bla­det 15. mars i år. Noe av kri­tik­ken tref­fer imid­ler­tid ikke der den skal.

Con­ti­nue read­ing «Tes­ter som mest­rer»

Effekt av IQ

Sendt som inn­legg til Dag­bla­det.

Det er vans­ke­lig å for­hol­de seg rasjo­nelt til den reto­rik­ken som filo­sof Bjørn Yng­ve Tollef­sen bru­ker i sin pole­mikk mot meg i Dag­bla­det 13.08.06. Etter «Ceci n’est pas une pipe» kan hvem som helst snu noe på hodet og tro de er ori­gi­na­le. Edgar Allan Poes M. Dupin kom­men­ter­te kynisk: «The mass of the peop­le regard as pro­found only him who sug­gests pun­gent con­tra­dic­tions of the gene­ral idea.» I et av for­or­de­ne til Mervyn Pea­k­es Gor­meng­hast poeng­te­res det at der­som nabo­en leg­ger hel­le­ne på langs i hagen, kan du prø­ve å være ori­gi­nal og leg­ge dem på tvers. Det trengs en Peake for å gjø­re noe som avgjort er noe helt annet. Det vir­ker som om Tollef­sens tror han til­fø­rer dis­ku­sjo­nen om IQ-tes­ting noe nytt ved enkelt å snu ting på hodet, og det gjør det vans­ke­lig å vite hvor man skal begyn­ne.

Con­ti­nue read­ing «Effekt av IQ»

PALS og overgrep

Tryk­ket i Dag­bla­det 29. juli 2006.

Sigrun Tøm­me­rås bekym­rer seg i Dag­bla­det 26.06.06 over at det i dis­ku­sjo­nen om PALS, en peda­go­gisk meto­de for å redu­se­re pro­blem­opp­før­sel i sko­len, ikke blir tatt hen­syn til at man­ge barn som viser slik opp­før­sel er utsatt for over­grep. Men det­te er to for­skjel­li­ge dis­ku­sjo­ner.

Con­ti­nue read­ing «PALS og over­grep»