Kronikk til NRK Ytring: Richard Dakwin’s rett til å være drittsekk

Richard Dawkins, pro­fes­sor i bio­lo­gi ved Oxford, har sagt på Twit­ter at det vil være umo­ralsk å føde et barn med Downs syn­drom der­som man kan vel­ge. Arn­finn Petter­sen, som job­ber i Human-Etisk For­bund, mener at det er på tide at huma­nis­ter bry­ter med Dawkins på grunn av den­ne for­mu­le­rin­ga. I så fall vil jeg bry­te med Human-Etisk For­bund. Con­ti­nue read­ing «Kro­nikk til NRK Ytring: Richard Dakwin’s rett til å være dritt­sekk»

Kronikk til NRK Ytring: Introversjon, utadvendhet og hva arbeidsgivere egentlig bør se etter

Jeg ble ringt opp av NRK Ytring med spørs­mål om å skri­ve en slags opp­føl­ger­kro­nikk i en serie de had­de.

For­sla­get mitt ble til Ekstro­ver­te er ikke all­tid utad­vend­te, mens de to fore­gå­en­de i seri­en var  Opp­rei­sing for de inn­ad­vend­te og Bare ses, ikke høres? Con­ti­nue read­ing «Kro­nikk til NRK Ytring: Intro­ver­sjon, utad­vend­het og hva arbeids­gi­ve­re egent­lig bør se etter»