RIP Steve Jobs 1955 – 2011

Det var ikke uven­tet, han had­de slitt len­ge. Det begyn­ner å bli ei stund siden folk begyn­te å spe­ku­le­re på om hva som vil skje med Apple der­som Ste­ve Jobs dør. Her er litt om mitt for­hold til Apple.

Noen tanker om hvorfor folk kjøper Mac selv om PC er billigere

En gang i tida het Apple «The troubled com­pu­ter maker». Michael Dell fore­slo at Apple ble solgt og res­te­ne av sal­get gikk til eier­ne. Nå for­kla­res den suk­ses­sen Apple har for tida med at Apple er et kult vare­mer­ke, uten at noen tar seg bry­et med å for­kla­re hvor­dan det ble slik.

Xerox, Microsoft og Apple: Hva som virkelig skjedde

Myte­ne om at Apple ble inspi­rert til å lage Macin­tosh av å besø­ke Xerox tyder på at under­vur­de­rin­gen av hvor vans­ke­lig det er å lage et godt bru­ker­grense­snitt er betrak­te­lig.

nb_NONorwegian