Om gyldighet og ugyldighet i personlighetstesting

Per­son­lig­hets­tes­ter blir brukt i sta­dig fle­re sam­men­hen­ger. Reak­sjo­ne­ne på bruk av sli­ke tes­ter ser ut til å ha en tendens til å variere mel­lom blank avvis­ning og ukri­tisk god­ta­gel­se. Det er natur­lig­vis for­nuf­tig å være like skep­tisk til per­son­lig­hets­tes­ting som alt annet. I den­ne artik­ke­len kom­mer jeg ikke desto mind­re kom­mer til å argu­men­te­re for […]

Det ubevisste i lys av nyere teori og forskning

Det er i den sene­re tid skjedd en for­ny­el­se i inter­es­sen for det ube­viss­te. Det­te er kan­skje sær­lig i for­bin­del­se med PDPteori­er om bevisst­het, som kan gi et utvi­det per­spek­tiv på stu­di­et av det ube­viss­te, både i rela­sjon til emo­sjo­ner, og til psy­kona­ly­tisk for­stå­el­se av det ube­viss­te. Det later til at det ube­viss­te er mer […]

nb_NONorwegian