Noen tanker om hvorfor folk kjøper Mac selv om PC er billigere

En gang i tida het Apple «The troubled com­pu­ter maker». Michael Dell fore­slo at Apple ble solgt og res­te­ne av sal­get gikk til eier­ne. Nå for­kla­res den suk­ses­sen Apple har for tida med at Apple er et kult vare­mer­ke, uten at noen tar seg bry­et med å for­kla­re hvor­dan det ble slik.

Con­ti­nue read­ing «Noen tan­ker om hvor­for folk kjø­per Mac selv om PC er bil­li­ge­re»

Xerox, Microsoft og Apple: Hva som virkelig skjedde

His­to­ri­en om hvor­dan Macin­tosh og det gra­fis­ke bru­ker­grense­snit­tet ble til, og for­hol­det mel­lom Xerox, Micro­soft og Apple, er full av myter. Det er uhel­dig, for­di det fører til at mar­ke­det opp­rett­hol­der en svært for­enk­let tro på hva bru­ker­venn­lig­het er og hvor­dan det opp­rett­hol­des. Sist ute med å gjen­ta myte­ne er Dag­bla­det. Det føl­gen­de er et for­søk på å gjen­gi en kort og kor­rekt his­to­rie på norsk en gang for alle.

Con­ti­nue read­ing «Xerox, Micro­soft og Apple: Hva som vir­ke­lig skjed­de»