Avslørende fra Profiles om hvordan bedrifter finner – eller lar være å finne – de beste

Forsk­nin­gen viser at der­som det skal være stor sjan­se for å vel­ge rik­tig med­ar­bei­der av de som søker til en stil­ling, er det nød­ven­dig å vite svært mye om stil­lin­gen på for­hånd, og å bru­ke for­mel­le meto­der. Mage­fø­lel­sen, som man­ge mener vi ikke må glem­me, kan være til god hjelp hvis ambi­sjons­ni­vå­et bare er å fin­ne en som ikke må sies opp. Det er vel­dig lite bevisst­het rundt det at det er for­skjell på folk, og at de bes­te yter svært mye mer enn de som bare er mid­dels.  Nytte­kalk­u­la­to­ren er et for­søk på å illust­re­re det­te. Men hvor flin­ke er bedrif­ter til å leg­ge til ret­te for å være tryg­gest mulig på at den de anset­ter, er den bes­te de kun­ne ha valgt?  Ikke impo­ne­ren­de flin­ke, viser under­sø­kel­sen.

Con­ti­nue read­ing «Avslø­ren­de fra Pro­fi­les om hvor­dan bedrif­ter fin­ner – eller lar være å fin­ne – de bes­te»

Forskning: Er det mulig å vurdere mennesker basert på profilene deres på sosiale nettsteder?

Ja, det er fak­tisk mulig å vur­de­re men­nes­ker nok­så nøy­ak­tig basert på hvor­dan de opp­fø­rer seg på nett, fore­slår Donald H Kluem­per & Peter A. Rosen (Jour­nal of Mana­ge­ri­al Psycho­lo­gy 24(6) pp 567 – 580/DOI 10.1108/02683940910974134). 63 men­nes­ker vur­der­te seks per­soner basert på pro­fi­le­ne deres på sosia­le nett­ste­der. De 63 men­nes­ke­ne vur­der­te pro­fi­le­ne på 378 måle­punk­ter. Dis­se seks men­nes­ke­ne ble også per­son­lig­hets­tes­tet, og resul­ta­te­ne ble sam­men­lig­net.

Con­ti­nue read­ing «Forsk­ning: Er det mulig å vur­de­re men­nes­ker basert på pro­fi­le­ne deres på sosia­le nett­ste­der?»

Bli ekspert på personlighetstesting!

I et nylig inn­legg i blog­gen sin Hev­der Dil­bert-teg­ne­ren Scott Adams at man bare tren­ger å kun­ne 12 ting om noe for at noen som ikke kan noen­ting skal tro en er eks­pert.

Så da tenk­te jeg:

Er jeg eks­pert på noe? OK, jeg er eks­pert på arbeids­psy­ko­lo­gisk per­son­lig­hets­tes­ting. Men er det så mye som 12 helt for­skjel­li­ge ting det er mulig å kun­ne om per­son­lig­hets­tes­ting som kan få and­re til å tro at en er eks­pert?

OK, her er for­sla­get mitt. Og siden jeg er stør­re data-eks­pert enn Scott Adams kan lis­ta mi bli num­me­rert. Con­ti­nue read­ing «Bli eks­pert på per­son­lig­hets­tes­ting!»

Hvorfor næringslivet bør frykte FrPs kulturpolitikk

FrPs kul­tur­po­li­tikk, som enkelt går ut på at kul­tu­ren skal over­la­tes til mar­ke­det, vil bidra til utar­ming av indu­stri­en for­di de som leg­ger grunn­la­get for rik­dom­men vår tren­ger kul­tur for å hol­de seg krea­ti­ve. Ide­er kom­mer ikke av seg sjøl.

Con­ti­nue read­ing «Hvor­for nærings­li­vet bør fryk­te FrPs kul­tur­po­li­tikk»

Feil på feil på feil om personlighetstesting

Sendt som bidrag til Dag­bla­det 2008-04-17

Det føl­gen­de nnleg­get ble rutine­mes­sig refu­sert noen timer etter inn­sen­del­se. Nåvel. Jeg har tid­li­ge­re kla­get over at inn­legg som ikke inne­hol­der per­son­an­grep blir refu­sert uten vide­re, og her bur­de jeg vel ha mitt på det tør­re sånn sett, men Rudi Myr­vang had­de et geni­alt til­svar rett etter­på, og hans inn­legg gjor­de mitt over­flø­dig, for å si det sånn.

Con­ti­nue read­ing «Feil på feil på feil om per­son­lig­hets­tes­ting»

Å sage over andres greiner

Richard Wick­lund-Han­sen for­kla­rer i Uke­avi­sen Ledel­se 2/2008 at en grup­pe ame­ri­kans­ke uni­ver­si­tets­broi­le­re sager over grei­na de sit­ter på idet de pub­li­se­rer en artik­kel (Morgeson et. al, 2007) som set­ter spørs­måls­tegn ved deres egne per­son­lig­hets­tes­ters evne til å for­ut­si arbeids­pre­sta­sjo­ner, og han bekla­ger seg vide­re over at jeg bru­ker de sam­me tes­te­ne. Til det­te er det å si at jeg bru­ker ikke ame­ri­kans­ke tes­ter til rekrut­te­ring. De aktu­el­le artik­kel­for­fat­ter­ne lager ikke tes­ter. Mar­ke­det etter­spør ikke arbeids­pre­sta­sjo­ner, mar­ke­det etter­spør kunn­skap om kan­di­da­te­nes per­son­lig­het, og det kan tes­te­ne pre­di­ke­re. Mer detal­jert: Con­ti­nue read­ing «Å sage over and­res grei­ner»

Seniorer billig til salgs her, De

Tryk­ket i Uke­avi­sen Ledel­se 10. febru­ar 2006.

 HR Nor­ge og Man­dag Mor­gen rap­por­te­rer at senio­rer – defi­nert som men­nes­ker over 45 – reg­nes som svært lite attrak­ti­ve for svært man­ge bedrif­ter. Sen­ter for Senior­po­li­tikk ryk­ker ut til for­svar for de eld­re, og HR Nor­ge er også bekym­ret. Det er kna­pt noe som tyder på at det er noe sak­lig i vei­en med argu­men­te­ne de kom­mer med – men jeg synes de er lite offen­si­ve. Det vir­ker på meg som om hoved­tyng­den i bud­ska­pet er at senio­rer ikke er så dyre som man skul­le tro. Eksemp­ler på pro­duk­ti­ve senio­rer gir inn­trykk av at det tross alt er unn­tak det snak­kes om. Det foku­se­res lite på hva vi vet om senio­rers even­tu­el­le uni­ke posi­ti­ve bidrag til bunn­lin­jen. Det later til at det­te per­spek­ti­vet også stort sett er beteg­nen­de for norsk forsk­ning, selv om det fin­nes heder­li­ge unn­tak.

Con­ti­nue read­ing «Senio­rer bil­lig til salgs her, De»