Hvordan ta imot 100.000 flyktninger?

Brun­ost, kvikk­lunsj, sosia­le nor­mer, plik­ter og ret­tig­he­ter, for­vent­nin­ger og goder – hva løn­ner det seg å kun­ne for å føle kun­ne føle seg lyk­ke­lig, pro­duk­tiv og fri i Nor­ge?

Tester som mestrer

Sendt til Dag­bla­det som kom­men­tar til http://www.dagbladet.no/a/20693083/ 2012-03-16 og refu­sert av Dag­bla­det 2012-03-19

PC i skolen: Mot

Det­te er ene halv­part av at debatt­inn­legg i Dag­bla­det søn­dag 2010-02-28 om for eller mot PC i sko­len. Jeg var mot. Knut Yrvin var for.

Effekt av IQ

Sendt som inn­legg til Dag­bla­det. Det er vans­ke­lig å for­hol­de seg rasjo­nelt til den reto­rik­ken som filo­sof Bjørn Yng­ve Tollef­sen bru­ker i sin pole­mikk mot meg i Dag­bla­det 13.08.06. Etter «Ceci n’est pas une pipe» kan hvem som helst snu noe på hodet og tro de er ori­gi­na­le. Edgar Allan Poes M. Dupin kom­men­ter­te kynisk: […]

Intelligens og rare mennesker

Tryk­ket i Dag­bla­det 5. august 2006. Bjørn Yng­ve Tollef­sen gjen­tar gam­le myter om IQ og intel­li­gens i Dag­bla­det 02.08.06, hvor han til­syne­la­ten­de argu­men­te­rer mot et sty­re av de smar­te for­di smar­te også kan være gans­ke ure­flek­ter­te.

PALS og overgrep

Tryk­ket i Dag­bla­det 29. juli 2006. Sigrun Tøm­me­rås bekym­rer seg i Dag­bla­det 26.06.06 over at det i dis­ku­sjo­nen om PALS, en peda­go­gisk meto­de for å redu­se­re pro­blem­opp­før­sel i sko­len, ikke blir tatt hen­syn til at man­ge barn som viser slik opp­før­sel er utsatt for over­grep. Men det­te er to for­skjel­li­ge dis­ku­sjo­ner.

Selvfølgelighetenes vitenskap

Tryk­ket i Dag­bla­det ons­dag 19. juli 2006. Stor­tings­re­pre­sen­tant Gun­nar Gun­der­sen (H) pole­mi­se­rer i Dag­bla­det 16.07.06 mot Dju­pe­dals for­slag til meto­de for bed­ring av disi­plin i sko­len. Han foku­se­rer på selv­føl­ge­lig­he­ter.

nb_NONorwegian