Forskning: Er det mulig å vurdere mennesker basert på profilene deres på sosiale nettsteder?

Ja, det er fak­tisk mulig å vur­de­re men­nes­ker nok­så nøy­ak­tig basert på hvor­dan de opp­fø­rer seg på nett, fore­slår Donald H Kluem­per & Peter A. Rosen (Jour­nal of Mana­ge­ri­al Psycho­lo­gy 24(6) pp 567 – 580/DOI 10.1108/02683940910974134). 63 men­nes­ker vur­der­te seks per­soner basert på pro­fi­le­ne deres på sosia­le nett­ste­der. De 63 men­nes­ke­ne vur­der­te pro­fi­le­ne på 378 måle­punk­ter. Dis­se […]

Dagens ungdom

Jeg pas­se­rer snart 40. Om under en måned er jeg 41. I den for­bin­del­se akter jeg å begyn­ne å fin­pus­se den gret­ne, over­bæ­ren­de sti­len jeg har polert sam­vit­tig­hets­fullt siden jeg ble født og vel så det.

Jovisst har personlighet betydning!

Tryk­ket i Uke­avi­sen Ledel­se 19. mai 2006. Paul Mox­nes hev­der at per­son­lig­hets­trekk er lite vik­ti­ge i ledel­se. Det­te har han på en måte rett i. Det kom­mer litt av hva man leg­ger i begre­pet vik­tig.

Seniorer billig til salgs her, De

Tryk­ket i Uke­avi­sen Ledel­se 10. febru­ar 2006.  HR Nor­ge og Man­dag Mor­gen rap­por­te­rer at senio­rer – defi­nert som men­nes­ker over 45 – reg­nes som svært lite attrak­ti­ve for svært man­ge bedrif­ter. Sen­ter for Senior­po­li­tikk ryk­ker ut til for­svar for de eld­re, og HR Nor­ge er også bekym­ret. Det er kna­pt noe som tyder på at […]

nb_NONorwegian